Деловодна информация
00808
92-01-8(7) 26/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00808-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул. Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 882631490
Vyara.Hranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg/

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=957&Itemid=8&lang=bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирек
24000000      
Доставки

Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива" в десет обособени позиции
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
139315      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "П. Мутафчиев" № 2

О-ксилен Чист за хроматографски анализ ?99.8% (GC). Подходящ за елементен анализ за ICP. 1бр.х1? или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
n-хептан Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC). 20бр.х2,5? или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
Lead (II)chloride (PbCl2)
Чист за анализ ?99.0 % (за FAAS). 1бр.х250g или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
Ацетон
Чист за хроматографски анализ ?99.0%(GC). 1бр.х1? или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
1,2,4- Butanetriol разтвор в пиридин, Internal Standard Чист за хроматографски анализ (GC).1бр.х5 ml или опаковки
осигуряващи еквивалентно количество); 1-бутанол (NBA) Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC). 1бр.х1? или опаковки
осигуряващи еквивалентно количество); 1-Glyceryl monononadecanoate (Mono C19) Чист за хроматографски анализ (GC). 1бр.х250 mg или опаковки осигуряващи еквивалентно количество);1,3- Glyceryl dinonadecanoate (Di C38) Чист за хроматографски анализ (GC) 1бр.х50 mg или опак
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

реагенти за физико-химични анализи на горива 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Петър Мутафчиев" № 2

етанол - 20бр. от 1л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; метанол - 2 бр. от 1л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; n-пентан - 6 бр. от 1л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; n-хептан - 2 бр. от 2,5 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; ксилен - 2 бр. от 2,5л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; ледена оцетна киселина - 1бр. от 2,5 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; циклохексан - 4бр. от 2,5л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; калиев йодид - 1 бр. от 0,250 г. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; реагент на Вийс 1 бр. от 1 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; 0,1mol натриев тиосулфат - 1 бр. ампули от 100мл. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; 2-propanol 1 бр. от 2,5л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; азотна киселина - 1 бр. от 1 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; силикагел - 2 бр. от 250 г. или в зависим
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

консумативи и средства за измерване за химични анализи на горива 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Петър Мутафчиев № 2

Автоматична пипета -1 бр.; шишенца (vials) За автоинжектор Al 3000 за апарат Trace GC Ultra на Thermoelectron с обем на шишенцата 2 m?, Screw Top. -1 опаковка от 100 бр.(или опаковки осигуряващи еквивалентно количество); Капачки за шишенца (vials) за автоинжектор Al 3000 за апарат Trace GC Ultra на Thermoelectron с обем на шишенцата 2 m?, Screw Top Cap W/ Septa 3 опаковки от 100 бр.(или опаковки осигуряващи еквивалентно количество); Комплект –капачки, отварящи се със септи и шишенцата 10 ml За газова хроматография , KIT 5 VIALS X AS 800; kat.№ 190.046.47, Комплектът да включва минимум :5бр. капачки + 5бр. септи и 5 бр. шишенца от 10 ml. 2 опаковки от 5 бр.(или опаковки осигуряващи еквивалентно количество); Спринцовка от 10 ul За газова хроматография за аутосаплер Tri Plus, 10ul SYR FN 50 mm T, Gauge 25, Cone Tip, P/N 36500525. 2 бр.; Спринцовка от 100ul За определяне на сяра (UV анализатор за сяра –VARIO TRACE S), 100ul SIR H?6.5 FN 0.64(G23) c 80, kat.№2620712, ILS GmbH. 1 бр. и др.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

консумативи за течна хроматография при анализ на горива 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Петър Мутафчиев № 2

Уплътнения за бутала на помпа за течна хроматография - 2бр.; колона за течна хроматография - 1 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341
BG314

гр. Плевен, ул. Дойран № 27 и гр. Бургас

бяло минерално масло - 2 бр. от 1 л.; етанол 10 бр. по 1 л.; петролев етер 11 бр. по 1 л.; н-хексан - 9бр от 1л.; екстракционен бензин 7 бр. по 1л.; н-хептан-2бр. от 2,5 л.; ацетон - 2бр. от 1 л., метанол 1 бр. от 1 л.; толуен 1 бр. по 1л.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

консумативи за апарати в подвижни лаборатории 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, ул. Дойран № 27

кювети и капачки за РФА - 1 опаковка от 100 бр. или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество; филтърна хартия безвлакнеста - 1 кг.; пипети за еднократна употреба (пастьорки) 1 опаковка от 500 бр. или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  758546 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-3    2   Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел №13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +359 29506660
http://www.fot.bg/ +359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
9000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

8963.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-4    3   Реагенти за физико-химични анализи на горива
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел №13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +358 29506660
http://www.fot.bg/ +359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3386      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-5    4   Консумативи и средства за измерване за химични анализи на горива
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел №13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +359 29506660
http://www.fot.bg/ +359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6814.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-6    5   Консумативи за течна хроматография при анализ на горива
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел №13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +359 29506660
http://www.fot.bg/ +359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1920      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-7    7   Реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел №13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +359 29506660
http://www.fot.bg/ +359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1050      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1045      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-8    8   Консумативи за апаратите в подвижна лаборатория – Плевен
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

20/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел №13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +359 29506660
http://www.fot.bg/ +359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
650      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

635      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    9   Консумативи за апарати в подвижна лаборатория – Бургас
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    10   Консумативи за апарат за микродестилация
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-10    6   Консумативи за апарати за сяра и дестилация
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДАНС ФАРМА ЕООД 130868975
ул. Блага Димитрова №371, вх.1, ет.1
София BG411 1202 България
office@danspharma.com +359 29367792
http://danspharma.com/ +359 29367079
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

18966.70      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
11-00-11    1   Реагенти за определяне на октаново и цетаново число
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДАНС ФАРМА ЕООД 130868975
ул. Блага Димитрова №371, вх.1, ет.1
София BG411 1202 България
office@danspharma.com +359 29367792
http://danspharma.com/ +359 29367079
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
99600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

97584.20      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва