Деловодна информация
00035
08-00-66.1 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00035-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул. Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП, ОП и П и главен юрисконсулт;Теодор Атанасов - старши юрисконсулт +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 072168777

Интернет адрес/и

https://kostinbrod.bg/

https://kostinbrod.bg/archives/28338


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://kostinbrod.bg/archives/28338
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г. до 03.2021г.вкл.” в 2 обособени позиции : ОП-2020-9
90620000      
Услуги

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г., до 03.2021г, включително” в две обособени позиции: № 1: Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд; № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, в обхвата на Техническите спецификации и изискванията към изпълнението от документацията.Териториален обхват за 1 обособена позиция: 176,656 дка; за 2 обособена позиция: 246 дка.При необходимост ще се извършва почистване и обезопасяване и на вътрешни улици на територията на населени места от Община Костинброд, които не са включени в посоченият териториален обхват, след заявка от възложителя и в охвата на офертата на изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

град Костинброд

Зимно снегопочистване и обезопасяване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд, в обхвата на техническата спецификация и изискванията от документацията. териториален обхват: 176,656 дка ., за технологичния зимен сезон от 01.11.2020 г. до 31.03.2021 г.
Критериите по-долу
 
ДА ТП-Срок за снегопочистване и обработване срещу заледяване на цялата площ от 1 обособена позиция в минути    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/11/2020 (дд/мм/гггг) / 31/03/2021 (дд/мм/гггг)

да


месец 08.2021 г.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

населените места в Община Костинброд

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, в обхвата на техническите спецификации и изискванията от документацията. териториален обхват: 246 дка. за технологичния зимен сезон от 01.11.2020 г. до 31.03.2021 г.
Критериите по-долу
 
ДА ТП-Срок за снегопочистване и обработване срещу заледяване на цялата площ от 2 обособена позиция в минути    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/11/2020 (дд/мм/гггг) / 31/03/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква упражняване на конкретна професия.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. За последните три приключили финансови години, участниците да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката(конкретната обособена позиция), изчислен на база годишните обороти от 200000,00 лева, без ДДС, който е в обхвата на прогнозната стойност за съответната обособена позиция от обществената поръчка. Съгласно чл.61, ал.3 от ЗОП, изискването за общ оборот в сферата, попадащ в обхвата на обществената поръчка се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция. *Забележка: Под оборат от дейност, попадаща в обхата на поръчката, с този от Услуги/Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на улици и пътища.При подаване на офертата, Участникът декларира съответствието с поставеното изискване,като попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние. Доказва се преди подписване на договора за съответната обособена позиция: с представяне на документи по чл.62 от ЗОП

Минимално изискване, участника да е реализирал минимален оборот от дейности, попадаща в обхвата на поръчката(конкретната обособена позиция), изчислен на база годишните обороти., през последните 3 /три/ приключили финансови години от 200000,00 лева, без ДДС, който е в обхвата на прогнозната стойност за съответната обособена позиция от обществена поръчка. Съгласно чл.61, ал.3 от ЗОП, изискването за общ оборот в сферата, попадащ в обхвата на обществената поръчка се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция. *Забележка: Под оборат от дейност, попадаща в обхата на поръчката, с този от Услуги/Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на улици и пътища. При подаване на офертата, Участникът декларира съответствието с поставеното изискване,като попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние.
Доказва се преди подписване на договора за съответната обособена позиция: с представяне на документи по чл.62 от ЗОП
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката. Преди подписване на договор за съответната обособена позиция, участникът, представя: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП. При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.
Участникът декларира, съответствието си с критерия за подбор, като попълва поле 9) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с тях. Забележка: Съоръженията и техническото оборудване могат да бъдат собствени, наети или на друго основание за ползване. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на техниката с която ще изпълнява поръчката, с посочване на документи, които доказват основанието за ползване на посочената техника.В случаите на чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: 1. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Минимално изискване: Участниците да са изпълнили една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от подаване на офертата.


1. Участниците да са изпълнили една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката. Преди подписване на договор за съответната обособена позиция, участникът, представя: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. 2. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП. За първа обособена позиция: 3 бр. снегорини; 2 бр. пясъкоразпръсквачи с възможност да разпръсква химически смеси; Техническите средства могат да бъдат комбинирани /за снегопочистване и обезопасяване срещу заледяване на пътните настилки/ ; 1 бр. товарачна машина; 1бр. самосвал;
За втора обособена позиция: 4 бр. снегорини; 2 бр. пясъкоразпръсквачи с възможност да разпръсква химически смеси; Технихническите средства могат да бъдат комбинирани/за снегопочистване и обезопасяване срещу заледяване на пътните настилки/; 2 бр.товарачни машини; При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП. Участникът декларира, съответствието си с критерия за подбор, като попълва поле 9) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с тях. Забележка: Съоръженията и техническото оборудване могат да бъдат собствени, наети или на друго основание за ползване. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на техниката с която ще изпълнява поръчката, с посочване на документи, които доказват основанието за ползване на посочената техника.В случаите на чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: 1. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


дейностите се обезпечават с национално финансиране, определяно ежегодно в ЗДБ и собствени средства. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да участва като подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 1 % (едно на сто) от стойността на съответната обособена позиция от поръчката, без вкл. ДДС.Ако се избере парична сума, тя може да бъде внесена по банков път по сметката на община Костинброд: Банка:Уни Кредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR96603369039111. Аванс не се предвижда. Дейностите се изпълняват, в съответствие с техническите спецификации и предлажението на изпълнителя. Възложителят не е длъжен да разходи в цялост предвидения ресурс. Заплаща се само за реално изпълнени и приети дейности, без забележка, по реда определен в документацията и проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/08/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/02/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/08/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Костинброд, ул.Охрид №1, общинска администрация Костинброд, заседетелна зала №26 на 2 етаж,

Отварянето на офертите е публично и на него магат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица и представители на средствата за масово осведомяване.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участницит
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


юни 2021 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързаните лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III, раздел „Г” от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или Възложителя на държава членка”, че не е свързано лице с друг участник в процедурата. 2. В настоящата открита процедура не могат да участват участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /съгл. Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, егистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици/. Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП /в част III, раздел „Г” от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или Възложителя на държава членка”/ дали дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, се посочва конкретното изключение.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция за приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица № 2, телефон: 02/8119 443
При подаване на заявление за участие или оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз на интернет страницата на „Профила на купувача“ на Възложителя – https://kostinbrod.bg/archives/28338.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (по образец) , съобразно указанията на АОП: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Подготовка на образец на ЕЕДОП: Чрез използване на осигурения от АОП български вариант на услугата „Единен електронен документ за обществени поръчки“, който е достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.; Електронната връзка към системата за е-ЕЕДОП на ЕК, където участниците могат да заредят и попълнят образец на е-ЕЕДОП e: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter; Методическо указание на Агенция по обществените поръчки може да намерите на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки, който е 14 дневен срок от публикуването в РОП на обявлението.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция ОП,ОП и П в Общинска администрация - Костинброд
ул. Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
https://kostinbrod.bg/archives/28338 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва