Деловодна информация
3973ПГССИ Христо Ботев
156 27/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/11/2017 (дд/мм/гггг)
03973-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Професионална гимназия по селско стопанство и икономика Христо Ботев 126003937
ул. Александър Стамболийски № 13
Свиленград BG422 6500 България
инж. Христина Димова Милушева +359 37971284
pgssi_svilengrad@abv.bg +359 37971282

Интернет адрес/и

http://pgssi.org/

http://www.pgssi.org/profilebuyer


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Училище

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на природен газ за отопление
09123000      
Доставки

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
21225      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09123000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград, ул. "Александър Стамболийски" № 13

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев"
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
23       Доставка на природен газ за отопление
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/11/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СВИЛЕНГРАД - ГАЗ АД 200462966
пл. Свилена, х-л Свилена, ет.1, ап.2
Свиленград BG422 6500 България
sv.gaz@abv.bg +359 37971687
+359 37971687
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
21225      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

21225      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 6500 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 196, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон е разпределението на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия (в случая гр. Свиленград). Съгласно чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни потребители, каквато обособена територия е община Свиленград. Мястото на изпълнение на възлаганата обществена поръчка е гр. Свиленград, който попада в по-горе цитираната обособена територия. Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензия на "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ" АД за осъществяване на тези дейности. За осъществяване на дейността "Разпределение на природен газ" на територията на община Свиленград е издадена лицензия № Л - 301 - 08/ 06.04.2009 г., а за осъществяване на дейността "Снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на Община Свиленград е издадена лицензия с № Л - 301 - 12 / 06.04.2009 г. на "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ" АД, което го прави притежател на изключителните права за осъществяване на по-горе цитираните дейности на територията на община Свиленград. Лицензиите са издадени на основание Закона за енергетиката със срок на валидност 35 години, което е видно от електронната страница на КЕВР - за издадени лицензии - позиция 272. Видно от описаната фактическа обстановка и представени доказателства "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ" АД, ЕИК 200462966 със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, пл. "Свилена", хотел "Свилена", ет.1, ап.2 е носител на изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване от краен снабдител на територията на община Свиленград по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и в предвид факта, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ до крайни потребители, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществена поръчка, считам, че са налице условията за прилагане на чл. 79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва