Деловодна информация
00038
ФС-02-03-13 29/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00038-2017-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл.Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Янка Здравкова +359 66818382
zdravkova@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg/373-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2017 г. по две обособени позиции“
30199770      
Услуги

Общ. поръчка е за отпечтване и предоставяне срещу възнаграждение ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстеп. разпоредители с бюджет при усл. на договора и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ
Прогн. ст-ст на поръчката е 91333.00 лв. без ДДС, в т.ч. по об. п. :
Об. п. № 1 - 82833.00 лв.
Об. п. № 2 - 8500.00 лв.
В пос. ст. са вкл. ном. ст. на ваучерите за храна и ст. на усл. за отпеч. и доставката им.
Прогн. ном. ст. на ваучерите:
Об. п. № 1 - 82400 лв.
Об. п. № 2 – 8455 лв.
Ориентир. бр. служители, на които ще се предоставят ваучери:
Об. п. № 1 - 413 бр.
Об. п. № 2 – 17 бр.
Ще се заявяват ваучери с ном. ст. 1 лв., 2 лв., 5 лв. и 10 лв. Бр. на ваучерите и разпр. им по номинали се опр. на тримесечие или ежем. според нуждитe на Възложителя със заявки за всеки един от разпоредителите с бюджет. За об. п. № 2 ваучерите за храна са по Наредба 11/22.12.2005 г. за опр. на усл. и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
8468.53      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Община Габрово

Общ. поръчка е за отпечтване и предоставяне срещу възнаграждение ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет при условията на договора и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ
Прогн. ст-ст на поръчката е по об. п. № 1 е 82833.00 лв.
В посочените стойности са вкл. номиналните стойности на ваучерите за храна и стойността на услугата за отпечатването и доставката им.
Прогн. номинална стойност на ваучерите: Об. п. № 1 - 82400 лв.
Ориентир. бр. служители, на които ще се предоставят ваучери:
Об. п. № 1 - 413 бр.
Ще се заявяват ваучери с номинална стойност 1 лв., 2 лв., 5 лв. и 10 лв. Броят на ваучерите и разпределението им по номинали се определя на тримесечие или ежемесечно според нуждитe на Възложителя със съответните заявки за всеки един от разпоредителите с бюджет.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на РДНО – Габрово по Наредба 11/22.12.2005 г. за опред. на усл. и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Община Габрово

Общ. поръчка е за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово по Наредба 11/22.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ.
Прогн. ст-ст на поръчката за Об. п. № 2 - 8500.00 лв.
В пос. ст. са вкл. ном. ст. на ваучерите за храна и ст. на усл. за отпеч. и доставката им.
Прогн. ном. ст. на ваучерите:
Об. п. № 2 – 8455 лв.
Ориентир. бр. служители, на които ще се предоставят ваучери:
Об. п. № 2 – 17 бр.
Ще се заявяват ваучери с ном. ст. 1 лв., 2 лв., 5 лв. и 10 лв. Бр. на ваучерите и разпр. им по номинали се опр. на тримесечие или ежем. според нуждитe на Възложителя със заявки .
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  783443 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
503- ОПРДНО- 17    2   Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на РДНО – Габрово по Наредба 11/22.12.2005 г. за опр. на усл. и реда за осигуряване на безпл. храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД 131085380
ж.к. „Младост 4“, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда 12, ет. 1
София BG322 1766 България
galina.gercheva@sodexo.com +359 24899699
+359 24899699
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
8500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

8468.53      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва