Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР18-ДИ05-188 18/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
01271-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1201 България
инж.Никола Онов +359 29310537
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции.
45260000      
Строителство

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР на обекти – общинска собственост по обособени позиции. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Техническа спецификация – т.5.1, т.5.2 и т.5.3 част утвърдената документация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев” Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

29 СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се кв.Банишора, ул.”Раковски” №20.

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват извършване на строително-монтажни работи по подмяна на улуци, хидроизолация, полагане на изравнителна замазка и ламаринена обшивка на покрив на топла връзка и физкултурен салон, като включват: демонтаж улуци -92л.м.; демонтаж на стара хидроизолация и почистване на основата-330м2; демонтаж ламаринена обшивка-92л.м.; полагане на изравнителна замазка-330м2; доставка и монтаж на хидроизолация от два пласта битумна мушама-330м2;Доставка и монтаж на ламаринена обшивка-92л.м.; доставка и монтаж на улуци-92л.м.; събиране, пренасяне и извозване на строителни отпадъци-16,5м3. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, част утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение в календарни дни    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45260000      
31532110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ №149 „Зорница” – втора сграда, находяща се в кв.”Малашевци”, ул.Училищна №10.

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда, находяща се в кв.”Малашевци”, ул.Училищна №10, както следва:
2.2.1. Топлинно изолиране на външни стени;
2.2.2. Топлинно изолиране на покрив;
2.2.3. Подмяна на осветителни тела.
Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част утвърдената документация
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”. Трета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

14 СУ „Проф. Асен Златаров”, находящо се в кв.”Банишора”, ул.”Генерал Чернаев” №8

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност, а именно топлинно изолиране на външни стени. Предвижда се полагане на топлоизолация EPS 80мм с коефициент ?=0,036W/mK, както и полагане на топлоизолация от XPS 20мм, около прозорци, чрез извършване на строителни работи, посочени по видове и количество, както следва: фасадно тръбно скеле с височина до 30м (3600м2)-2886м2; доставка и полагане на топлоизолация EPS 80mm с коеф.на топлопроводимост ?=0,036W/mK /вкл. мрежа, шпакловка, силикатна мазилка и мозаечна мазилка в основата/-2810,85м2; демонтаж и монтаж на решетки /вкл. боядисване/-264,4м2; доставка и полагане на топлоизолация по външни стени от XPS 20mm /вкл. грунд и силикатна мазилка около прозорци/-364,66м2; демонтаж на улуци и водосточни тръби-489,3л.м.; доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби-489,3л.м.; доставка и монтаж на подпрозоречна алуминиева пола-454,8л.м. Пълното описание– т.5.3 на документацията.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  845488 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    Втора   Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    Трета   Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    Първа   Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев”
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящото обявление е издадено в изпълнение на Решение № РСР18-РД93-4/18.05.2018г. на кмета на СО-район "Сердика".

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/05/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва