Деловодна информация
00080
173 22/06/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
22/06/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Параскев Стоянов АД 110503990
ул.Съйко Съев № 27
Ловеч BG315 5500 България
Румяна Петрова Нановска-изпълнителен директор +359 68603-370
mbal_lovech@abv.bg +359 68603-371

Интернет адрес/и

http://www.mbal-lovech.com/

http://www.mbal-lovech.com/konkurenten%20izbor.htm


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименованиеINN-Morphine,съгл.РД№ 11-277/240619г.за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД
33690000      
Доставки

Закупуване на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г. сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване". Договор № П-1/11-277/22.06.2021г. в сила до 31.12.2021г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
24.13      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименование/INN/-Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Болнична аптека на МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч", съгласно видове и количества описани в техническата спецификация посочена в Електронната система на електронен адрес https://cop.mh.government.bg
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящото обявление се отнася за Договор със СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД след влязло в сила Решение № 10 от 23.04.21,в частта за лекарствени продукти включени в Приложения № 2 на Позитивен лекарствен списът съгласно прогнозно количество и видове описани в Договора.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 172-419190 (напр. 2015/S 123-123456)   и  931585 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
П-1/11-277/22.06.2021г.    2   Доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/06/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 103267194
Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
София BG411 1756 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133660
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

24.13      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Договор № П-1/11-277/22.06.2021г. е сключен след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет : "Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч", съгласно Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г., сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване". Договорът е със срок на действие до 31.12.2021г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
СОФИЯ 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

Решение № 10 от 23.04.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч не подлежи на обжалване на основание чл. 196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП.
На основание чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10/десет/ дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу Решението за откриване на процедура. На основание чл.196, ал.3 от ЗОП Решенията за откриване на процедури се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/06/2021 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва