Деловодна информация
00080
8559 01/09/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
01/09/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД-Плевен 114532352
бул.Георги Кочев №8а
Плевен BG314 5800 България
Одет Зекири - Душкова +359 64886113
juristaop@umbalpln.com +359 64804212

Интернет адрес/и

www.umbalpleven.com

http://umbalpleven.com/protsedura-za-vatreshen-konkurenten-izbor-s-predmet-pokana-po-ramkovo-sporazumenie-v-rd-11-277-za-zakupuvane-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-vumbal-d-r-georgi-stranskiv-e


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен
33600000      
Доставки

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
26476654.19      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, бул. Г. Кочев № 8а, Болнична аптека

B02BX04, Romiplostim, парентерална, mcg, 1978000; B02BX05 Eltrombopag, перорална твърда, mg, 2545800; B03XA01, erythropoietin (Epoetin alfa), парентерална, IU, 1440363640; B03XA01,Erythropoietin(Epoetin beta), парентерална, IU, 581226800; B03XA01 Erythropoietin(Epoetin zeta) парентерална, IU, 394183200; B03XA02,Darbepoetin alfa, парентерална, mcg, 3047186; B03XA03, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, парентерална, mcg, 619875; H01CB02, Octreotide, парентерална, mg, 122604 Powder and solvent for suspension for injection; H02AB02, Dexamethasone, парентерална, mg, 11868994; J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 24526250, 50 mg/ml; J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 32838000, 100mg/ml; L01AA01, Cyclophosphamide, парентерална, mg, 39039322; L01AA02, Chlorambucil, перорална твърда, mg, 230212; L01AA06, Ifosfamide, парентерална, mg, 28479000, L01AA09, Bendamustine, парентерална, mg, 1163000; L01AX0
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, бул. Георги Кочев 8а, Болнична аптека

L01XE03, Erlotinib, перорална твърда, mg, 11920500; L01XE04, Sunitinib, перорална твърда, mg, 3616150; L01XE05, Sorafenib, перорална твърда, mg, 68021760; L01XE06, Dasatinib, перорална твърда, mg, 2233200; L01XE07, Lapatinib, перорална твърда, mg, 48462150; L01XE08, Nilotinib, перорална твърда, mg, 161446800; L01XE09, Temsirolimus , парентерална, mg, 70460; L01XE10, Everolimus, перорална твърда, mg, 1291620, 5 mg/10 mg; L01XE12, Vandetanib, перорална твърда, mg, 6419200; L01XE13, Afatinib, перорална твърда, mg, 1683352; L01XE14, Bosutinib, перорална твърда, mg, 10058000; L01XE15, Vemurafenib, перорална твърда, mg, 50198228; L01XE16, Crizotinib, перорална твърда, mg, 11489500; L01XE17, Axitinib, перорална твърда, mg, 417416; L01XE18, Ruxolitinib, перорална твърда, mg, 1160920; L01XE21, Regorafenib, перорална твърда, mg, 7132160; L01XE23, Dabrafenib, перорална твърда, mg, 14592803; L01XE24, Ponatinib, перорална твърда, mg, 672120; L01XE27, Ibrutinib, перорална твърда, mg, 28736400; L01XE
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

ДА

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 172-419190 (напр. 2015/S 123-123456)   и  931585 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РС277-7    L01XE04 Sunitinib; L01XE05 Sorafenib; L01XE07 Lapa   Софарма Трейдинг АД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

11/08/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
14
12 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
14
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 103267194
ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А ет.12
София BG411 1172 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133660
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

22610261.72      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РС277-8    L01XE15 Vemurafenib; L01XE36 alectinib; ....   Рош България ЕООД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

19/08/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
14
12 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
14
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131279951
ж.к. Манастирски ливади – Запад, ул. Бяло поле №16
София BG411 1618 България
elitsa.chausheva@roche.com +359 28184-444
+359 28184-444
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3866392.47      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящите договори са сключени след проведена процедура по вътрешно конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и във връзка със сключено Рамково споразумение №РД-11-270 от ЦОП Министерство на Здравеопазването

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия по заящита на конкуренцията
Бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.com +359 29884070
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/09/2021 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва