Деловодна информация
00272
43 03/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/01/2018 (дд/мм/гггг)
00272-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/68-2017-10-31-06-50-40


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на готова храна - топъл обяд в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“
55521000      
Услуги

Обект на настоящата поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Приготвянето и доставянето на готова храна- топъл обяд, включва супа, основно ястие и хляб. Изпълнителят предоставя и десерт и/или пресни плодове и/или зеленчуци, при реализираните икономии, в следствие на оферираната единична цена за храноден под тази на Възложителя, съобразно наличния ресурс, с което не се променя броят на дните, представителите на целевата група и предложената единична цена за едно лице от целевата група за един ден без ДДС и с ДДС. Храната се доставя всеки работен ден в населените места с.Ружинци, с.Гюргич, с.Плешивец, с.Черно поле, с.Дражинци, с.Дреновец, с.Тополовец, с.Динково и с.Бело поле на територията на община Ружинци с капацитет на всеки работен ден от 740 лица. Срока за изпълнение на поръчка е от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
815850      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Ружинци, с.Гюргич, с.Черно поле, с.Плешивец, с.Дражинци, с.Бело поле, с.Дреновец, с.Тополовец, с. Динкова, община Ружинци, обл .Видин

Обект на настоящата поръчка е „Услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Приготвянето и доставянето на готова храна- топъл обяд, включва супа, основно ястие и хляб. Изпълнителят предоставя и десерт и/или пресни плодове и/или зеленчуци, при реализираните икономии, в следствие на оферираната единична цена за храноден под тази на Възложителя, съобразно наличния ресурс, с което не се променя броят на дните, представителите на целевата група и предложената единична цена за едно лице от целевата група за един ден без ДДС и с ДДС. Храната се доставя всеки работен ден в населените места с. Ружинци, с. Гюргич, с. Плешивец, с. Черно поле, с. Дражинци, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Динково и с. Бело поле на територията на община Ружинци, за времето от 11:30 ч. до 12:30 ч. с капацитет на всеки работен ден от 740 лица. Рецептите за приготвяне на ястия, които се използват следва да са съотносими към тези, посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за реакция    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд 2016–2019“, по Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0076-C01 „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“, финансиран от ОПХ ФЕПНЛ.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 211-438309 (напр. 2015/S 123-123456)   и  812450 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1       Договор за приготвяне и доставка на готови храни /топъл обяд/
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/01/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„КАНТИЙНС” ЕООД 203814522
с.Дреновец, ул. «Христо Михайлов» № 14
с.Дреновец BG412 3920 България
antonborislavovlozanov@abv.bg +359 877537100
http://www.abv.bg +359 877537100
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
815850      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

815850      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197. (1) от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/01/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва