Деловодна информация
00038
ОССД-01-03-6 20/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
00038-2016-0076 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл.Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Кристина Лозанова +359 66818312
k.lozanova@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/329-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Невъоръжена охрана по 5 обособени позиции
79713000      
Услуги

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата с предмет: Невъоръжена охрана по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване, гр. Габрово“, Обособена позиция № 2 „Дневна охрана на Дирекция МДТ и Денонощна охрана на общински гараж на ул. Станционна, гр. Габрово“, Обособена позиция № 3 „Невъоръжена охрана и видеонаблюдение на обект парк Маркотея и спортното игрище разположено южно от парка, находящи се на бул. Трети март“, Обособена позиция № 4 „Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“ и Обособена позиция № 5 „Извършване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти общинска собственост на територията на община Габрово за 2017 г.”.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
91190.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване, гр. Габрово“, 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Габрово

Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване, гр. Габрово
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката    25
Организацията на работа по изпълнение на поръчката    25
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Дневна охрана на Дирекция МДТ и Денонощна охрана на общински гараж на ул. Станционна, гр. Габрово“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Дневна охрана на Дирекция МДТ и Денонощна охрана на общински гараж на ул. Станционна, гр. Габрово
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката    25
Организацията на работа по изпълнение на поръчката    25
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Невъоръжена охрана и видеонаблюдение на обект парк Маркотея и спортното игрище разположено южно от парка, находящи се на бул. Трети март“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Невъоръжена охрана и видеонаблюдение на обект парк Маркотея и спортното игрище разположено южно от парка, находящи се на бул. Трети март
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката    25
Организацията на работа по изпълнение на поръчката    25
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката    25
Организацията на работа по изпълнение на поръчката    25
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  758590 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
116-ОПБС-17    1   „Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване, гр. Габрово“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЙС СЕКЮРИТИ ЕООД 107557168
ул. Орловска 15
гр. Габрово BG322 5300 България
ais_security@abv.bg +359 66807890
+359 66807890
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

21780.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
117-УР-17    2   „Дневна охрана на Дирекция МДТ и Денонощна охрана на общински гараж на ул. Станционна, гр. Габрово“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЙС СЕКЮРИТИ ЕООД 107557168
ул. Орловска 15
гр. Габрово BG322 5300 България
ais_security@abv.bg +359 66807890
+359 66807890
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

23650      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
118-ОЗЛ-17    3   „Невъоръжена охрана и видеонаблюдение на обект парк Маркотея и спортното игрище разположено южно от парка, находящи се на бул. Трети март“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АСО ТРЕЗОР 2М ЕООД 131083155
ЖК Люлин Д-р П. Дертлиев 42
гр. София BG411 1324 България
trezor_2m@abv.bg +359 29252443
+359 29252443
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

16115.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
119-ОПРДНО-17    4   „Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЙС СЕКЮРИТИ ЕООД 107557168
ул. Орловска 15
гр. Габрово BG322 5300 България
ais_security@abv.bg +359 66807890
+359 66807890
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

29645.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/02/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва