Деловодна информация
00272
2364 16/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
00272-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/76-услуга-публично-състезание-изготвяне-на-инвестиционни-проекти


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции:
71000000      
Услуги

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обекти: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“; „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“; „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
105200      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация н 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71322000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, с.Дреновец, с.Бело поле, с.Тополовец, община Ружинци

Предмет и местонахождение на проекта: Проектиране на улици в населените места на Община Ружинци: с. Ружинци; с. Бело поле; с. Дреновец; с. Тополовец. Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор.
Основната цел на проектната разработка е да се предложи решение за реконструкция и благоустрояване на уличните настилки и ремонт на уличните съоръжения и тротоари, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води. Проектното решение да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда. С реализацията се цели подобряване на ежедневието на живущите, подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната инфраструктура.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г."

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката. Договорът ще се сключи при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Обновяване на паркове и гради 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71220000      
71421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец, община Ружинци

Предмет на настоящия инвестиционен проект е : „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“.
Изготвянето на Технически проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки и технически спесификации по приложимите части.
Техническият инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г."

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката. Договорът ще се сключи при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестижионни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане на спортна инфраст 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71220000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Ружинци и с. Бело поле, община Ружинци

Предмет на настоящия инвестиционен проект е: „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.
Изготвянето на Технически проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки и технически спесификации по приложимите части.
Техническият инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г."

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката. Договорът ще се сключи при условията на чл.114 от ЗОП.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  842665 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
117    1   Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕМПИКО” ЕООД 202704222
гр. София, ж.к. Борово, ул. „Борово” № 52, вх. Г, ет. 2, ап. 3
гр. София BG412 1680 България
empicoeood@gmail.com +359 885277239
http://www.abv.bg +359 885277239
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
63300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

59500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
118    2   Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Обновяване на паркове и гради
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ДЖЕНЕРИС” АД 200084573
гр. София, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81
гр.София BG411 1404 България
generisad@gmail.com +359 893777705
https://www.abv.bg/ +359 893777705
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
42500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

40900      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
119    3   Избор на изпълнител за изготвяне на инвестижионни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане на спортна инфраст
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ДЖЕНЕРИС” АД 200084573
гр. София, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81
гр. София BG411 1404 България
generisad@gmail.com +359 893777705
https://www.abv.bg/ +359 893777705
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5280      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4800      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197. (1) от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва