Деловодна информация
00038
ИЕ-01-03-153 29/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00038-2017-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл.Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Янка Здравкова +359 66818382
zdravkova@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg/375-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет"
41110000      
Доставки

Доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община, съгласно списък, приложение към Договора, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 1 /една/ година.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
77000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
41110000      
65100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Община Габрово

Доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община, съгласно списък, приложение към Договора, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 1 /една/ година.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
504- ФС-17       "Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ВиК ООД град Габрово 817040128
бул. Трети март № 6
Габрово BG322 5300 България
office@vik-gabrovo.com +359 66816103
+359 66816103
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
77000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

77000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Съгласно разпоредбата на чл. 193 от Закона за водите /ЗВ/ (обн. ДВ 67/1999 г., последно изменение и допълнение ДВ 12/2017 г.) обществените отношение, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата обществена поръчка се уреждат от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/ (обн. ДВ 18/2005 г., последно изменение и допълнение ДВ 58/2015 г.) и при спазване на изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбата на чл. 198а от ЗВ територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е разделена на обособени територии. В чл. 198о, ал. 2 от ЗВ е посочено, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане. С Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. ДВ 7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите и техните граници. В т. 13 от решението е обявена обособената територия на действие на ВиК оператор "ВиК" ООД Габрово, в чийто обхват попада и община Габрово. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. "ВиК" ООД Габрово е единственият оператор на територията на Община Габрово, поради което дружеството притежава изключителни права по см. на пар. 2, т. 47 от ДР на ЗОП, за осъществяване на дейността на територията на Община Габрово.
Имотите, включени в обхвата на поръчката попадат в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Габрово. Прогнозната стойност на поръчката попада в праговете, посочени в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, което наред с горното обуславя възлагането на настоящата обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. в от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва