Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 183 21/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
21/06/2018 (дд/мм/гггг)
00580-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония 34
гр. Самоков BG412 2000 България
инж. Евелина Перфанова- директор на дирекция ТСУЕП +359 0885840410
obsamokow@abv.bg +359 072266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg

http://profil.samokov.bg/?p=6599


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху смр на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ по 4 обособени позиции 12 00 -
71521000      
Услуги

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по 4 обособени позиции.
В обхвата на настоящата обществена поръчка за всяка една от обособените позициии се включват следните дейности:
Дейност 1: – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ.
Дейност 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
79243      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Подобряване на ЕЕ на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
71324000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Самоков. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или др. място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изп. на съответния вид дейност.

проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Подобряване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”
Предмета на обособената позиция включва:
Дейност 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ.
Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
Посочените дейности следва да бъдат осъществени по отношение на строителните обекти при реализацията на проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Подобряване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков” – включващ 3 (три) обществени сгради с обща разгъната застроена площ от 15 125 кв.м, първа група, III (трета) категор.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Управление на критични точки    30
Цена
20
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

II.2) Описание 1

проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори ... /съгласно т. II.2.4/ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
71324000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Самоков. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или др. място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изп. на съответния вид дейност.

проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“
Предмета на обособената позиция включва:
Дейност 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ.
Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
Посочените дейности следва да бъдат осъществени по отношение на строителните обекти при реализацията на проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.31
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Уравление на критични точки    30
Цена
20
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

II.2) Описание 1

проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори ... /съгласно т. II.2.4/ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
71324000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Самоков. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или др. място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изп. на съответния вид дейност.

проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“
Предмета на обособената позиция включва:
Дейност 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ.
Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
Посочените дейности следва да бъдат осъществени по отношение на строителните обекти при реализацията на проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.1
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Уравление на критични точки    30
Цена
20
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP001-2.001-0107-C01, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

II.2) Описание 1

проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори ... /съгласно т. II.2.4/ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
71324000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Самоков. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или др. място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изп. на съответния вид дейност.

проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1“
Предмета на обособената позиция включва:
Дейност 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ.
Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
Посочените дейности следва да бъдат осъществени по отношение на строителните обекти при реализацията на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 6523
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Уравление на критични точки    30
Цена
20
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 059-109987 (напр. 2015/S 123-123456)   и  777672 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1    1   проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Подобряване на ЕЕ на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2    2   Обособена позиция № 2 - проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.9
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/11/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД „СУПЕР В 99 – БИЛДКОНСУЛТ” , ЕИК 176453125 176453125
гр. София, район Средец, п.код, улица ПРОФ. НИКОЛА МИХАЙЛОВ, № 4, ап. 4,
София BG412 1142 България
bc2012@abv.bg +359 888416400
+359 28700069
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
29166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

25375      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3    3   Обособена позиция № 3 – проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 6
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/11/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД „СУПЕР В 99 – БИЛДКОНСУЛТ”, ЕИК 176453125 176453125
район Средец, п.код, улица ПРОФ. НИКОЛА МИХАЙЛОВ, № 4, ап. 4
София BG412 1142 България
bc2012@abv.bg +359 888416400
+359 28700069
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
37500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

32625      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
4    4   Обособена позиция № 4 – проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 652
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/11/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД „СУПЕР В 99 – БИЛДКОНСУЛТ”, ЕИК 176453125 176453125
район Средец, ул . ПРОФ. НИКОЛА МИХАЙЛОВ, № 4, ап. 4
София BG412 1142 България
bc2012@abv.bg +359 888416400
+359 28700069
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
24416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

21243      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва