Деловодна информация
00826
Д-847 17/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
00826-2017-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев 1
София BG411 1113 България
Станислава Бачева +359 9702101
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
50400000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходимо за изпълнение на лечебната дейност на МБАЛНП Свети Наум ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат 76 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация на документацията на обществената поръчка. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура, включва: профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура; диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата в съответствие с техническите изисквания на производителя. Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
58593.24      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

АПАРАТ ЛУЧ -58-РАДАР – ЗА УЛТРА ВИСОКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ ЛУЧ -58-РАДАР – ЗА УЛТРА ВИСОКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ – 1 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

УЛТРАЗВУКОВ ТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

УЛТРАЗВУКОВ ТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ – 2 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ”ТОНУС” – ЗА НИСКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ ”ТОНУС” – ЗА НИСКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ, 2 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ЗА ВАКУУМ МАСАЖ BTL/BTL 4610 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Любен Русев №1

АПАРАТ ЗА ВАКУУМ МАСАЖ BTL/BTL 4610
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

МАГНИТ „MHG-40“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

МАГНИТ „MHG-40“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ-SONOPLUS-590 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр. София, ул.Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ-SONOPLUS-590
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ЗА ВАКУМ ТЕРАПИЯ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД

АПАРАТ ЗА ВАКУМ ТЕРАПИЯ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ЕNDOMED 682 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД

АПАРАТ ЕNDOMED 682
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ДАРСОНВАЛ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД

АПАРАТ ДАРСОНВАЛ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ГАЛВАНОСТАТ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул.Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ ГАЛВАНОСТАТ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ УВЧ-66 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ УВЧ-66
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ИНТЕРФЕРЕМА 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С ДЕЙНОСТИ ПО АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ ИНТЕРФЕРЕМА
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

СТАБИЛОГРАФ SYNAPSYS 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НЕВРООТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

СТАБИЛОГРАФ SYNAPSYS
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АУДИОМЕТЪР МА-31 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НЕВРООТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев №1

АУДИОМЕТЪР МА-31
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АВТОМАТИЧЕН КОМБИНИРАН АУДИОМЕТЪР АА220-ХР 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НЕВРООТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

АВТОМАТИЧЕН КОМБИНИРАН АУДИОМЕТЪР АА220-ХР
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ВИДЕОНИСТАМОГРАФСКА СИСТЕМА 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НЕВРООТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД

ВИДЕОНИСТАМОГРАФСКА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА:
3D ВИДЕОНИСТАГМОГРАФ SYNAPSYS /включително софтеур/; 4-КАНАЛНА БИНОКУЛЯРНА ВИДЕОНИСТАГМОГРАФСКА СИСТЕМА SYNAPSYS (включително софтуер); ЕЛЕКТРОНЕН РОТАЦИОНЕН СТОЛ – МОДЕЛ MED4
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

УЛТРАЗВУКОВА ВАНА ТИП "BRANSON" 1210 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при МБАЛНП Свети Наум, гр. София, ул.Доктор Любен Русев №1

УЛТРАЗВУКОВА ВАНА ТИП "BRANSON" 1210
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЦЕНТРОФУГИ, МОДЕЛ ЕВА - 20 И МОДЕЛ ЕВА20 S 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД

ЦЕНТРОФУГИ, МОДЕЛ ЕВА - 20 (2 БР.) И МОДЕЛ ЕВА20 S (1 БР.)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР "КОБАС ИНТЕГРА" 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР "КОБАС ИНТЕГРА"
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР С 21 ПАРАМЕТЪРА „SYSMEX” 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР С 21 ПАРАМЕТЪРА „SYSMEX”
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЛАБОРАТОРЕН ИНКУБАТОР 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД

ЛАБОРАТОРЕН ИНКУБАТОР – 2 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

СУХ СТЕРИЛИЗАТОР „ИНКУСЕЛ“ 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

СУХ СТЕРИЛИЗАТОР „ИНКУСЕЛ“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР „SEBIA“ 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул.Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР „SEBIA“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

EEG АПАРАТ „DELTAMED“ /СЕР.№091859, окомплектован /включително софтуер/ 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ НА ДЕЦА /КАБИНЕТ ПО ЕЕГ ЗА ДЕЦА/ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

EEG АПАРАТ „DELTAMED“ /СЕР.№091859, окомплектован /включително софтуер/
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПРЕНОСИМ ЕКГ АПАРАТ BTL-08 SD 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул.Доктор Любен Русев №1

ПРЕНОСИМ ЕКГ АПАРАТ BTL-08 SD
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕЛЕКТРОШОКОВ АПАРАТ „КОНВУЛСАТОР” - МОДЕЛ 1905868 Е 2077, СЕРИЕН НОМЕР 04135 S 02 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ПЪРВА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

ЕЛЕКТРОШОКОВ АПАРАТ „КОНВУЛСАТОР” - МОДЕЛ 1905868 Е 2077, СЕРИЕН НОМЕР 04135 S 02 – 1БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕЛЕКТРОШОКОВ АПАРАТ „КОНВУЛСАТОР” – СЕРИЕН НОМЕР Е 2077/03845 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ПЪРВА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ЕЛЕКТРОШОКОВ АПАРАТ „КОНВУЛСАТОР” – СЕРИЕН НОМЕР Е 2077/03845 – 1 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ "HITACHI-PRONTO" (включително софтуер) 29
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ "HITACHI-PRONTO" (включително софтуер)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

РЕНТГЕНОГРАФСКИ АПАРАТ PHILIPS BUCKY DIAGNOST (включително софтуер) 30
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, Доктор Любен Русев №1

РЕНТГЕНОГРАФСКИ АПАРАТ PHILIPS BUCKY DIAGNOST (включително софтуер)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ИНЖЕКТОР MEDRAD VISITRON CT 31
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА при МБАЛНП Св.Наум ЕАД

ИНЖЕКТОР MEDRAD VISITRON CT
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

РАБОТНИ СТАНЦИИ (IMPAX) 32
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД

РАБОТНИ СТАНЦИИ (IMPAX) – 4 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДИГИТАЙЗЕР SR 30-Х 33
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ДИГИТАЙЗЕР SR 30-Х
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

2 СУХИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРА – ЗА РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ – на AGFA, модел DRAYSTAR 5300 И ЗА СКЕНЕГРАМИ – на AGFA, модел DRAYSTAR 5302 35
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

2 СУХИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРА – ЗА РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ – на AGFA, модел DRAYSTAR 5300 И ЗА СКЕНЕГРАМИ – на AGFA, модел DRAYSTAR 5302
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕЕG АПАТРАТ „Sienna“, EMS Biomedical – 40 канала (включително софтуер) 37
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КАБИНЕТ ЕЕГ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Доктор Любен Русев №1

ЕЕG АПАТРАТ „Sienna“, EMS Biomedical – 40 канала (включително софтуер)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ГАМА КАМЕРА "PHILIPS MERIDIAN II" (включително софтуер) 38
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА при МБАЛНП Свети Наум, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

ГАМА КАМЕРА "PHILIPS MERIDIAN II" (включително софтуер)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕКГ АПАРАТ "CARDIMAX FX-7202" 39
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА при МБАЛНП Св.Наум ЕАД

ЕКГ АПАРАТ "CARDIMAX FX-7202"
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕМГ ЕП „SYNERGY“ S5 Medelec /TECA-003744 /включително софтуер/ 40
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КАБИНЕТ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ И МС, при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София ул. Любен Русев №1

ЕМГ ЕП „SYNERGY“ S5 Medelec /TECA-003744 /включително софтуер/
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОФТАЛМОСКОП “ЦАЙС” 41
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НЕВРООФТАЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ОФТАЛМОСКОП “ЦАЙС” – 2 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОФТАЛМОСКОП “ВЕТА” 200S 42
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

НЕВРООФТАЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ОФТАЛМОСКОП “ВЕТА” 200S – 1 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

12 КАНАЛЕН ПОРТАТИВЕН АПАРАТ - BTL 08 SD 43
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КАБИНЕТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

12 КАНАЛЕН ПОРТАТИВЕН АПАРАТ - BTL 08 SD
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

12 КАНАЛЕН ПОРТАТИВЕН АПАРАТ С ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ - ЕКГ АПАРАТ BTL 08 MT PLUS 44
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КАБИНЕТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул.Доктор Любен Русеив №1

12 КАНАЛЕН ПОРТАТИВЕН АПАРАТ С ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ - ЕКГ АПАРАТ BTL 08 MT PLUS
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДИГИТАЛЕН 32 КАНАЛЕН ЕЕГ АПАТРАТ "CADWELL-EASY II"-0102IX85-07-009 (включително софтуер) 45
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КАБИНЕТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪНЯ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София ул. Доктор Любен Русев №1

ДИГИТАЛЕН 32 КАНАЛЕН ЕЕГ АПАТРАТ "CADWELL-EASY II"-0102IX85-07-009 (включително софтуер)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

КОМПЮТЪР-ДОПЛЕРОВА СИСТЕМА COMPANION III 46
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

КОМПЮТЪР-ДОПЛЕРОВА СИСТЕМА COMPANION III
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

НЕСИНХРОНИЗИРАН ДЕФИБРИЛАТОР 47
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

НЕСИНХРОНИЗИРАН ДЕФИБРИЛАТОР
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ С ОВЛАЖНИТЕЛ И АКСЕСОАРИ BIPAP S/T 48
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ С ОВЛАЖНИТЕЛ И АКСЕСОАРИ BIPAP S/T
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

РЕСПИРАТОР EVITA 2 CAP – 2 БР., С ФАБРИЧНИ НОМЕРА ARJE-0173 И ARHE-0032, включващи и 2 бр. овлажнител AQUAPOR (включително софтуер) 49
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

РЕСПИРАТОР EVITA 2 CAP – 2 БР., С ФАБРИЧНИ НОМЕРА ARJE-0173 И ARHE-0032, включващи и 2 бр. овлажнител AQUAPOR (включително софтуер)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БОЛНИЧНО ЛЕГЛО ТИП NOVERA 4A 51
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БОЛНИЧНО ЛЕГЛО ТИП NOVERA 4A – 9 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕХОГРАФ 52
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ЕХОГРАФ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ИНФУЗИОННА ПОМПА PERFUSOR COMPACT S 54
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ИНФУЗИОННА ПОМПА PERFUSOR COMPACT S – 8 БР., СЪС СЕРИЙНИ НОМЕРА:56463; 56513; 56515; 56537; 56539; 52033; 52041; 52043
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ИНТЕНЗИВЕН ПРИКРЕВАТЕН ПАНЕЛ LINEA I 55
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ИНТЕНЗИВЕН ПРИКРЕВАТЕН ПАНЕЛ LINEA I – 9 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

КИСЛОРОДЕН РОТАМЕТЪР С ОВЛАЖНИТЕЛНА КАМЕРА 56
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

КИСЛОРОДЕН РОТАМЕТЪР С ОВЛАЖНИТЕЛНА КАМЕРА – 16 БРОЯ;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА RESPIRONICS PHILIPS STARDUST 2, CPAP апарат, Remstar auto 57
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА RESPIRONICS PHILIPS STARDUST 2, CPAP апарат, Remstar auto
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА RESPIRONICS ALICE PDX 58
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА RESPIRONICS ALICE PDX
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДВУКАНАЛНА СИСТЕМА ЕМГ 59
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ДВУКАНАЛНА СИСТЕМА ЕМГ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕКГ АПАРАТ 60
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ЕКГ АПАРАТ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПРИКРЕВАТЕН ПАНЕЛ LINEA N 61
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ, при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ПРИКРЕВАТЕН ПАНЕЛ LINEA N – 7 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

РЕСПИРАТОР DRAGER EVITA 2 #ARJK-0047 И РЕСПИРАТОР DRAGER EVITA 2 #ARJK-0069 62
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

РЕСПИРАТОР DRAGER EVITA 2 #ARJK-0047 И РЕСПИРАТОР DRAGER EVITA 2 #ARJK-0069
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР МОДЕЛ BSM-2351K 63
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР МОДЕЛ BSM-2351K – 7 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

РЕСПИРАТОР Raphael XTC 64
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

РЕСПИРАТОР Raphael XTC – 2 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ С 1 ЦВЕТЕН МОНИТОР CNS9701 65
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ С 1 ЦВЕТЕН МОНИТОР CNS9701
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНО-ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ – GAMBROPRISMAFLEX 66
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНО-ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ – GAMBROPRISMAFLEX
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

РЕСПИРАТОР EVITA XL, включващ и овлажнител AQUAPOR (включително софтуер) 67
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

РЕСПИРАТОР EVITA XL, включващ и овлажнител AQUAPOR (включително софтуер)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ГАЗИФИКЦИОННА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД 68
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД,гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ГАЗИФИКЦИОННА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД, КОЯТО СЕ СЪСТОИ ОТ:
• Етажно разпределително табло 3 газа O2, VAC, AIR, BKE табло долна част. Към тях спадат следните елементи: вентилни групи: O2 DN 15; AIR ND 15; VAC ND 20; табло горна част; панел за индукция 3 газа; захранване 230 VAC/12 V DC;
• Централа за кислород О2. Редуцираща станция RS 20/5.0 bar със следните допълнителни елементи: спирален кран с филтър – 2 бр.; колекторна тръба – лява – 3 бутилки; колекторна тръба – дясна – 3 бутилки; свързваща тръба О2 – 6 броя; предпазен вентил – 2 броя; закрепващи елементи за 3 бутилки – 2 броя; вход за аварийно захранване с О2;
• Централа за вакум; Табло за управление 2 х 1.1 – 2 х 4,0 kW включващо: вакумпомпа модел 40, 1.1 kW; ресивер за вакум 500 L; уловител за секрети; бактерициден двоен филтър.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

12 КАНАЛЕН ПОРТАТИВЕН АПАРАТ - ЕКГ АПАРАТ – BTL 08S 70
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

12 КАНАЛЕН ПОРТАТИВЕН АПАРАТ - ЕКГ АПАРАТ – BTL 08S
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЕЛЕКТРОКОНВУЛСАТОР, ТИП THYMATRON -SYSTEM IV 71
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ЕЛЕКТРОКОНВУЛСАТОР, ТИП THYMATRON -SYSTEM IV- 2 БР.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПОРТАТИВЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ CARDIOLINE AR2100 VIEW BT 72
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ПОРТАТИВЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ CARDIOLINE AR2100 VIEW BT – 2 БР. (БЕЗ СОФТУЕР)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

АСПИРАТОР VEGA UNO 73
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

АСПИРАТОР VEGA UNO – 1 БР. /СЕРИЕН НОМЕР 4471/
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CMS 8000 74
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Втора психиатрична клиника при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CMS 8000 – 1 бр. /ФАБРИЧЕН № AX1312200010/
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

SPO2 СЕНЗОР ЗА ВЪЗРАСТНИ CONTEC 75
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Втора психиатрична клиника при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

SPO2 СЕНЗОР ЗА ВЪЗРАСТНИ CONTEC – 1 бр. /ФАБРИЧЕН № 1310310928/
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР 76
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Втора психиатрична клиника при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1

ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР – 1 бр. /ФАБРИЧЕН № 1311300847/
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  821645 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
113    24,37,40,45   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум УАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Хеликс Медикъл ЕООД 130940353
ж.к. Гео Милев, ул.Хемус №59, вх.А,ет.1,ап.1
София BG411 1111 България
office@helixmed.eu +359 029523301
+359 029523301
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2157.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
121    5,11,51,74   Договор за възлагане на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Св.Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
3
3
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Булбио ЕООД 831806976
кв.Надежда 4, бл.445, вх.Г,ет.4, ап.46
София BG411 1505 България
bulbio@mail.orbitel.bg +359 0888226323
+359 0888226323
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1111.68      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
122    23   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Интер Бизнес 91 ЕООД 010652246
ул. Искърско шосе №1
София BG411 1113 България
office@interbusiness-bg.com +359 029446363
+359 029443849
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2328      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
123    16   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Медимаг ЕООД 200957741
ул. Димитър Сагаев №19
София BG411 1404 България
medimag@inet.bg +359 029582180
+359 029582181
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1200      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
131    66   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Св.Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Сани Мед ЕООД 121427533
ж.к. Яворов, бл.52,ет.3
София BG411 1618 България
sanimed@gmail.com +359 029879533
+359 029879533
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4320      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
138    2,3,9,10,17,44,47,54,56,63,65,72,75,76   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Емикрон ЕООД 201110957
ж.к. Фондови жилища,бл.208, вх.Г,ет.7
София BG411 1233 България
emikron@abv.bg +359 0888506627
+359 0888506627
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1019.88      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
132    1,4,6,7,8,12,14,18,26,27,28,43,60,70   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на мбаЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Евромед 7 ООД 175234413
ж.к. Христо СМИРНЕНСКИ, БЛ.32а, ЕТ.12
София BG411 1574 България
evromed7@abv.bg +359 028322154
+359 028322154
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

684      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
134    31,32,33,35   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Нидас ООД 131197408
ж.к. Бъкстон, бл.38, вх.Г, ет.2
София BG411 1618 България
office@nidas-sarvice.com +359 0888228680
+359 0888228680
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4716      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
133    19,20   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Марвена Диагностика ЕООД 200600292
ж.к. Младост, ул.Свети Киприян №44
София BG411 1799 България
tenders@marvena-dx.com +359 029748966
+359 029748968
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3408      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
127    29   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Диагонал ООД 103787889
ул.Селиолу №21, ет.4
Варна BG331 9000 България
diagonal_ood@yahoo.com +359 052626996
+359 052626996
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

12180      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
137    13,15,21,22,39,41,42,46,48,52,57,58,59,64,71,73   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Елпак Лизинк ЕООД 103506445
ул.Иван Богоров №12
Варна BG331 9002 България
elpak@elpak.bg +359 052602360
+359 052699060
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

8964      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
143    67   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Св.Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

11/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Александър Медика ЕООД 123620328
ул. Граф Н.Игнатиев №33,вх.А, ет.3
Стара Загора BG344 6000 България
alexmedica@abv.bg +359 08875027086
+359 08875027086
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

498      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
130    30,38   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

С§Т България ЕООД 831131023
бул.Искърско шосе №7, Търговски център Европа Сграда №6
София BG411 1528 България
snt@snt.bg +359 029651710
+359 029751600
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11640      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
126    49,55,61,62,68   Договор за изпълнение на обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/05/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дрегер Медикал България ЕООД 040463419
бул.Джеймс Баучер №2
София BG411 1164 България
boinovska@draeger.com +359 029634403
+359 029630664
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4366.08      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 9884070
http://www.cpc.bg +359 9807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва