Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 293 23/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/11/2017 (дд/мм/гггг)
00580-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония 34
гр. Самоков BG412 2000 България
инж. Евелина Перфанова- директор на дирекция ТСУЕП +359 0885840410
obsamokow@abv.bg +359 072266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg

http://profil.samokov.bg/?p=6609


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

БЛАГОУСТРЯВАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА. БЛАГОУСТРЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНА САМОКОВ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 12 00 -
45233252      
Строителство

БЛАГОУСТРЯВАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА. БЛАГОУСТРЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНА САМОКОВ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Обособена позиция 1. Основен ремонт на улици в гр. Самоков и основен ремонт на IV клас пътна мрежа на територията на Община Самоков.
Обособена позиция 2.Текущ ремонт на улици в гр. Самоков и населените места на Община Самоков.
Обособена позиция 3. Благоустрояване /вертикална планировка на пространства,/ в населените места на Община Самоков.
Обособена позиция 4. Изграждане на велоалеи по маршрути гр.Самоков /туристическа градина, ул.Софийско шосе, покрай р.Искър, ул.Преспа/ и к.к.Боровец.
Обособена позиция 5. Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Самоков.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
2510283.32      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Обособена позиция 1. Основен ремонт на улици в гр. Самоков и основен ремонт на IV клас пътна мрежа на територията на Община Самоков. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Самоков.

Обособена позиция 1. Основен ремонт на улици в гр. Самоков и основен ремонт на IV клас пътна мрежа на територията на Община Самоков, на стойност до 780 366.66 лева без ДДС или 936 440 лева с включен ДДС; Срокът за изпълнение на обособената позиция е до 15.12.2018 г. и финансирането е осигурено както следва:
- ОР ул. „Подридна” - полагане асфалтова настилка на стойност до 87 500 лева с включен ДДС; Осигуреното финансиране е за 2017 г.;
- ОР ул. „Подридна” - полагане асфалтова настилка на тротоари на стойност до 265 900 лева с включен ДДС; Осигуреното финансиране за 2017 г. е 100 000 лева с вкл. ДДС;
Предвидено прогнозно финансиране за 2018 г. е 165 900 лева с вкл. ДДС;
- ОР бул. „България” - полагане асфалтова настилка на тротоари и оформяне на джобове за паркиране на стойност до 304 000 лева с включен ДДС, от тази стойност осигурено финансиране за 2017 г. е 150 000 лева с вкл. ДДС;
Предвидено прогнозно финансиране за 2018 г. е 154 000 лева с вкл. ДДС;
- ОР к.к. Боровец - ул. наст
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПТП)    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 2. Текущ ремонт на улици в гр. Самоков и населените места на Община Самоков 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Самоков

Обособена позиция 2. Текущ ремонт на улици в гр. Самоков и населените места на Община Самоков на стойност до 1 083 333.33 лева без ДДС или 1 300 000 лева с включен ДДС; Изпълнението на тази позиция ще започне след осигуряване на финансиране. Срокът за изпълнение на обособената позиция е до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на получаването на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя. Изпълнението на текущия ремонт на улици ще започне след изпълнението на договора за текущ ремонт на улици от 11.07.2016 г.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПТП)    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 3. Благоустрояване /вертикална планировка на пространства/ в населените места на Община Самоков. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Териотрията на Община Самоков.

Обособена позиция 3. Благоустрояване /вертикална планировка на пространства/ в населените места на Община Самоков, на стойност до 251 500 лева без ДДС или 301 800 лева с включен ДДС; Срокът за изпълнение на обособената позиция е до 15.12.2018 г.; Осигуреното финансиране за 2017 г. е 201 800 лева с включен ДДС; Прогнозното финансиране за 2018 г. е 100 000 лева с включен ДДС; Тази обособена позиция включва:
- Вертикална планировка на междублокови пространства в кв.Самоково и кв.Възраждане гр.Самоков на стойност до 200 000 лева с включен ДДС; Осигуреното финансиране за 2017 г. е 100 000 лева с включен ДДС; Прогнозното финансиране за 2018 г. е 100 000 лева с включен ДДС;
- Благоустрояване и изграждане на улица в кв. 206 гр.Самоков на стойност до 61 800 лева с включен ДДС, осигурено финансиране за 2017 година.
- Благоустрояване на улица и направа на съоръжение за осигуряване на достъп в с.Горни Окол на стойност до 40 000 лева с включен ДДС, осигурено финансиране за 2017 година.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПТП)    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 5. Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Самоков. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Самоков

Обособена позиция 5. Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Самоков, на стойност до 395 083.33 лева без ДДС или 474 100 лева с включен ДДС; Срокът за изпълнение на обособената позиция е до 15.12.2018 г.;
- ОР ул. „Отец Паисий” - подмяна на тротоарна настилка с плочки на стойност до 305 500 лева с включен ДДС; Осигуреното финансиране за 2017 г. е 105 500 лева с вкл. ДДС; Предвидено прогнозно финансиране за 2018 г. е 200 000 лева с вкл. ДДС;
- ОР ул. „Търговска” - подмяна на тротоарна настилка с унипавета на стойност до 128 600 лева с включен ДДС; Осигуреното финансиране за 2017 г. е 60 000 лева с вкл. ДДС;
Предвидено прогнозно финансиране за 2018 г. е 68 600 лева с вкл. ДДС;
- ОР бул. „Македония” - подмяна на тротоарна настилка с плочки и оформяне на джоб за паркиране на стойност до 40 000 лева с включен ДДС; Финансирането е осигурено за 2017 г.;
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПТП)    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 080-153661 (напр. 2015/S 123-123456)   и  783761 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1    1   Обособена позиция 1. Основен ремонт на улици в гр. Самоков и основен ремонт на IV клас пътна мрежа на територията на Община Самоков,;
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„БЕКАСТРОЙ” ЕАД, ЕИК 122072640 122072640
Самоков, гр. Самоков, п.код 2000, ул. Софийско шосе 36
Самоков BG412 2000 България
bekastroi@mbox.contact.bg +359 72260049
+359 72260049
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
780366.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

780366.66      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2    2   Обособена позиция 2. Текущ ремонт на улици в гр. Самоков и населените места на Община Самоков
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„БЕКАСТРОЙ” ЕАД, ЕИК 122072640 122072640
ул. Софийско шосе 36
Самоков BG412 2000 България
bekastroi@mbox.contact.bg +359 72260049
+359 72260049
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1083333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1083333.33      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3    3   Обособена позиция 3. Благоустрояване /вертикална планировка на пространства,/ в населените места на Община Самоков,
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„БЕКАСТРОЙ” ЕАД, ЕИК 122072640 122072640
ул. Софийско шосе 36
Самоков BG412 2000 България
bekastroi@mbox.contact.bg +359 72260049
+359 72260049
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
251500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

251500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
5    5   Обособена позиция 5. Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Самоков.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ИНВЕСТСТРОЙ 57” ЕООД, ЕИК 202113397 202113397
район Искър, ЖК. Дружба 2, бл. 305, вх. Б, ет. 7, ап. 45,
София BG411 1582 България
stroikom@abv.bg +359 894050195
+359 894050195
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
395083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

395083.33      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/11/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва