Деловодна информация
00115
 
да
да
28/09/2017 (дд/мм/гггг)
00115-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл.Свобода №6
Русе BG323 7000 България
Камен Христов +359 82881710
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/289/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции
34000000      
Доставки

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по 10 обособени позиции:
ОП 1 - Самосвал - втора употреба - 1 брой; ОП 2 - Специален автомобил за принудително преместване на автомобили - втора употреба - 1 брой; ОП 3 - Бус - втора употреба - 1 брой; ОП 4 - Високо проходим автомобил 4х4 - нов - 1 брой; ОП 5 - Самоходен снегорин - нов - 1 брой; ОП 6 - Трактор - втора употреба - 1 брой; Ремарке, тракторно - втора употреба - 1 брой и Гребло за сняг за трактор - ново - 1 брой; ОП 7 - Мини челен товарач с кабина, с оборудване: гребло за сняг, товарни вилици, комбинирана кофа, косачка тип мулчер и четка за бурени - нов - 1 брой; ОП 8 - Мулчер с хидравлично рамо - нов - 1 брой; ОП 9 - Мини челен товарач - втора употреба - 1 брой; ОП 10 - Професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи, с възможност за използване на различни приставки /шпинделова косачка/ с търкалящо столче и валяк - нова - 1 брой.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Специален автомобил за принудително преместване на автомобили - втора употреба - 1 брой; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34142000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Изисквания за специален автомобил за принудително преместване
на автомобили - втора употреба - 1 брой
Година на производството от 2000 г.
"Кран стрелкови с нечупеща се основа, телескопична стрела и товарен момент, не по-малко от 120 кNm /12тм/;
Приспособление за репатриране на автомобили с товароносимост не по-малко от 3 500 кг.;
Технически паспорт на крана от завода, производител;
Кабина, оборудвана с 2+1 места;
Технически допустима максимална маса 12 000 кг;
Автомобила да е оборудван с допълнителни аварийни светлини;
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег
/което събит
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Високо проходим автомобил 4х4 - нов - 1 брой 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34113100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр.Русе

Високо проходим автомобил 4х4
фабрично нов - 1 брой;
Двигател:
Гориво - бензин
Работен обем - до 1 700 куб.см.
Захранване на горивната система - пълен инжекцион
Екологочни показатели - ЕВРО 6
Ходова част:
Предавки - механични
Колесна формула - 4 х 4
Хидравличен усилвател на волана
Блокаж на преден и/или заден мост
Брой места - минимум 3+1
Къса база
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 2 /две/ години гаранционен срок на автомобилът дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/и
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Самоходен снегорин - нов - 1 брой 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43313100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Самоходен снегорин - нов - 1 брой
Двигател, бензинов - четиритактов;
Работна ширина минимум - 61 см
Работна височина минимум - 53 см
Скорости - предна и задна
Електрически стартер + ръчен
Трансмисия - колесна
Винтов шнек
Регулиране на ръкава с манивела
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва: минимум 1 /една/ година гаранционен срок на машината, дадена от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо досие на автомобила и/или специализирана машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирани
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мини челен товарач с кабина, с оборудване: гребло за сняг, товарни вилици, комбинирана кофа, косачка тип мулчер и четка за бурени - нов - 1 брой 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43250000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Мини челен товарач с кабина, с оборудване: гребло за сняг, товарни вилици, комбинирана кофа, косачка тип мулчер и четка за бурени - нов - 1 брой
Габарити: височина до 2020 мм.; ширина до 1080 мм.;
Дизелов мотор с мощност над 27 к.с., водно охлаждане;
Трансмисия 4WD задвижване, DMS- система за блокировка;
Скорост на движение над 14 км./час;
Стъклена кабина с парно отопление и седалка с обезопасителен колан;
Работни светлини;
Плаващо положение за работа на навесната система;
Задни тежести - над 180 кг.;
Хидравличната система с три отделни вериги;
Охладител на хидравличното масло;
Поток на хидравличното масло в системата над 45 литра/минута;
Управление на хидравличната система с джойстик;
Телескопична стрела за повдигане /вид "двойно Н"/, с максимална височина над 2.90 метра
и максимална товароносимост над 900 кг.;
Гребло за сняг 140 см. - Височина над 50 см. до 30 градуса хидравлично променящ се страничен ъгъл, абсорбираща анти- шок система за предпазване на ножа и машинат
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мулчер с хидравлично рамо - нов - 1 брой; 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр.Русе

Мулчер с хидравлично рамо - нов - 1 брой;
Работна ширина - 120 см.;
Ножове - 48 броя;
Ъгъл на завъртане 240 градуса;
Максимална работна дължина/височина: дължина при изравнено положение над 600 см.
дължина във вертикално положение над 720 см., височина при странично косене над 610 см.
Минималните размери на страничния мулчер в транстпортно положение 190 см.;
Механично заключване за безопасност по време на транспорт;
Задна ударо- устойчива рамка със светлини;
Двоен маслен филтър с изпомпване и връщане;
Топлообменник;
Хидравлична система с регулируем вентил;
Ротор - обратим;
Плаваща система на ръката и косящата глава;
Подвижен преден предпазител;
Свързване с карданна връзка и стабилизатори;
Регулируем валяк;
Спираловиден ротор.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регист
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи, с възможност за използване на различни приставки /шпинделова косачка/ с търкалящо столче и валяк - нова - 1 брой. 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи, с възможност за използване на различни приставки
/шпинделова косачка/ с търкалящо се столче и валяк - нова - 1 брой;
Възможност за прилагане на приставки : вертикутир, Аератор, Четка, Скарифакатор;
Широчина на работната линия - минимум 864 мм.;
Двигател - 4.1 kW /5.5 hp/
Ръкохватка за управление - регулируема, а антивибрационни подложки;
Начин на задвижване - чрез ръчка, лост;
Максимално тегло 164 кг.;
"Начин на работа - с опция за работа с кочактата ходом и седнал /посредством
""търкалящо се столче"" - допълнително/;"
Косилен апарат - цилиндричен с 8 ножа;
Обща ширина на косителната лента - 978 мм.;
Фиксиран брой нарязвания - независимо от скоростта напред / 125 нарязвания на метър 8 ножа за рязане/;
Височина на косене - от 8 мм. До 55 мм.;
Оборудвана с Аератор;
Допълнително оборудвана с пръскачка и торачка за гранулирани и течни торове. Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини тряб
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 108-216826 (напр. 2015/S 123-123456)   и  790284 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   Специален автомобил за принудително преместване на автомобили - втора употреба - 1 брой
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    4   Високо проходим автомобил 4х4 - нов - 1 брой
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    5   Самоходен снегорин - нов - 1 брой
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    7   Мини челен товарач с кабина, с оборудване: гребло за сняг, товарни вилици, комбинирана кофа, косачка тип мулчер и четка за бурени - нов - 1 брой
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    8   Мулчер с хидравлично рамо - нов - 1 брой;
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    10   Професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи, с възможност за използване на различни приставки /шпинделова косачка/ с търкалящо столче и валяк - нова - 1 брой.
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/09/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва