Деловодна информация
00833
ВСС-5677 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00833-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Висш съдебен съвет 121513231
ул. Екзарх Йосиф 12
София BG411 1000 България
Светлана Карамешева +359 29151934
vssop@vss.justice.bg +359 29151930

Интернет адрес/и

http://www.vss.justice.bg/

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611emyO3377103


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611emyO3377103
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Съдебна власт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи ЕИСС и СИСМА”
32523000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)”.
В предмета на обществената поръчка се включва и гаранционно обслужване на доставеното оборудване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2509542.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на задължението за доставка е територията на Република България. При сключване на договора, възложителят ще предостави конкретен адрес/място за доставка.

Поръчката включва решение от типа разпределен клъстер от виртуални сървъри. Клъстерът от виртуални сървъри трябва да позволява прехвърляне на виртуалните сървъри между двата центъра за данни без прекъсване на работата им. Двата центъра за данни трябва да бъдат едновременно активни. Решението включва разпределен клъстер на всяко от нивата – съхранение на данни, виртуални сървъри, мрежова инфраструктура.
Поръчката включва за всеки от двата центъра за данни следните основни устройства/решения:
- HCI (Hyper-converged infrastructure) – Клъстер, който включва в себе си изчислителния и дисков капацитет, мрежовата свързаност и софтуер за виртуализация нужни за работата на виртуалните машини. Клъстера да бъде разпънат между двете локации, като има по 4 нода във всяка локация.
- система за защита на данните (бекъп):
? специализирано устройство за съхранение на бекъп данни (PBBA – purpose build backup appliance)
? софтуер за бекъп.
? трябва да бъдат създавани резервни (бекъп) копия в рамките на самия център за данни. Обект на бекъп са всички виртуални машини.
- два Етернет комутатора 1/10/25 Gb/s – през тях ще преминава основният трафик от данни;
- един Етернет комутатор 1 Gb/s – за управление;
- две защитни стени – за връзка към WAN мрежа, предоставена от Възложителя;
- необходими лицензи за гост-операционни системи.
Виртуалните сървърни машини и на двата центъра за данни трябва да работят в една и съща LAN подмрежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2509542.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнение на доставката, поради което на основание чл. 114 от ЗОП в договора се предвижда клауза за отложено изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години или по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират в ЕЕДОП съответствието с минималното изискване за икономическо и финансово състояние чрез посочване на общ годишен оборот за съответната финансова година. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Буква „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, подраздел „Общ годишен оборот“ от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор са:
1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или
2. справка за общия оборот (чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи някой от горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на минимум 4 000 000.00 (четири милиона) лв. без ДДС за последните три приключили финансови години (2017г., 2018г. и 2019г.) или по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Съгласно §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Годишен общ оборот" е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.
Съгласно §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството "Нетни приходи от продажби" са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да притежават опит за изпълнение на поръчката, изразяващ се в изпълнена дейност (доставка) с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, през последните три години от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират в ЕЕДОП съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез посочване на доставката/доставките, която/които е/са идентична/и или сходна/и с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на доставката/доставките, стойността/ите, датата/ите (начална/крайна) и получателя/ите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Буква „В“ „Технически и професионални способности“.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор са: Списък на доставката/доставките, която/които е/са идентична/и или сходна/и с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойността/ите, датата/ите и получателя/ите, заедно с документ/и, който/които доказва/т извършената/ите доставка/и (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката съгласно, чл. 63, ал. 1 т. 5 от ЗОП.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на: част IV, раздел ,,В“ „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП. На съответното място участникът посочва експертния персонал, ангжиран за изпълнение на поръчката, с попълнена информация относно професианалната квалификация на всеки експерт – образование и професионален опит съобразно горепосочените минимални изисквания, чрез посочване на професионална компетентност /с посочване на придобитото образование/квалификация, посочване на дата, № и издател на документа за придобито образование/квалификация, както и данни за месторабота, период, длъжност, основни функции и др./ на членовете от ръководния състав, които ще отговарят при изпълнение на поръчката.
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор е: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП).
3. Участниците следва да прилагат стандарти за управление на качеството: система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, в съответствие с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, с обхват: с обхват: доставка, инсталиране и/или конфигуриране и поддръжка на хардуер.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор е:
Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (доставка), чийто предмет и обем е идентичен или сходен с този на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнена дейност (доставка)“ се разбира такава, която независимо от датата на сключването ?, е приключила в посочения по-горе период.
*Под доставка с предмет и обем, сходен с този на обществената поръчка, следва да се разбира доставка, свързана с проектиране, изграждането, поддръжката и управлението на технологична инфраструктура за машинна, междусистемна комуникация.
Възложителят не посочва обем на дейностите по изпълнената дейност (доставка).
Изпълнената дейност (доставка) може да бъде доказана от участниците с един или няколко договора.
2. У-ците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката:
? Ръководител на екип – 1 брой
? Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока или еквивалент в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“ (или еквивалент) или в област „Технически науки“, професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ (или еквивалент) или „Електротехника, електроника и автоматика“ (или еквивалент) или „Социални, стопански или правни науки“, професионално направление „Право“ или „Администрация и управление“ (или еквивалент) или „Икономика“ (или еквивалент), съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната – в област, еквивалентна на посочените.
? Допълнителна квалификация: Успешно издържан изпит за прилагане на методология за управление на проекти PMBOK или Prince2 или PMP- Project Management Professional или PMI (Project Management Institute) Agile или еквивалентни.
? Общ професионален опит: Минимум 5 /пет/ години общ професионален опит.
? Специфичен професионален опит: Участие като ръководител на проект в най-малко 1 (една) дейност по изграждане на комуникационно-информационни системи.
? За успешно приключил проект се счита дейност или набор от дейности, резултатът от които е надлежно предаден и приет и/или внедрен в срок и без възражения на съответния възложител (поръчващ).
? Експерт по информационна сигурност – 1 брой
? Образование: висше образование с минимална образователно - квалификационна степен: бакалавър или по-висока в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентна образователно - квалификационна степен, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната – в област, еквивалентна на посочените;
? Допълнителна квалификация: наличие на сертификат Cisco Certified Network Professional Security или еквивалентен;
? Професионален опит: минимум 3 (три) години в областта на мрежовата и информационна сигурност.
? Експерт по сървърни технологии - 1 брой
? Образование: висше образование с минимална образователно - квалификационна степен: бакалавър или по-висока в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентна образователно - квалификационна степен, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната – в област, еквивалентна на посочените;
? Допълнителна квалификация: наличие на сертификат/и и/или други документи, доказващ експертна компетентност за работа със сървърни технологии или еквивалент;
? Професионален опит: минимум 3 (три) години в областта на изграждане и конфигуриране на сървърни инфраструктури и конфигурация на сървърни операционни системи.
Продължава в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, 321а и чл.352–353е от НК;2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; Продължава в р-л VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Екзарх Йосиф 12, административна сграда на ВСС

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

? Експерт по мрежови технологии – 2 броя
? Образование: висше образование с минимална образователно - квалификационна степен: бакалавър или по-висока в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентна образователно - квалификационна степен, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната – в област, еквивалентна на посочените.
? Допълнителна квалификация: наличие на сертификат CCNP или еквивалентен;
? Професионален опит: минимум 3 (три) години в областта на изпълнение на дейности на мрежови и/или комуникационни инфраструктури;
? Експерт по поддръжка на оборудването – 1 брой
? Образование: висше образование с минимална образователно - квалификационна степен: бакалавър или по-висока в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентна образователно - квалификационна степен, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната – в област, еквивалентна на посочените.
? Професионален опит: минимум 3 (три) години в областта на техническо обслужване (профилактика и диагностика) на ИТ инфраструктура.
3. Участниците следва да прилагат стандарти за управление на качеството:
система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, в съответствие с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, с обхват: с обхват: доставка, инсталиране и/или конфигуриране и поддръжка на хардуер;
б)не е предоставил изискваща се информация свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал. 1 или 2, чл.118, чл.128, чл. 228, ал.3, чл.245 и чл.301–305 от КТ или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналог. задължения установени с акт на компетентен орган съгл. законодателството на държавата в която участникът е установен;7.е налице конфликт на интереси който не може да бъде отстранен.Възложителят отстранява от участие участник за когото е налице и някое от следните обстоятелства:1.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или е в процедура по ликвидация или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по см. на чл. 740 от ТЗ или е преустановил дейността си а в случай че участникът е чуждестранно лице–се намира в подобно положение произтичащо от сходна процедура съгл. законодателството на държавата в която е установен;2.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;3.доказано е че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или др.подобни санкции с изключение на случаите когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 4.опитал е да:а)повлияе на вземането на решение от страна на възложителя свързано с отстраняването подбора или възлагането вкл. чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация или б)получи информация която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник:-за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен при изключенията съгл. чл.4 от закона;-за когото е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ;-за когото е налице несъответствие с чл.101, ал.9-11 и в случаите на чл.107 от ЗОП. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП. Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП като представят мерки за надеждност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.104, ал.2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Предвид това ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Действията на комисията ще се извършат съобразно чл.61 от ППЗОП.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя при подписването на договора гаранция, обезпечаваща изпълнението му, в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя в една от предвидените от закона форми. При изпълнение на договора, изпълнителят има право на авансово плащане в размер на 30 % от цената за изпълнение договора, срещу представяне на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, покриваща 100% размера на тези средства с включено ДДС.Гаранцията за авансово предоставените средства се представя в една от предвидените от закона форми.
Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва