Деловодна информация
00826
Д-345 20/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
20/02/2017 (дд/мм/гггг)
00826-2016-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Боряна Колевска +359 029702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД
33696000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория на МБАЛНП Свети Наум ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат шест обособени позиции с реактиви и консумативи, подробно описани в Техническа спецификация от документацията на обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
11075.55      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Течни, готови среди за идентификация на микроорганизми в ампули или епруветки и течни, готови, обогатяващи хранителни среди в епруветки 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - микробиологична лаборатория на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД

Адонит 1%, мярка амп., прогнозно количество 5; Захароза 1%, мярка амп., пр. количество 5; Малтоза 1%, мярка амп., пр. количество 5; Трехалоза1%, мярка амп., пр. количество 5; Л-лизин мярка амп., пр. количество 5; Л-орнитин, мярка амп., пр.количество 5;Л - Аргинин, мярка амп., пр. количество 5; Глюкоза 1%, мярка амп., пр.количество 5; Лактоза 1%, мярка амп., пр. количество 5; Манит 1%, мярка амп., пр. количество 5; Сорбит 1%, мярка амп., пр.количество 5; Дулцит 1%, мярка амп., пр. количество 5; Арабиноза 1%, мярка амп., пр. количество 5
Ксилоза 1%, мярка амп., пр. количество 5; Маноза, мярка амп., пр. количество 5, Рамноза 1%, мярка амп. пр. количество 5
Рафиноза 1%, мярка амп., пр. количество 5; ФАД, мярка епр., пр. количество 5; Симонс, мярка епр., 5, Клиглер 5 епр.
Обикновен тел. бульон мярка 20 епр./1оп, прогнозно количество 2 оп.; Агар жлъчка- ескулин, мярка 20 епр./1оп, прогнозно количество 2 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мануални тестове за идентификация 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - микробиологична лаборатория на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД

Изискванията към номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество, са посочени в Техническата спецификация на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Имунохроматографски тестове 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - микробиологична лаборатория на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД

ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТОВЕ
Имунохроматографски тест за Сифилис , мярка Опаковкa 30 теста, пр. кол-во 2; Имунохроматографски тест за HIV , мярка Опаковкa 50 теста, пр. кол-во 1; Имунохроматографски тест за HBsAg, мярка Опаковкa 30 теста, пр. кол-во 2
Имунохроматографски тест за antiHCV, мярка Опаковкa 30 теста, пр.кол-во 2; Бърз тест за детекция на Salmonella фекални проби - 20 т./оп., мярка Опаковкa 20 теста , пр. кол-во 1; Бърз латекс-аглутинационен тест за Staphylococcus aureus, мярка Опаковкa 50 теста, пр. кол-во 1; Бърз латекс-аглутинационен тест за определяне на ревматоиден фактор (RF) в серум , мярка Опаковкa 50 теста, пр. кол-во 1; Бърз латекс-аглутинационен тест за стрептококи, мярка Опаковкa 50 теста, пр. кол-во 1
Бърз тест за детекция на Rota + Adeno +Astrovirus + Norovirus Gen във фекални проби , мярка Опаковкa 20 теста, пр. кол-во 1
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоматични пипети – автоклавируеми, наконечници за пипети 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - микробиологична лаборатория на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД

Изискванията към номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество, са посочени в Техническата спецификация на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
36    3   Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Елта 90 М ООД 130469816
р-н Оборище, ул. Дунав № 19, вх. А, ет. 1, ап. 2
гр. София BG411 1000 България
office@elta90.eu +359 029839649
+359 029832211
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11075.55      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Договор № 36/01.02.2017г. е сключен за обособени позиции № 3, 9, 10 и 14.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 029884070
http://www.cpc.bg +359 029807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител (чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП)
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/02/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
ДА
 
открита процедура
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


С Решение № Д-75/05.04.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП Свети Наум ЕАД(публикувано в Регистъра на обществените поръчка с ID № 725472) е открита процедура с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП Свети Наум ЕАД. При провеждането на процедурата е установено, че за обособени позиции № 3, 8, 9, 10, 13 и 14 в предварително определения срок за получаване на офертите не е подадена нито една оферта. Поради горното откритата процедура е прекратена за посочените обособени позиции с Решение за прекратяване № Д-127/15.06.2016г., обявено в РОП с ID № 736707, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.). Решение за прекратяване № Д-127/15.06.2016г. не е обжалвано и е влязло в сила.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва