Деловодна информация
00165
 
да
да
16/12/2016 (дд/мм/гггг)
00165-2016-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на образованието и науката 000695114
бул. Княз Дондуков № 2А
София BG411 1000 България
Янита Жеркова +359 9217648
y.zherkova@mon.bg +359 9217612

Интернет адрес/и

http://www.mon.bg/

http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?SXMzk9VH9Mq6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), ScienceDirect и SCOPUS”
48000000      
Услуги

С въвеждането на електронните библиотеки и националния абонамент от 2008 до сега, учени, студенти и преподаватели у нас имат възможността да ползват множество статии в пълнотекстов формат, цитирания, резюмета и препратки (над 60 млн.) както и реферативни и наукометрични бази данни, покриващи всички научни области. Базата данни ScienceDirect осигурява достъп до електронните версии на над 2 000 списания в областите: Икономика, Инженеринг, Информационни технологии и компютри, Право, Психология, Социология, Философия, Космически науки, Биология, Бизнес администрация, Мениджмънт, Екология, Изкуство, Електротехника, Електроника, Математика, Металознание, Астрономия и астрофизика, Изследване на операциите, Лингвистика, Медицина, Образование, Химия, Физика, Хуманитарно право. SCOPUS е източник на данни и индикатори за оценката на научните резултати в процедури на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", рейтингова система и др.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
3465953.53      EUR  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

С въвеждането на електронните библиотеки и националния абонамент от 2008 до сега, учени, студенти и преподаватели у нас имат възможността да ползват множество статии в пълнотекстов формат, цитирания, резюмета и препратки (над 60 млн.) както и реферативни и наукометрични бази данни, покриващи всички научни области. Базата данни ScienceDirect осигурява достъп до електронните версии на над 2 000 списания в областите: Икономика, Инженеринг, Информационни технологии и компютри, Право, Психология, Социология, Философия, Космически науки, Биология, Бизнес администрация, Мениджмънт, Екология, Изкуство, Електротехника, Електроника, Математика, Металознание, Астрономия и астрофизика, Изследване на операциите, Лингвистика, Медицина, Образование, Химия, Физика, Хуманитарно право. SCOPUS е източник на данни и индикатори за оценката на научните резултати в процедури на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", рейтингова система и др.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д01-207       „Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), ScienceDirect и SCOPUS
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

15/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Елзевиер ООД 005033019
Радарвег 29
Амстердам 1043 NX Нидерландия
E.Beky@elsevier.com +00 31204853911
+00 31204853911
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3465953.53      EUR
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/12/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Описаните бази данни принадлежат на издателството Елзевиер ООД, Амстердам, Холандия, носител на правата на производител на база данни по смисъла на глава XI ”a” от Закона за авторското право и сродните му права, допустимата от Закона за обществените поръчки процедура за осигуряване на достъп до тях е договарянето без предварително обявление – на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 буква в) от закона, поради което възлагането на обществената поръчка на друго лице не просто би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, а и не би могло да доведе до предоставянето на достъп, предвид спецификата на предоставянето на услугата – онлайн достъп, предоставен чрез пълно техническо обслужване на дейностите от страна на организацията, притежаваща правата върху базата данни.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва