Деловодна информация
01118
ДАЕУ-89 12/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/01/2017 (дд/мм/гггг)
01118-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Георги Грудев - Главен експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492324
ggrudev@esmis.government.bg +359 29818787

Интернет адрес/и

www.e-gov.bg

https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Държавна агенция „Електронно управление” има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001, обособена в две позиции.
50332000      
Услуги

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Северна България;
Обособена позиция № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България“. Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини. Пропдължава в VI.3 - Доп.информация
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 - Северна България 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG3

Северна България

Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини.
• За Северна България - Обособена позиция № 1: област Варна - община Аврен; област Враца – община Мездра и Роман; област Видин – общини Белоградчик, Димово, Кула, Чупрене, Макреш; област Шумен – общини Венец и Върбица; област Разград – община Самуил; област Търговище – община Омуртаг; област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна). Междуградската свързаност е между сградите на Български пощи в областните градове и сградите на Български пощи в съответните общински центрове. Селищната мрежа е изградена от помещение на Български пощи в общинските центрове до публичните държавни и общински структури в населеното място.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционни услуги (PW)    10
Експертен капацитет за експлоатация на ЕСИ (PE)    15
Маркетингов план – План-график на продажбите (PS)    10
Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг (PM)    20
Предложената цена за поддръжка на ЕСИ (PEX)    20
Приходите от експлоатация на ЕСИ (PIN)    25
Цена
45
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 1% (един) от предложената цена на поддръжка на ЕСИ за целия срок на договора. Половината от представената гарания е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

II.2) Описание 1

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 - Южна България 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG4

Южна България

Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини:
• За Южна България - Обособена позиция № 2: област Кюстендил - община Бобов дол; област Перник – община Ковачевци; област Стара Загора – общини Павел Баня, Братя Даскалови; област Пловдив – общини Раковски и Брезово; област Пазарджик – община Стрелча; област Хасково – общини Минерални бани, Стамболово, Симеоновград; област Смолян – общини Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна). Междуградската свързаност е между сградите на Български пощи в областните градове и сградите на Български пощи в съответните общински центрове. Селищната мрежа е изградена от помещение на Български пощи в общинските центрове до публичните държавни и общински структури в населеното място.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционни услуги (PW)    10
Експертен капацитет за експлоатация на ЕСИ (PE)    15
Маркетингов план – План-график на продажбите (PS)    10
Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг (PM)    20
Предложената цена за поддръжка на ЕСИ (PEX)    20
Приходите от експлоатация на ЕСИ (PIN)    25
Цена
45
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 1% (един) от предложената цена на поддръжка на ЕСИ за целия срок на договора. Половината от представената гарания е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 211-384200 (напр. 2015/S 123-123456)   и  755530 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 - Северна България
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 - Южна България
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

• За Северна България - Обособена позиция № 1: област Варна - община Аврен; област Враца – община Мездра и Роман; област Видин – общини Белоградчик, Димово, Кула, Чупрене, Макреш; област Шумен – общини Венец и Върбица; област Разград – община Самуил; област Търговище – община Омуртаг; област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен.
• За Южна България - Обособена позиция № 2: област Кюстендил - община Бобов дол; област Перник – община Ковачевци; област Стара Загора – общини Павел Баня, Братя Даскалови; област Пловдив – общини Раковски и Брезово; област Пазарджик – община Стрелча; област Хасково – общини Минерални бани, Стамболово, Симеоновград; област Смолян – общини Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка не подлежи на обжалване, тъй като няма постъпили оферти за участие/липсва участник, който да бъдат конситуиран като евентуален жалбоподател.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва