Деловодна информация
00660
24-00-197 27/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/06/2017 (дд/мм/гггг)
00660-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Елхово 000970165
ул.Търговска №13
Елхово BG343 8700 България
Дияна Михнева +359 478-81274
obshtina@elhovobg.org +359 478-88034

Интернет адрес/и

www.elhovobg.org

http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=rJsZWogNHbo%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на ОПРР 2014-2020 по процедура ЕЕПР за повишаване на ЕЕ на 8 броя жил.сгради в гр. Елхово“ по 8 об.поз.
45000000      
Строителство

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвест.проект за подобр. на ЕЕ на жил. сгради в гр.Елхово и ще бъдат изпълнени СМР на обектите.Проектирането ще се изпълни от екип от правосп. проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по констр. възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградите с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални техн.решения и изготвен проект;Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние,нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ.Подмяна на дограма; Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разх. за осветление се предвижда подмяна на осв. на всички общи части; РЗП по ОП: ОП1-1129,62м2; ОП2-1047,75м2; ОП3-1690,60м2; ОП4-1523,16м2; ОП5-1296м2; ОП6-2241,92м2; ОП8-1072,51м2;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1163045.21      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 54” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45321000      
45331000      
45310000      
45261000      
45421000      
71220000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 54

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на жилищната сграда и ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални технологични решения и изготвен проект; Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати , витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разходите за осветление се предвижда подмяна на осветлението на всички общи части; Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложен срок - проектиране    10
Предложен срок - изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процудура „Енергийна ефективност в периферните райони"

II.2) Описание 1

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 67, Ж.Б. “Палма“1, кв.61” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45331000      
45310000      
45261000      
45421000      
71220000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 67, Ж.Б. “Палма“1, кв.61”

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на жилищната сграда и ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални технологични решения и изготвен проект; Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати , витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разходите за осветление се предвижда подмяна на осветлението на всичси общи части; Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложен срок - проектиране    10
Предложен срок - изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процудура „Енергийна ефективност в периферните райони "

II.2) Описание 1

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Морава“ № 6, ж.к. „Изгрев“, кв.9” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45321000      
45331000      
45310000      
45421000      
71320000      
71220000      
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Морава“ № 6, ж.к. „Изгрев“, кв.9

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на жилищната сграда и ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални технологични решения и изготвен проект; Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати , витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разходите за осветление се предвижда подмяна на осветлението на всичси общи части; Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложен срок - проектиране    10
Предложен срок - изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процудура „Енергийна ефективност в периферните райони"

II.2) Описание 1

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 4” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45321000      
45331000      
45310000      
45261000      
45421000      
71220000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 4”

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на жилищната сграда и ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални технологични решения и изготвен проект; Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати , витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разходите за осветление се предвижда подмяна на осветлението на всичси общи части; Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложен срок - проектиране    10
Предложен срок - изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процудура „Енергийна ефективност в периферните райони"

II.2) Описание 1

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „3-ти март“ № 8” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45321000      
45331000      
45310000      
45261000      
45421000      
71220000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „3-ти март“ № 8

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на жилищната сграда и ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални технологични решения и изготвен проект; Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати , витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разходите за осветление се предвижда подмяна на осветлението на всичси общи части; Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложен срок - проектиране    10
Предложен срок - изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процудура „Енергийна ефективност в периферните райони"

II.2) Описание 1

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „3-ти март“ № 34” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45321000      
45331000      
45310000      
45261000      
45421000      
71220000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „3-ти март“ № 34

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на жилищната сграда и ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални технологични решения и изготвен проект; Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати , витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разходите за осветление се предвижда подмяна на осветлението на всичси общи части; Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложен срок - проектиране    10
Предложен срок - изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процудура „Енергийна ефективност в периферните райони"

II.2) Описание 1

„Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, пл. „Христо Ботев“ № 11“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45321000      
45331000      
45310000      
45261000      
45421000      
71220000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, пл. „Христо Ботев“ № 11

В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на жилищната сграда и ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване: Всички елементи на конструкцията на сградата с установени дефекти да бъдат възстановени въз основа на индивидуални технологични решения и изготвен проект; Възстановяване/усилване на покривни конструкции, заедно със съпътващите ги СМР свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати , витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елемнти (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; С цел ограничаване на разходите за осветление се предвижда подмяна на осветлението на всичси общи части; Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложен срок - проектиране    10
Предложен срок - изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процудура „Енергийна ефективност в периферните райони"

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 012-017137 (напр. 2015/S 123-123456)   и  766840 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
102-01    1   Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 54
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

14/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инфрастрой-Инженеринг ООД 838178157
ул.Васил Левски №66
Ямбол BG343 8600 България
ise_el@abv.bg +359 478-88307
+359 478-88307
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
142422.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

136626.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
99-01    2   Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 67, Ж.Б. “Палма“1, кв.61”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инфрастрой - инженеринг ООД 838178157
ул.Васил Левски №66
Ямбол BG343 8600 България
ise_el@abv.bg +359 478-88307
+359 478-88307
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
132100.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

123767.75      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
113-01    3   Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Морава“ № 6, ж.к. „Изгрев“, кв.9”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Тийм Инженеринг ЕООД 201595478
ул.Александър Стамболийски №14
Бургас BG341 8000 България
team.ingineering@gmail.com +359 896-838353
+359 896-838353
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
213150.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

208611.70      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
110-01    4   Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 4”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инерком ЕООД 201657531
р-н Витоша, Околовръстен път №3, ет.7, ап.72А
София BG412 1618 България
office@sgrup.bg +359 882-804444
+359 882-804444
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
192040.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

168995.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
112-01    5   Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „3-ти март“ № 8”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Елхово-5 177167372
ул.Балатон №2
Ямбол BG343 8600 България
eoodpolisstroj@abv.bg +359 46-669151
+359 46-669152
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
163399.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

160497.19      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
111-01    6   Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул. „3-ти март“ № 34”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Инерком ЕООД 201657531
Р-Н Витоша, Околовръстен път №3, ет.7, ап.72А
София BG412 1618 България
office@sgrup.bg +359 882-804444
+359 882-804444
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
282661.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

248740.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
98-01    8   Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, пл. „Христо Ботев“ № 11“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Имсти ЕООД 128560059
ул.Елена Янкова №8
Ямбол BG343 8600 България
imsti@abv.bg +359 46-666893
+359 46-661048
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
135286.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

115807.57      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
ДА
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Констант Дизайн ЕООД- проектиране и извършване на авторски надзор-6,11%
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен, съгласно чл.197, ал.1, т.7 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/06/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва