Деловодна информация
00339
2801-12778 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00339-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ямбол 000970496
ул. Г.С.Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мария Караиванова +359 46681439/+359 46681339
m.karaivanova@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/265


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://yambol.bg/profile/item/265
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.В одобрения Работен проект са посочени дейности, които ще се извършват по конкретните видове СМР, като са подробно разписани, както в него, така и в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Поръчката ще се изпълнява на територията на община Ямбол.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.
За обекта са издадени разрешения за строеж както следва:
- Разрешение за строеж № РС 160/21.11.2017 г. за Строеж: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ НАД 1 ХЕКТАР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ“ – трета категория , етапно строителство;
- Разрешение за строеж № РС 156/20.11.2017 г. за Строеж: „ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЧНА МРЕЖА И МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ“. В издаденото разрешение за строеж обектът е с обособени участъци с възможност за етапно строителство и въвеждане в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Гаранционен срок на осветително тяло    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
3200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка финансиране не е осигурено и изпълнението на дейноститие по настоящата поръчка ще започне при осигуряване на финансиране от Община Ямбол. В този смисъл договорът е с отложено изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – строежи трета група, минимум трета категория или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за удостоверение се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (образец №2), Раздел А:„Годност“. Участниците посочват групата и категорията на строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър на строителя, както издател, валидност и номера на Удостоверението за вписване.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/).
В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години 2017, 2018, 2019 или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейносттa си.
2. Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот от строителство в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години 2017, 2018, 2019 или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
3. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви
4. Участникът следва да има валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ).
1. Деклариране:
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор в т.1 и т.2 чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б, поле 1а) и поле 2а) „Икономическо и финансово състояние“.
Доказване:
За доказване на обстоятелствата по т.1 и т.2, участникът избран за изпълнител, може да представи годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, справки за общия оборот.
2. Участникът декларира съответствието с посочения в т.3 критерий за подбор с попълване на информация в Част ІV: Критерии за подбор, Раздел Б, поле 4) на ЕЕДОП.
Доказване:
За доказване на това обстоятелство /по т.3/ участникът, избран за изпълнител, може да представя годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, справки за общия оборот.
3.Деклариране: Участникът декларира съответствието с посочения в т.4 критерий за подбор с попълване на информация в Част ІV: Критерии за подбор Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в следната точка: 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на …..
Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва номер на Застрахователна полица, валидност и издател.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години 2017, 2018, 2019 или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 6 000 000 (шест милиона) лева.
2. Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот от строителство в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години 2017, 2018, 2019 или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 3 000 000 (тири милиона) лева и /или еквивалентно
* Под строителство попадащо в обхвата на поръчката следва да се разбират дейности, включващи текущ ремонт и/или изграждане и/или възстановяване и основен ремонт на публично външно осветление и електрически мрежи ниско напрежение и/или еквивалентно.
3. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви.
Минимално изискване:
Участникът следва да е постигнал положително съотношение (съгласно методика приложение № 2 в ППЗОП ) между активи и пасиви за последната финансова 2019 година, при коефициент на съотношението не по-малко от 1,5 за обща ликвидност и 1,0 за бърза ликвидност.
4. Участникът следва да има валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ).
Минимално изискване:
Участникът следва да разполага с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя като лице, изпълняващо строителна дейност за строителни дейности за обекти от трета група, трета или по-висока категория, в размер не по-нисък от определения в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с с тези на поръчката за последните 5 годнини от датата на подаване на офертата.Деклариране: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – информация за строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора
на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът трябва да разполага с ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за изпълнение на строително-монтажните и електро-монтажните работи от поръчката.Деклариране: Критерии за подбор Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в следната точка:
- 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
В това поле участниците следва да посочат подробно информация по отношение на професионалната компетентност на лицето, което ще организира и извърши строителството , в това число информация за придобитото образование, професионална квалификаци на експерта.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП представя списък на персонала, които ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи които доказват професионалната компетентност на лицата.
3.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
Деклариране: Част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.
В това поле участниците следва да посочат данни за валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството или еквивалентен;
Доказателство: При необходимост на основание чл. 65, ал.5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от валиден сертификат за прилаганата система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, както и други доказатества, които възложителят приеме за подходящи.
4.Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда.
Деклариране: Част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.
В това поле участниците следва да посочат данни за валиден сертификат по стандарт EN ISO 14001:2015 Система за управление на качеството или еквивалентен;
Доказателство: При необходимост на основание чл. 65, ал.5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от валиден сертификат за прилаганата система за упопазване на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и, както и други доказатества, които възложителят приеме за подходящи.


1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 годнини от датата на подаване на офертата:
Минимално изискване:
Участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 годнини от датата на подаване на офертата.Забележка: Под строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнени от участника строително-монтажни дейности по ново изграждане и/или възстановяване и/или реконструкция и/или основен ремонт на външно изкуствено осветление на пътища и/или улици и/или електрически мрежи ниско напрежение, в урбанизирани територии, включващи канална/кабелна тръбна мрежа с дължина минимум 4000 /четири хиляди/ метра, електрически стълбове минимум 400 /четиристотин/ броя и минимум 5000 / пет хиляди/ броя осветителни тела, и/или еквивалентно;
2.Участникът трябва да разполага с ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за изпълнение на строително-монтажните и електро-монтажните работи от поръчката.
Минимално изискване: Участникът следва да разполага с ръководен и изпълнителски състав, включващ най-малко следните длъжности:
1/ Ръководител обект, инженер, притежаващ диплома за завършено висше образование с образователна степен бакалавър/магистър в сферата на електроенергетиката или телекомуникациите и придобит опит в сферата на управление на строителство – ремонт и/или ремонтно-възстановителни работи и/или ново изграждане на системи външно изкуствено осветление с повече от 2000 броя осветителни тела. 2/ Специалист по системи за управление и автоматизация, притежаващ диплома за завършено висше образование с образователна степен бакалавър/магистър, специалности „Автоматизация на управлението” или „Радиоелектроника” или еквивалентна.
3/ Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2, а за чуждестранни лица 163а, ал.3 от ЗУТ или еквивалент.
4/ Координатор по ЗБУТ, притежаващ придобита професионална квалификация, да притежава валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс на обучение по Наредба №2 от 22.03.2004г.(обн. ДВ. Бр. 37/2004г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно и минимум едно участие в проект като координатор по ЗБУТ.Забележка: Участникът може да предложи и други експерти, ръководен състав, извън определените от Възложителя, за да представи цялостната си визия за изпълнение на поръчката от гледна точка на необходимите човешки ресурси.
5/ Участникът следва да разполага с квалифициран персонал от електроспециалисти – минимум 12 (дванадесет) електротехници и/или електромонтьори със средно или средно-специално образование, с придобита трета или по-висока квалификационна група по електробезопасност за работа с електрически уредби до 1000V. 6/ Участникът следва да разполага с минимум 3 (трима) правоспособни машинисти на подвижни работни площадки, притежаващи съответните изискуеми валидни свидетелства. 3.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. Минимални изисквания:Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват ново изграждане и/или възстановяване и/или реконструкция и/или основен ремонт на външно изкуствено осветление на пътища и/или улици и/или други електрически мрежи.Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба по акредитация или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Информацията продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информаци
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка:
- Гаранция, обезпечаваща авансово представените средства
- Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранцииите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Ямбол, сградата на Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 203

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

4. Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда.
Минимално изискване: Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда, съгласно международен стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен.
Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба по акредитация или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от от всяко от лицата, включени в него съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата
Отстраняване на участниците:1.Наличие на обстоятелства по чл.54 и чл.55 ал.1 т.1 и 4 от ЗОП.В случай, че са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП,Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание,ако се докаже,че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продължаване на стопанската дейност в държавата,в която е установен.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:1.Участници,свързани лица по чл.101,ал.11 от ЗОП,във връзка с §2, т.45 от ДР на ЗОП;Участник,който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК),освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;3. Участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за обществена поръчка или в одобрената документация;4.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания,свързани със социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното социално и трудово право,които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;5. Участник,който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл.72,ал.3–5 от ЗОП;6.Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;7.Участник,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне,включ. за форма,начин,срок и валидност;8.лице,което е нарушило забрана по чл.101,ал.9 или 10 от ЗОП. Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП,във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г.,ЕЕДОП задължително се предоставя в електр.вид.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва