Деловодна информация
02711ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
РД-04-1324 14/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
14/06/2018 (дд/мм/гггг)
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.11.2018 15:50 ч. :  02711-2018-0045 служебно вписване
затвори
 История 02711-2018-0092
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен 2016174120061
ул.Трети март №42
гр.Генерал Тошево BG332 9500 България
Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево +359 57312105
dgs.g_toshevo@dpshumen.bg +359 57312190

Интернет адрес/и

http://dgsgtoshevo.sidp.bg

http://dgsgtoshevo.sidp.bg/zop-2018-5-2/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка за срок до 31.12.2018г., в обособен специализиран обект на гориво-газ пропан бутан за служебните МПС от Обособено звено на ГСУ Крушари с.Крушари,общ.Крушари, обл.Добрич, чрез карти за безнали
09100000      
Доставки

Доставка за срок до 31.12.2018г., в обособен специализиран обект на гориво - газ пропан бутан, на прогнозно количество до 10 000 литра за служебните МПС от Обособено звено на ГСУ Крушари с.Крушари,общ.Крушари, обл.Добрич, чрез карти за безналично плащане. Специализираният обект следва да е на отстояние до 15 км. от с.Крушари, обл.Добрич.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

В специализиран обект за търговия с горива за автомобили - газ пропан-бутан, находящ се на отстояние до 15 км. от с.Крушари, обл.Добрич.

Доставка за срок до 31.12.2018г., в обособен специализиран обект на гориво-газ пропан бутан, прогнозно количество до 10 000 литра за служебните МПС от Обособено звено на ГСУ Крушари с.Крушари, общ.Крушари,обл.Добрич, чрез карти за безналично плащане. Специализираният обект следва да е на отстояние до 15 км. от с.Крушари, обл.Добрич.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 025-053085 (напр. 2015/S 123-123456)   и  828303 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП във вр.с чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, решението с което е прекратена процедурата е подлежало на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от публикуването му на профила на купувача на 28.05.2018г., пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/06/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
ДА
 
открита процедура
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Поради прекратяване с влязло в сила Решение №8/20.03.2018г. на ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП) открита с Решение №5/05.02.2018г. въз основа на Заповед №40/18.01.2018г. на Директора на СИДП ДП, с предмет „Доставка за срок до 31.12.2018г., в обособен специализиран обект, на гориво-газ пропан бутан за служебните МПС от Обособено звено на ГСУ Крушари с.Крушари, обл.Добрич, чрез карти за безналично плащане.“ на основание чл.110, ал.1, т.1, предл. първо от Закона за обществените поръчки, тъй като в срока за подаване на оферти за участие не са постъпили такива, е издадена заповед, с която Директора на ТП ДГС Генерал Тошево е оправомощена за провеждане на основание чл.79, ал.1, т.1 предл. първо от ЗОП, процедура по чл.18, ал.1, т.8 ЗОП от вида „Договаряне без предварително обявление“ с предмет „Доставка за срок до 31.12.2018г., в обособен специализиран обект, на гориво-газ пропан бутан за служебните МПС от Обособено звено на ГСУ Крушари с.Крушари, обл.Добрич, чрез карти за безналично плащане.“, при спазване на условието първоначално обявените условия на поръчката да не бъдат съществено променени.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва