Деловодна информация
01411
ПО-04-5 25/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
01411-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Басейнова дирекция Източнобеломорски район 115756766
ул. Янко Сакъзов № 35
Пловдив BG421 4000 България
Георги Семерджиев - Директор +359 32604720
bd_plovdiv@abv.bg +359 32604721

Интернет адрес/и

http://earbd.org/

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=423


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“
90700000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на екологична оценка (ЕО), провеждане на процедура по оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и изготвяне оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони по ЗБР (при решение на компетентния орган) на проекта на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
73333      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията обхваната в Източнобеломорски район за басейново управление на водите

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на екологична оценка (ЕО,) провеждане на процедура по оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и изготвяне оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони по ЗБР (при решение на компетентния орган) на проекта на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Изготвяне на задание за обхвата на ЕО    10, коефициент 70%
Подготовка на схема за консултации и провеждане на консултации по задание и обхват на ЕО    5, коефициент 70%
Изготвяне на уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС и документацията към него    10, коефициент 70%
Изготвяне на проект на доклад за ЕО, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ЕО от компетентния орган    15, коефициент 70%
Изготвяне на проект на доклад за ОС, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ОС от компетентния орган    15, коефициент 70%
Изготвяне на SWOT анализ на Проекта на ПУРН /Оценка на благоприятните възможности на външната среда;Оценка на заплахите на външната среда;Оценка на силните страни и Оценка на слабите страни    5, коефициент 70%
Консултации по докладите за ЕО и ОС    10, коефициент 70%
Процедура по ЕО и ОС в МОСВ    10, коефициент 70%
Цена
коефициент 30%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  733897 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
21.03.2017 17:13 ч. :  10/25.07.2016 служебно вписване
затвори
 История 10       Изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост на проект на план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

25/07/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015 177003241
ул. Михаил Тенев №12
София BG411 1784 България
admin@povvik.com +359 29743756
+359 29743756
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
83333      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

73333      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Краен срок за подаване на жалби до 18.07.2016г.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/08/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва