Деловодна информация
00338
12-00-193 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00338-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул. Бели Лом 37А
Разград BG324 7200 България
Недим Тахиров и Мирослава Михайлова +359 84-618220/+359 84-618171
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612lNSO4343780
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул. Бели Лом 37А
Разград BG324 7200 България
Хафизе Кадриева +359 84-618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Събиране и транспортиране на битови отпадъци,разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци,лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград
90511000      
Услуги

Предвижда се извършване на услуги по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на всички населени места в община Разград, както и лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на град Разград и населените места на община Разград.
Населените места на територията на общината са: гр.Разград и селата Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90511000      
90513000      
90610000      
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Дейностите обект на поръчката, ще се изпълняват на територията за обществено ползване в гр. Разград и селата: Балкански, Благоево, Гецово,Дряновец...продължава в Раздел II.2.14)Допълнителна информация

Услугите,предмет на поръчката предвиждат изпълнение на следните дейности:Събиране на битови отпадъци от съдове тип "Бобър" 1100 L от територията на гр.Разград,от територията на населени места отстоящи до 20 км от регионалното депо (Гецово, Дянково, Киченица, Липник , Мортагоново, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец),от територията на населени места отстоящи над 20 км от регионалното депо (Балкански, Благоево, Дряновец, Островче, Осенец, Раковски) и транспортиране до регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград;Събиране на едрогабаритни и нерегламентирано изхвърлени отпадъци от територията на гр.Разград,от територията на населени места отстоящи до 20 км от регионалното депо (Гецово, Дянково, Киченица, Липник , Мортагоново, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец),от територията на населени места отстоящи над 20 км от регионалното депо (Балкански, Благоево, Дряновец, Островче, Осенец, Раковски) и транспортиране до регионалното депо за неопасни отпадъци;Механизирано метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване;Ръчно метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване;Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, пясък, пръст, треви и др.;Почистване на отпадъци от улични кошчета;Тесане на тротоарни площи;Косене на тревна растителност от тротоарни площи;Косене на тревна растителност от коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Изсичане на саморасли храсти и дървета с дебелина до 10 см. от коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Уборка на коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Механизирано почистване и транспортиране на наноси от широката /суха/ част на коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Почистване и отпушване на отводнителни улични шахти;Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и др. територии за обществено ползване;Миене и оросяване с автоцистерна без маркуч на улици, тротоари, площади и др. територии за обществено ползване;Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади;Механизирано обезопасяване на уличните платна чрез разпръскване на лугиращи смеси;Механизирано обезопасяване на уличните платна чрез опесъчаване с пясъчно солни смеси;Ръчно обработване на тротоари и площади чрез опесъчаване с пясъчно солни смеси;Механизирано почистване от сняг на тротоари и площади с малък самоходен снегорин;Ръчно почистване от сняг на улици, тротоари и площади;Ръчно стъргане на отъпкан сняг и лед на улици, тротоари и площади;Механизирано стъргане на отъпкан сняг и лед на улици, тротоари и площади;Товарене и превоз на сняг и лед на разстояние до 3 км, като всички дейности необходими за качественото изпълнение на услугите-предмет на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Програма за изпълнение на дейностите – ПM    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
9500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение към Раздел II.2.3)Място на изпълнение...Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване:Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в еЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:
- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор се представят съгласно съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2.Изискване:2) Участникът следва да разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в еЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Преди сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участникът определен за изпълнител представя:
-Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор се представят съгласно съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3.Изискване:3) Участникът следва да има внедрени системи за управление на:
- качеството според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващи дейности свързани с обезвреждане или депониране на отпадъци;
- здравето и безопасността при работа според международно признат стандарт БДС EN ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007) или еквивалент;
- околната среда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1505 на Комисията, относно доброволното участие на организации в Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) или еквивалент.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в еЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел Г в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.Документи,с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3:Преди сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участникът определен за изпълнител представя заверени копия на:
- валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 за дейности свързани с обезвреждане или депониране на отпадъци;
- валиден сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа според международно признат стандарт БДС EN ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007) или еквивалент
- валиден сертификат за въведена система за екологично управление на околната среда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1505 на Комисията, относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) или еквивалент.Предвид гореописаното, при представяне от участник на БДС EN ISO 14001:2015 вместо EMAS, Възложителят няма да приеме изискването за подбор за изпълнено.Продължава в Раздел VI.3)...


1)Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години,считано от датата на подаване на офертата,минимум 1 (една) дейност с предмет и обем,идентичен или сходен с предмета на поръчката:Забележка:Възложителят ще приеме за доказано условието,че участникът е изпълнил дейност сходна с предмета и обема на поръчката,ако участикът докаже опит в изпълнението на всяка една от посочените дейности както следва: -Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населени места с обем не по-малко от 90 000 тона.
-Услуги по лятно поддържане на улици и други места за обществено ползване,включващи минимум всяка една от изброените дейности:ръчно метене,механизирано метене със специализиран автомобил-автометачка,механизирано миене със специализиран автомобил–автоцистерна,като територията на общата поддържана площ,трябва да е минимум 1300дка. Изискването се прилага за всяка една от посочените услуги.
-Услуги по зимно поддържане на улици и други места за обществено ползване,включващи поддържането на минимум площ от 60км. улична мрежа.Изискването се прилага за всяка една от посочените услуги.
2)Участникът следва да разполага със следните инструменти,съоръжения и техническо оборудване,необходими за изпълнение на поръчката,минимум:?Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” 1,1 м3 и кофи 110/240 л.Сметосъбиращите автомобили трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО5 или еквивалент–6бр.
?Специализиран автомобил за извозване на едрогабаритни отпадъци,зелени отпадъци,клони и др.(самосвал) с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент–2 бр.
?Специализиран автомобил за извозване на едрогабаритни отпадъци,зелени отпадъци,клони и др.(контейнеровоз) с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент– 2 бр.
?Специализиран автомобил за механизирано метене (автометачка) с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент–2 бр.
?Специализиран автомобил за механизизрано миене(миячен автомобил) с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО5 или еквивалент–2бр.
?Специализирано превозно средство (малогабаритно комбинирано)за метене и снегопочистване на площади,тротоари и други пешеходни зони –1бр.
?Челен товарач – 2бр.
?Специализирани машини и/или автомобили за зимно поддържане-20 бр.,от които 18бр. оборудвани със снегоринни дъски,1 бр. оборудван със снегоринна дъска и уредба за лугиране и 1бр. оборудван със снегоринна дъска и уредба за опесъчаване;
?Малогабаритни самоходни снегорини-4бр.
?Специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци–1бр.
За част от минимално изискуемата техника,необходима за изпълнение на поръчката,възложителят не поставя изискване за покриване на минимален екологичен стандарт поради следните мотиви:Техниката няма да се ползва целогодишно,а при възникване на нужда и съответно влиянието й върху качеството на околната среда ще е несъществено,минимално и обратимо.Техниката е предимно земеделска или пътно-строителна,като същата не подлежи на регистрация по реда на ЗДвП и съответно не се изисква покриване на европейския екологичен стандарт.Възложителят ще приеме всяка техника,предложена от участника(за техника без посочено изискване за покриване на минимален екологичен стандарт),която отговаря на изискванията на технич. спецификация за изпъл. на тази част от дейноста.Контейнери тип"Бобър"1100л.-2140бр;кошчета за отпадъци-350бр.
3)Участникът трябва да прилага системи за управление на:-качеството според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент,включващи дейности свързани с обезвреждане или депониране на отпадъци; -здравето и безопасността при работа според международно признат страндарт БДС EN ISO45001:2018 (OHSAS 18001:2007)или еквивалент; -управление на околната среда в съответствие с изискванията на Регламент(ЕО)№1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1505 на Комисията,относно доброволното участие на организации в Схемата EMAS или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му без включен ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Разград, бул. "Бели Лом" №37А, административна сграда на община Разград, зала 102

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.1.3) .....Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор се представят съгласно съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват (чл. 66, ал. 2 ЗОП).Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В процедурата за възлаган на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възловителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.
При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, избраният Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП
Продължение от II.2.5)ритерии за възлагане... Посоченият в Раздел II.2.5) Показател за оценка "Програма за изпълнение на дейностите"-ПМ включва следните два подпоказатели:М1-Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката, с тежест 70т. и М2-Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление, с тежест 30т.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва