Деловодна информация
00418
42-01-165-(1) 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00418-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дупница 000261630
пл. Свобода 1
Дупница BG415 2600 България
Мария Пилева +359 70159270
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg +359 70159257

Интернет адрес/и

https://www.dupnitsa.bg/

http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-obp.eu/bp/Document/%7BCBC960EF-C86A-4A81-817B-83CA15E66766%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево“, гр. Дупница“
45112350      
Строителство

„Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево“, гр. Дупница“
В предметния обхват на обществената поръчка се включват следните дейности:
1. Изготвяне на "работен проект";
2. Техническа рекултивация;
3. Биологична рекултивация
4. Авторски надзор
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6599513.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница, м. Злево

„Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево“, гр. Дупница“
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
6599513.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
515

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение по процедура: BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14, ОПОС с наименование "Рекултивация на ...

Продължава от II.2.13) ... общинско депо за неопасни отпадъци, местност "Злево" гр. Дупница, с вх. номер BG16M1OP002-2.010-0043
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да изпълняват строителство на обекти четвърта група, втора категория съгласно с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя).
Участникът следва да представи изискуемата информация в поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация относно вписването в съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката и талон към него или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 1 в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1 а) от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т.1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие от годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- справка по години за реализирания общ оборот за последните три приключили финансови години.
Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на Възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 2, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за проектант за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.
- заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката.
При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: 400 000 лева, каквато е минималната застрахователна сума за строителство втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и 200 000 лева, каквато е минималната застрахователна сума за проектиране втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За съдружник в обединение, или подизпълнител, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанският субект.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.
2.Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП.
3.Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания,в това число: номер, дата и учебно заведение, издало диплома/сертификат, описание на идентичното или сходно строителство с посочване на конкретен обект.
4. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: проектиране и строителство.
5. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 4 и т.5 Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Доказване
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
по. т.1 Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга;
по т.2 Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
по т.3 Списък на ключовите експерти, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата;
по т.4 и 5 заверени копия на сертификатите, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1.Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изготвяне на инвестиционен проект, фаза работен проект и/или фаза технически проект за изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.
2.Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.
3. Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
3.1. За проектирането:
3.1.1. Проектант техническа рекултивация - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“.
3.1.2. Проектант по част „Инженерна геология и хидрогеология“ - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Геология“ или „Хидрогеология“ или еквивалентна;
Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност (ППП) по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентен документ. Всеки от проектантите в екипа следва да е взел участие в изпълнението на минимум 1 услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изготвяне на инвестиционен проект, фаза идеен проект и/или работен проект и/или фаза технически проект за изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.
3.2. За строителството:
3.2.1. Технически ръководител – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „строителен техник“ или еквивалентна специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ.
3.2.2. Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
3.2.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Всеки от експертите в екипа за строителството следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Продължава в VI.3 Допълнителнба информация ....
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% (три на сто) от общата цена на договора без включен ДДС.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки (ДО), опазване на околната среда (ООС), закрила на заетостта и условията на труд (ЗЗУТ), които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с ДО:
НАП:
Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg“ www.nap.bg
Относно задълженията, свързани с ООС:
МОСВ:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със ЗЗУТ:
МТСП:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

"Панорамна зала" в сградата на Община Дупница на адрес: гр. Дупница, пл. Свобода 1

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяван
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от III. 1.3) Технически и професионални изисквания .... Под „дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката“ в случая следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълненото строителство.
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите/длъжностите от експертния състав.
4. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: проектиране и строителство.
5. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за изпълнението й.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва