Деловодна информация
00325
2389 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00325-2020-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, чрез изпълнителния директор 115576405
бул. Пещерско шосе 66
Пловдив BG421 4001 България
Христо Петков - специалист обществени поръчки +359 32602930
hristo_p1981@abv.bg +359 32644058

Интернет адрес/и

www.unihosp.com

http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200602fKVE6703752


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200602fKVE6703752
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на ангиографски апарат за ендоваскуларно лечение на мозъчни заболявания и ретроградна холангиопанкреатикографии за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД”
33100000      
Доставки

Доставка на ангиографски апарат за ендоваскуларно лечение на мозъчни заболявания и ретроградна холангиопанкреатикографии за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД”, в това число обучение на персонала и гаранционна поддръжка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66

Доставка на ангиографски апарат за ендоваскуларно лечение на мозъчни заболявания и ретроградна холангиопанкреатикографии за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД”, в това число обучение на персонала и гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо съответствие и качество    32
Цена
68
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще бъде възложена под условие от осигурен финансов ресурс за Възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1. Участниците да са вписани в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Минимално ниво:
1.Участниците трябва да притежават валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарства или от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България.
2. Участниците трябва да притежават валиден лиценз за работа с източници с йонизиращи лъчения издаден от Агенция за ядрено регулиране или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган при условие за неговата приложимост за територията на Република България.
За доказване на съответствието си с изискванията за годност участникът попълва ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, б. А „Годност”, като от описанието следва да се установява наличието на разрешително/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издаден от Изпълнителна агенция по лекарства или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган, при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България и валиден лиценз за работа с източници с йонизиращи лъчения издаден от Агенция за ядрено регулиране или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган при условие за неговата приложимост за територията на Република България.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците, както и преди подписване на договора определеният изпълнител представя:
- заверено копие на валидното разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг документ или информация допустими съгласно ЗОП;
- заверено копие на валиден лиценз за работа с източници с йонизиращи лъчения издаден от Агенция за ядрено регулиране или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган при условие за неговата приложимост за територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се предвиждат

не се предвиждат
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;
2. Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството.


1. За последните три години, считано от датата на подаване на офертата участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност, с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, за каквато ще се приеме: доставка медицинска апаратура, извършваща ангиографски или други образни изследвания, както и пускането ? в експлоатация.
2. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, чийто обхват да включва доставка на медицински изделия или друг обхват, приложим за предмета на поръчката.
За доказване на съответствието си с изискването за технически и професионални способности участникът следва да представи попълнен ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор:
б. “В: Технически и професионални способности”, т. 1б), като от описанието следва да се установява изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката,
б. „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ като от описанието следва да се установява спазването на изискването за приложение на системата за управление на качеството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците, както и преди подписване на договора определеният изпълнител представя:
- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;
- заверено копие на сертификата, удостоверяващ съответствието участника със стандартa за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен, или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
974695

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" №66, админситративна сграда, ет. 2

Офертите ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на реда орпеделен в ЗОП и ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване, предвидени в ЗОП.
До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т. 5 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и за които не са налице забраните по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му. В тази връзка при подаване на офертата участниците декларират в ЕЕДОП, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т. 5 от ЗОП, както и че за тях не са налице забраните по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС за участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му. Липсата на горепосочените обстоятелства, които са свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. Преди подписване на договора участниците представят предвидените в ЗОП и ППЗОП документи за удостоверяване липсата на упоменатите обстоятелства. На основание чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП, възложителят поставя за изискване за отстраняване на участник, който е опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:
Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:
1. Парична сума; В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД
Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранции по обществената поръчка:
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN : BG97UNCR75271054808119
BIC : CECBBGSF
2. Банкова гаранция; В този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция, га-ранцията може да бъде представена от името на изпълнителя за сметка на трето лица – гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сума-та по гаранцията или титуляр на застраховката
Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условията и сроковете, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка.
Възложителят възлага доставка само при необходимост и финансово обезпечение в срок до 12 месеца от подписването на договора и не носи отговорност в случай на неизпращане на възлагателно писмо (заявка) в посочения срок.
Органите по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Регионална инспекция по околната среда и водите, Регионална здравна инспекция, Агенция по заетостта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва