Деловодна информация
02711Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен
261-1 19/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
19/05/2017 (дд/мм/гггг)
02711-2017-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен 2016174120154
ул.Марин Дринов 5
Добрич BG332 9300 България
инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев +359 58600678
dgs.dobritch@dpshumen.bg +359 58600658

Интернет адрес/и

http://dgsdobritch.sidp.bg/

http://dgsdobritch.sidp.bg/зоп-2017-2/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и др.консумативи предоставяни от изпълнит
50100000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи предоставяни от изпълнителя
1.”Ремонт” е отстраняване с резервни части на изпълнителя на случайно възникнали повреди по системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието предвиждане не е възможно.
2.”Текущо техническо обслужване” е подмяна при възникнала нужда на периодично сменящите се консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на нормативната уредба.
3.”Консумативи” са експлоатационните течности (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни), които са определен експлоатационен ресурс, и подлежат на подмяна.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
31500.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич

Предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи предоставяни от изпълнителя както следва:
1.”Ремонт” е отстраняване с резервни части на изпълнителя на случайно възникнали повреди по системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието предвиждане не е възможно.
2.”Текущо техническо обслужване” е подмяна при възникнала нужда на периодично сменящите се консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на нормативната уредба.
3.”Консумативи” са експлоатационните течности (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни), които са определен експлоатационен ресурс, и подлежат на подмяна.
Обща прогнозна стойност до 31500,00 лв. без ДДС, от които прогнозно до 15 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно количество около 750 часа по 60
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът се сключва за срок до 31.12.2017 г. с опция същия да бъде продължен и за 2018г., при същите условия, до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя или сключването на нов договор през 2018 г.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 027-047836 (напр. 2015/S 123-123456)   и  770861 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
5       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/04/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДИМАГ АУТО ЕООД 124651426
ж.к. ДРУЖБА №63, вх. А, ет. 2, ап. 4
Добрич BG332 9300 България
dimagauto@abv.bg +359 58604226
+359 58604226
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
31500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

31500.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Договорът се сключва за срок до 31.12.2017 г. с опция същия да бъде продължен и за 2018г., при същите условия, до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя или сключването на нов договор през 2018 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва