Деловодна информация
00423
М-3851 19/11/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
19/11/2021 (дд/мм/гггг)
00423-2019-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Метрополитен ЕАД 000632256
ул.Княз Борис I №121
София BG411 1000 България
Красимира Георгиева, инж.Искра Илиева +359 29212034/ +359 29212722
kgeorgieva@metropolitan.bg +359 29877892

Интернет адрес/и

www.metropolitan.bg

http://metropolitan.nit.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции
45234125      
Строителство

Обществената поръчка е за изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите е 3060м. По трасето се изграждат три подземни метростанции – МС2, МС3 и МС4 и две междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции. Настоящото обявление се отнася до Обособени позиции № 2 и № 3.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
123261455.80      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45221200      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС4 до края на МС3, една подземна метростанция /МС3/ и една междустанционна ВУ. МС3 е разположена под южното платно на бул. Вл. Вазов, между ул. Витиня и ул.Бесарабия. Предвижда се МС3 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с верт. укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод. МС3 е разположена в крива с радиус 800м, с вход от две страни с два вестибюла. В МС3 е предвидена подстанция.Метроучастъкът е с дължина 1063,80м. МС3 има дължина окол 155м и разгъната застроена площ 5485м?. Междустанционната ВУ е при км.3+127,00. Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката    14
Проектно предложение    20
Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството    18
Цена
48
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
План за възстановяване и устойчивост на Р България

II.2) Описание 1

Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45221200      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под южното платно на бул. ”Владимир Вазов”, встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгъната застроена площ 5450м?.
Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката    14
Проектно предложение    20
Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството    18
Цена
48
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
План за възстановяване и устойчивост на Р България

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 247-608143 (напр. 2015/S 123-123456)   и  950234 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
252    2   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/10/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 123682269
ул. Никола Образописов №12
София BG411 1408 България
tracegroup@tracebg.com +359 28066700
+359 28066700
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

75081394.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
ДА
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
30 %

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - 10% - СМР, доставки на оборудване и въвеждане в експлоатация;
ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД - 20% - конструкции на тунелен участък, изпълняван по Нов Австрийски Тунелен Метод.
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
253    3   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/10/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЖИ ПИ ГРУП АД 204257528
бул. Черни връх №59А
София BG411 1421 България
office@gpgroupbg.com +359 28169900
+359 28169999
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

48180061.30      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
ДА
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
9 %

СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД - дял 5%; СМР, проектиране и авторски надзор по части Електрическа и Спец. слаботокови и аудиовизуални системи; ТРАНСГЕО ЕООД - дял 1%; проектиране и авторски надзор по части Релсов път и Контактна мрежа; РИКАТ ЕООД - дял 2%; проектиране и авторски надзор по части Конструкции и Кон-кции на тунели; СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД - дял 1%; проектиране и авторски надзор по части -виж VI.3.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

от Раздел V /за Обособена позиция №3/: Геоложки и хидрогеоложки проучвания, Архитектура, Пътни работи, Отопление, вентилация и климатизация и Водоснабдяване и канализация, Геоложки и хидрогеоложки проучвания, Архитектура, Пътни работи, Отопление, вентилация и климатизация и Водоснабдяване и канализация.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Неприложимо
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Метрополитен ЕАД 000632256
ул.Княз Борис I №121
София 1000 България
metro@metropolitan.bg +359 29212083
www.metropolitan.bg +359 29872244

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/11/2021 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва