Деловодна информация
00322
92-00-733 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00322-2020-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Кърджали 000235920
бул. България № 41
Кърджали BG425 6600 България
Беркант Барзат +359 36167330
bbarzat@kardjali.bg +359 36162968

Интернет адрес/и

www.kardjali.bg

https://www.kardjali.bg/?pid=3,pk_1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.kardjali.bg/?pid=3,pk_1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ГЛАВАТАРЦИ С. БОЛЯРЦИ И С. ЧЕРНА СКАЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
45332200      
Строителство

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ГЛАВАТАРЦИ С. БОЛЯРЦИ И С. ЧЕРНА СКАЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2346041.69      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ГЛАВАТАРЦИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Кърджали.

За изграждането на външно водоснабдяване на с. Главатарци е разработен и одобрен технически проект. Към настоящия момент селото е захранено с условно чиста вода от магистралния водопровод, като качеството на водата се влияе от атмосферните условия. За трайно решаване на проблема на селото с вода, проектното решение включва:
- Разширение на съществуващия напорен резервоар на с.Зелениково с допълнителна камера с обем 200 м3.
- Подмяна на захранващия водопровод до с.Енчец от Напорен резервоар Зелениково с тръби ф250 ПЕВП, като дължината на водопровода е 600м.
- Изграждане на захранващ водопровод от с.Енчец до входа на с.Главатарци с тръби ф180 ПЕВП. Дължината на този водопровод е 2016 м. Трасето на захранващия водопровод до с.Енчец е предвиден в сервитута на съществуващия път за с.Главатарци.
Захранването с вода ще стане от съществуващата водопроводна мрежа от язовир Боровица и съответния напорен резервоар, които са въведени в експлоатация.
Съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква б от Закона за устройство строежът е първа категория.
Критериите по-долу
 
ДА СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО- К1    20%
Цена
80 %
II.2.6) Прогнозна стойност
550861.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. БОЛЯРЦИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Кърджали

Към момента с. Болярци няма изградено водоснабдяване. Обектът се намира на около 20 км от град Кърджали в североизточна посока.Населението ползва съществуващи кладенци и чешми за задоволяване на питейно-битовите си нужди. През летните месеци при намаление на дебита на вода от съществуващите водоизточници се налага да се доставя вода с водоноска.
След реализацията на проекта “Водоснабдяване група Жинзифово“ водата от питейния язовир“Боровица“ захранващ с вода градовете Кърджали , Момчилград и 33 села достигна на два километра от с.Болярци до с.Орешница. В изградения по този проект напорен резервоар е предвиден необходимия обем вода за с.Болярци.
За обекта е изготвен и одобрен работен проект, който включва външното водоснабдяване и вътрешната мрежа на селото. Захранването с вода ще стане от съществуващия и въведен в експлоатация резервоар с. Орешница.
Съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква б от Закона за устройство строежът е първа категория.
Критериите по-долу
 
ДА СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО- К1    20%
Цена
80%
II.2.6) Прогнозна стойност
980395.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЧЕРНА СКАЛА, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Кърджали

В село Черна скала няма изградена водопроводна мрежа, както и довеждащ водопровод.
Съгласно одобрения проект се предвижда захранването с вода да става от съществуващ стоманобетонов резервоар 240м3 с.Чилик. Връзката ще се изпълни към съществуваща стоманена тръба ?89 в сухата камера на резервоара. В напорния резервоар е предвиден необходимия обем вода за с. Черна скала и се съхранява противопожарен запас от 54 м3. Предвижда се също така и изпълнение на водомерна шахта на хранителната тръба преди първото сградно водопроводно отклонение.
Обектът се намира на около 15 км от град Кърджали в северна посока.
Съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква б от Закона за устройство строежът е първа категория.
Критериите по-долу
 
ДА СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО- К1    20%
Цена
80%
II.2.6) Прогнозна стойност
814785.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени с предмет строителство, съответно по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - за изпълнение на строежи от четвърта група, I-ва категория;
Обособена позиция №2 - за изпълнение на строежи от четвърта група, I-ва категория;
Обособена позиция №3 - за изпълнение на строежи от четвърта група, I-ва категория;
Доказване на критерия за подбор "Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност":
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в част IV, раздел А, т.1, съответно групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица - аналогичен регистър за всяка една от обособените позиции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

На основание чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на всяка от обособените позиции на обществената поръчка.
Изискването за застраховка за професионална отговорност не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изисква допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Доказване на критерия за подбор:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б – Икономическо и финансово състояние, т.5.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на копие на застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.


На основание чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на всяка от обособените позиции на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. На основание чл.63, ал.1, т.1, б. “а“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /едно /строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на всяка от обособените позиции на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в областта на строителството.
Под строителство, с предмет и обем, идентични или сходни, с тези на поръчката се разбира: Под строителство, с предмет и обем, идентични или сходни, с тези на поръчката се разбира: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водоснабдителни мрежи и съоръжения с категорията на настоящите обекти.Възложителят не поставя изискване за обем.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел В, точка 1а.
2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип:-Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 1 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой. - Специалист– контрол на качеството - строителен инженер или строителен техник, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по– малко от 3 години – минимум 1 брой.- Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 1 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой. Доказване: За доказване на поставеното изискване участниците попълват данни в е ЕЕДОП, Част IV: критерии за подбор, раздел, В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ Т.2 - със списък на членовете на ръководния технически екип , които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност и професионалния опит на лицата .
3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват в областта на строителството.
4. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. Доказване: При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор като попълва поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“ от раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП). Сертификатите по т. 3. и т. 4. трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.


1. На основание чл.63, ал.1, т.1, б. “а“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /едно /строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на всяка от обособените позиции на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в областта на строителството.
2.Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно– техническият екип като минимум, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:
• Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 1 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой.
• Специалист– контрол на качеството - строителен инженер или строителен техник, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по– малко от 3 години – минимум 1 брой.
• Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 1 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой.
3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват в областта на строителството.
4. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от общата цена на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се предоставя в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато даденият вид гаранция е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Кърджали, бул.България 41, етаж 2, стая 211

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва