Деловодна информация
01200
07-00-36 05/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/07/2018 (дд/мм/гггг)
01200-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
Бул. д-р Г.М.Димитров №52 Б
София BG411 1797 България
Атанас Киряков +359 029702746
a.kiryakov@bim.government.bg +359 029702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2018/dogovaryane-bez-predvaritelno-obyavlenie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на БИМ за период от три години.
09100000      
Доставки

Предметът на поръчката представлява доставка на горива за нуждите на Български институт по метрология и структурните му звена за срок от три години.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
401880.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG311
BG313
BG314
BG315
BG322
BG321
BG323
BG333
BG331
BG341
BG342
BG344
BG422
BG421
BG413

Място на изпълнение: територията на градовете – София, Видин, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, В. Търново, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ст. Загора, Хасково, Пловдив и Благоевград.

Доставка на: - Бензин А 95: 102 000 литра; - Дизелово гориво: 114 000 литра. Броят на обслужваните МПС към датата на откриване на поръчката и видът на употребяваното от тях гориво, са следните: -29 бр. автомобила – бензин А-95; -33 бр. автомобила – дизелово гориво; - 14 бр. мотокари, за градовете – София, Видин, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, В. Търново, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ст. Загора, Хасково, Пловдив и Благоевград. Доставката на горивата ще се осъществява чрез покупка от търговските обекти на Продавача, осигуряващи 24 часово обслужване, съобразно необходимостта на Възложителя, като закупуването им ще става посредством карти за безналични плащания. Продавачът трябва да има изградена търговска мрежа (бензиностанции), собствена или наета на територията на изброените по-горе градове. Бензиностанциите на участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива, трябва да предлагат всичките видове горива съобразно предмета на поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  850036 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
401       Борсов договор за покупко-продажба на стоки, чрез посредничество на Софийска стокова борса
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/06/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Петрол АД 831496285
гр. София, бул. Черни връх №43
София BG411 1407 България
office@petrol.bg +359 029690135
http://www.petrol.bg/ +359 029690296
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
450000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

401880.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 029356222
www.cpc.bg +359 029807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. С Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. е одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.). С Постановление № 347/08.12.2016 г. Министерският съвет на Република България (ДВ, бр. 99 от 2016 г.) е изменил одобрения списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП, търгувани на стоковата борса, като в посочения списък са включен дизеловото гориво и безоловните бензини. Предвид горното са налице законните предпоставки за извършване на доставката чрез процедура на договаряне без предварително обявление, на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва