Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР17-ДИ05-792 14/12/2017 (дд/мм/гггг)
не
01271-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
инж.Никола Онов +359 29310537
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/222-i-53-208-ii-823-ii-6-87-ii-v-22-206-iv-v-53-i-11-17-v-69-69-i-26-17-vi-57-i-11-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции.
45236210      
Строителство

Дейностите, предмет на поръчката, включват изготвяне на проект, изпълнение на СМР и лицензиране на обекти – общинска собственост, обособени в позиции. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, т.5.2, т.5.3, т.5.4, т.5.5, т.5.6 и т.5.7, част утвърдената документация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
415543.01      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 и изпълнение на СМР Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
45236100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53.

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на две детски площадки за деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, развитие на алейната мрежа и изграждане на спортно игрище в зона за ежедневен отдих в кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение в календарни дни    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” и изпълнение на СМР Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища”

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение в календарни дни    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС и изпълнение на СМР Трета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.3, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС и изпълнение на СМР Четвърта
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на две детски площадки за деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.4, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР Пета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м.„ГГЦ-ЗОНА В-17” на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.5, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР Шеста
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”

Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части, изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.6, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на СМР на детска площадка в кв. „Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” Седма
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, кв. „Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”

Предвижда се изпълнение на СМР, укрепване на съществуващо детско съоръжение, доставка и монтаж на различни по вид детски съоръжения и лицензиране. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.7, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  796044 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
15.05.2018 11:15 ч. :  РСР17-ДГ55-45/13.12.2017Г техническа редакция
затвори
 История РСР17-ДГ55-45    Първа   Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 и изпълнение на СМР
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД 203107041
ж.к.Люлин, чл.909, вх.А, ет.3, ап.8
София BG411 1324 България
vitanov.bsk@gmail.com +359 889453852
www.bsk.bg +359 889453852
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
175886.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

175859.97      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-39    Втора   Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” и изпълнение на СМР
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД 203107041
ж.к.Люлин, чл.909, вх.А, ет.3, ап.8
София BG411 1324 България
vitanov.bsk@gmail.com +359 889453852
www.bsk.bg +359 889453852
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
26900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

26679.65      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-41    Трета   Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС и изпълнение на СМР
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД 203107041
ж.к.Люлин, чл.909, вх.А, ет.3, ап.8
София BG411 1324 България
vitanov.bsk@gmail.com +359 889453852
www.bsk.bg +359 889453852
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
41800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

41576.44      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-40    Четвърта   Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС и изпълнение на СМР
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД 203107041
ж.к.Люлин, чл.909, вх.А, ет.3, ап.8
София BG411 1324 България
vitanov.bsk@gmail.com +359 889453852
www.bsk.bg +359 889453852
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
71045.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

70824.65      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-42    Пета   Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД 203107041
ж.к.Люлин, чл.909, вх.А, ет.3, ап.8
София BG411 1324 България
vitanov.bsk@gmail.com +359 889453852
www.bsk.bg +359 889453852
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
37360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

37186.95      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-43    Шеста   Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ 203107041
ж.к.Люлин, чл.909, вх.А, ет.3, ап.8
София BG411 1324 България
vitanov.bsk@gmail.com +359 889453852
www.bsk.bg +359 889453852
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
36200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

35979.21      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-44    Седма   Изпълнение на СМР на детска площадка в кв. „Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИЗНЕС СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД 203107041
ж.к.Люлин, чл.909, вх.А, ет.3, ап.8
София BG411 1324 България
vitanov.bsk@gmail.com +359 889453852
www.bsk.bg +359 889453852
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
27475.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

27436.14      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/12/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва