Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
ДАЕУ - 21164 14/12/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
14/12/2020 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Диляна Найденова +359 29492316
dnaydenova@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

www.%20e-gov.bg%20

https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/300


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)”
39100000      
Доставки

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)”, както следва:
- [ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/70/75 см ± 10% - 2 бр.
- [ОМБ14] Гардероб с 1 врата, с рафт и лост, без заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 55/45/180 см ± 10% - 1 бр.
- [ОМБ24] Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% - 1 бр.
- [ОМБ39] Контейнер за бюро с 3 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 45/45/55 см ± 10% - 60 бр.
- [ОМБ66] Стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлa?ътници мeтaлни c ?oжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyн?ция, колела; товароносимост: до 130 ?г - 4 бр.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
4996.29      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Ген. Й. Гурко" № 6

- [ОМБ 6] Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки; размери: 120/70/75 см ± 10% - 2 бр.
- [ОМБ14] Гардероб с 1 врата, с рафт и лост, без заключване, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 55/45/180 см ± 10% - 1 бр.
- [ОМБ24] Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 80/40/200 см ± 10% - 1 бр.
- [ОМБ39] Контейнер за бюро с 3 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм; размери: 45/45/55 см ± 10% - 60 бр.
- [ОМБ66] Стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлa?ътници мeтaлни c ?oжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyн?ция, колела; товароносимост: до 130 ?г - 4 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 183-374615 (напр. 2015/S 123-123456)   и  806503 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93       „Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

17/11/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
4
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 000558099
бул. Цариградско шосе 139
София BG411 1000 България
zop.order@office1.bg +359 70010770
https://www.office1.bg/ +359 70010770
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5041.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4996.29      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/12/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва