Деловодна информация
02711Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен
1418 09/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
02711-2017-0043 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен 2016174120154
ул.Марин Дринов 5
Добрич BG332 9300 България
инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев +359 58600678
dgs.dobritch@dpshumen.bg +359 58600658

Интернет адрес/и

http://dgsdobritch.sidp.bg/

http://dgsdobritch.sidp.bg/зоп-2017-4/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Агротехнически услуги, включително торене, сеитба, оран, дискуване, жътва и други дейности от този род изпълнени с торове, семена и препарати на изпълнителя, обособени в четири позиции"
77000000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи предоставяни от изпълнителя
Пръскане на горски култури с гръбна пръскачка и „Перла” срещу плевели с препарати на изпълнителя. Заскобване на фиданки. Тракторна оран 18- 20 см. Тракторна оран 40 см. Торене. Обеззаразяване на семена с препарати на изпълнителя.
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА, ПШЕНИЦА, СЛЪНЧОГЛЕД и ЛЮЦЕРНА.
Направа на минерализовани ивици с ширина от 3 до 5 м.чрез тракторна оран 18- 20 см – землище на гр. Добрич
Почистване на площи с горски мулчер с дълбочина на обработката 5 - 10 см.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
44405.44      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

ПОЗИЦИЯ №1 „Златия” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Отдели от държавните горски територии, в обхвата на ТП ДГС Добрич

Пръскане на горски култури с гръбна пръскачка срещу плевели с препарати на изпълнителя, находящи се в землище с. Гешаново, Овчарово, Котленци, общ. Добричка и гр. Добрич
Пръскане с „Перла” срещу плевели с препарати на изпълнителя, находящи се в землище гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”, с. Стожер, с. Врачанци, М. Смолница, Орлова могила, Дряновец.
Заскобване на фиданки – землище на гр. Добрич
Тракторна оран 18- 20 см– землище на гр. Добрич
Тракторна оран 40 см – землище на гр. Добрич
Торене в землището на гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”
Обеззаразяване на семена с препарати на изпълнителя, находящи се в землище гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”.
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА с местонахождение в землища: с.Самуилово, с Богдан, с. Дончево, гр.Добрич.
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ПШЕНИЦА с местонахождение в землища с.Самуилово
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ЛЮЦЕРНА с местонахождение в: землище с.Самуилово
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПОЗИЦИЯ № 2 „Житница” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Отдели от държавните горски територии, в обхвата на ТП ДГС Добрич

Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА с местонахождение в землища: с.Житница, с. Карапелит, с. Подслон
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с СЛЪНЧОГЛЕД с местонахождение в землища с. Житница
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПОЗИЦИЯ №4 „Почистване площи с горски мулчер” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Отдели от държавните горски територии, в обхвата на ТП ДГС Добрич

Почистване на площи с горски мулчер с дълбочина на обработката 5 - 10 см – землище на гр. Добрич.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  777289 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
6    1   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗП Динко Донев Костадинов 124632529
гр.Добрич, жк.Балик бл.64, вх.Д, ет.2, ап.6
Добрич BG332 9300 България
dianitu@abv.bg +359 896782853
+359 896782853
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
20254.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

20165.64      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
8    2   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИВ КАР СПОРТ ООД 124055771
бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, тел/факс ,
Добрич BG332 9300 България
ivanovservis@yahoo.com +359 58603556
+359 58603556
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
17628.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

17239.80      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
7    4   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПОЛИ - КА ЕООД 203526281
гр. София 1712 ж.к. Младост 3, бул. Андрей Ляпчев No 80, 0876001292, poli_ka2015@abv.bg
София BG411 1712 България
poli_ka2015@abv.bg +359 876001292
+359 876001292
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва