Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 269 27/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/10/2017 (дд/мм/гггг)
00580-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония 34
гр. Самоков BG412 2000 България
инж. Евелина Перфанова- директор на дирекция ТСУЕП +359 0885840410
obsamokow@abv.bg +359 072266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg

http://profil.samokov.bg/?p=6001


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори ... /съгласно Документацията за участие/. 12 00 -
45200000      
Строителство

Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони".
Инженерингът обхващат следните дейности:
Дейност I - Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването;
Дейност II - Извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите;
Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
869192.98      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Самоков. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или др. място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изп. на съответния вид дейност.

Жилищните сгради по отношение, на който ще бъдат реализирани дейностите и предвидения основен пакет мерки за подобряване на енергийната ефективност са както следва:
Ул. „Търговска“ №24 – РЗП – 2230,36м2
Ул. „България” №69-71 – РЗП – 429,24м2
Ул. „Охрид” №5 – РЗП – 631,64м2
Кв. „Самоково”, блок №1 – РЗП – 2747м2
Ул. „Арда ” №8 – РЗП – 354,72м2
Ул. „Авксентий Велешки” №23 – РЗП – 239,22м2
Ул. „Генерал Раздишевски ”№38 – РЗП – 360,47м2
Ул. „29-ти Декември ” №3 – РЗП – 225,54м2
Ул. „Македония ” №51 – РЗП – 489м2
Ул. „Искър №31 – РЗП – 597,18м2
Ул. „Отец Паисий” № 25 – РЗП – 283,80м2
Ул. „Софроний Врачански” № 23 – РЗП – 206,10м2
- Подмяна на съществуващата стара дограма
- Топлинно изолиране на външни стени
Ул. „Граф Игнатиев” №16 – РЗП – 171,48м2
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Уравление на критични точки    30
Цена
20
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
№ BG16RFOP001-2.001-0167-С01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-С02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони"

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 055-101131 (напр. 2015/S 123-123456)   и  776663 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1       Инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: /съгласно договора, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01/
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, ЕИК: 200562468 200562468
район Студентски, ул.Христо Вакарелски 1, ет. 3, ап. 18
София BG412 1700 България
verastroi@gmail.com +359 895551534
+359 895551534
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
871998.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

869192.98      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/10/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва