Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР17-ДИ05-617 06/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
06/10/2017 (дд/мм/гггг)
01271-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
Райна Сотирова +359 29218036
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=637:2017-06-09-07-48-56&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика” по обособени позиции
15800000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”, както следва:ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , гр.София, ул.Родопи №8; ДГ 199 „Сарагоса”, гр.София, ул. “Струга” № 15 А; ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, гр.София, ул.”Иван Тургенев” № 101; ДГ №118 „Усмивка”, гр.София, ул.”Тайга” №29; ДГ №63 „Слънце”, гр.София, ул.”Стария кладенец” №2; ДЯ №70 „Мечо Пух”, гр.София, ул. “Ком” № 24.
Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти и хигиенните материали, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган.Пълното описание е дадено в Техническа спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
882000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на хранителни стоки и напитки до детските заведения и ясла на територията на СО-район "Сердика" Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15300000      
15200000      
15500000      
15600000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , ДГ 199 „Сарагоса”, ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, ДГ №118 „Усмивка”, ДГ №63 „Слънце”, ДЯ №70 „Мечо Пух”

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти и хигиенните материали, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни стандарти за управление на качеството, или на еквивалентни ТД на производителя, като са придружени с необходимите търговски документи. Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок на доставка при непредвидени обстоятелства    30
Срок за реагиране при рекламация    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на хигиенни материали Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831240      
39831000      
44411000      
24455000      
39800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , ДГ 199 „Сарагоса”, ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, ДГ №118 „Усмивка”, ДГ №63 „Слънце”, ДЯ №70 „Мечо Пух”

Пълният обхват на обособената позиция включва доставки по заявка, със определен вид и количество на хигиенно-санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали, полиетиленови изделия – чували и др., от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез обектите-краен получател. Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за реагиране при рекламации    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 113-227220 (напр. 2015/S 123-123456)   и  791365 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-28/14.09.2017г.    Първа   Доставка на хранителни стоки и напитки до детските заведения на териротията на СО-район "Сердика"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

14/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МАКРОН ООД 121373911
кв.Враждебна, ул.8, №26Б
София BG411 1000 България
makron@dir.bg +359 28406192
www.makron@dir.bg +359 28406196
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

800000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РСР17-ДГ55-29/14.09.2017г.    Втора   Доставка на хигиенно-санитарни материали за нуждите на детските заведения и ясла на територията на СО-район "Сердика"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

14/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МАКРОН ООД 121373911
кв.Враждебна, ул.8, №26Б
София BG411 1000 България
makron@dir.bg +359 28406192
www.makron@dir.bg +359 28406192
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
82000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

82000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/10/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва