Деловодна информация
00056
ОХ-11-172 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00056-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Харманли - Кмет 000903939
пл. Възраждане №1
Харманли BG422 6450 България
Златомира Делчева +359 37382015
obstina@harmanli.bg +359 37382525

Интернет адрес/и

www.harmanli.bg

https://harmanli.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/2020-smr-uliczi-xarmanli/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Харманли - Кмет 000903939
ул. Петко Каравелов №4 - Информационен център
Харманли BG422 6450 България
Снежана Йорданова +359 37382015
obshtina@harmanli.bg +359 37382525

Интернет адрес/и

www.harmanli.bg

https://harmanli.nit.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково"
45000000      
Строителство

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково", включваща следните подобекти:
Обект № 1: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Кольо Фичето“ от о.т. 124Г до о.т. 124 Б;
Обект № 2: „Рехабилитация и реконструкция с изграждане на канализация на улица от о.т. 224А до о.т. 224Д, гр. Харманли ( зад Динковия магазин)“;
Обект № 3: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Христо Ботев“ в участъка от улица „Балкан“ до улица „Д-р К. Стоилов“ в гр. Харманли“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
216666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71521000      
71247000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

1.ОБЕКТ №1: гр. Харманли, улица „Кольо Фичето“ от о.т. 124Г до о.т. 124Б“;
2.ОБЕКТ №2: гр. Харманли, улица от о.т. 224А до о.т. 224Д (зад Динковия магазин)“;
3.ОБЕКТ №3: гр. Харманли,

ЗА ОБЕКТ №1: ”Рехабилитация и реконструкция на улица „Кольо Фичето“ от о.т. 124Г до о.т. 124Б“:
•Изграждане на дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи
•Почистване на тротоари
•Доставка и полагане на нови бордюри 18/25/50 см. /вибропресовани по БДС/
•Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-40мм, за оформяне на земното легло и подравняване на тротоарите
•Полагане на първи битумен разлив
•Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина 4 см.
•Полагане на втори битумен разлив
•Доставка и полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина 4 см.
•Хоризонтална маркировка 10 см.
•Доставка и полагане на пътни знаци
ЗА ОБЕКТ №2: ” Рехабилитация и реконструкция с изграждане на канализация на улица от о.т. 224А до о.т. 224Д, гр. Харманли (зад Динковия магазин)“:
•Зачистване на съществуваща настилка от трошенокаменна настилка /грейдер – машиносмяна/
•Направа на нови дъждоприемни и ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи
•Изграждане на нова канализация
•Доставка и полагане на нови бордюри 18/25/50 см. /вибропресовани по БДС/
•Доставка, полагане и уплътняване на трошенокаменна настилка с едрина на фракцията 0-40мм.
•Обособяване на паркоместа – западно от УПИ XXVII и южно от О.Т. 224Д
•Полагане на първи битумен разлив
•Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина 4 см.
•Полагане на втори битумен разлив
•Доставка и полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина 4 см.
•Хоризонтална маркировка 10 см.
•Доставка и полагане на пътни знаци
ЗА ОБЕКТ №3: ” Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Хр. Ботев“ в участъка от улица „Балкан“ до улица „д-р К. Стоилов” в гр. Харманли:
•Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка
•Демонтаж на стари бордюри и извозването им
•Повдигане и почистване на ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи
•Повдигане и почистване на дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи
•Изграждане на нов водопровод
•Доставка и полагане на нови бордюри 18/25/50 см. /вибропресовани по БДС/
•Доставка и полагане на градински бордюри около дърва
•Полагане на тротоарни плочки на пясъчна възглавница 10-15см.
•Направа на кръпки по компрометирани участъци
•Полагане на първи битумен разлив
•Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина 4 см.
•Полагане на втори битумен разлив
•Доставка и полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина 4 см.
•Хоризонтална маркировка 10 см.
•Доставка и полагане на пътни знаци
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране - П1    20
Срок за изпълнение на СМР - П2    40
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
216666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, регистрирани на територията на Р България следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти трета или по висока категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 4, „а” от ЗУТ към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване за годност
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от трета или по висока категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването за годност се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Застраховка „Професионална отговорност" в проектирането и строителството, съгласно чл.171 от ЗУТ.

Участниците в обществената поръчка трябва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането и строителството, съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са трета или по висока категория категория строежи).
За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Проектантски екип и технически персонал за изпълнение на поръчката;
2. Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство;
3. Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство


1.1. Проектантски екип, включващ: Ръководител на проекта, Проектант по част „Геодезия", Проектант по част „Пътна“, Проектант по част „Организация и безопасност на движението” , Проектант по част „Временна организация и безопасност на движението, Проектант по част „ВиК”, Проектант по част „Пожарна Безопасност”, Проектант по част „ПУСО“ , Проектант по част „ПБЗ“ като всички трябва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
1.2.Технически персонал за изпълнение на строителството: Технически ръководител, Специалист „Контрол на качеството“ и Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“.
ВАЖНО !!! Посочените лица по т. 1.1. и т. 1.2. Посочените от участника технически лица могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания и притежават необходимата квалификация, удостоверения/сертификати.
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството" в ЕЕДОП. При сключване на договора възложителят изисква заверено копие на сертификат за управление на качеството.
3. Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за екологично управление" в ЕЕДОП. При сключване на договора възложителят изисква заверено копие на сертификат за опазване на околната среда.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение е в размер на 3%( три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична гаранция;
б) банково гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

Община Харманли, гр. Харманли, пл. Възраждане № 1, Конферентна зала на етаж № 4

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:
1.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП);
5.е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП);
6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП);
8.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
9.лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
Определената професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълнява строителство.
10.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
11.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП);
12.опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на общ. поръчка
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Комуникацията и обмена на документи между Възложителя и участниците се извършва електронно, посредством следните електронни пощи: g.kitov@harmanli.bg и z.delcheva@harmanli.bg, при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва