Деловодна информация
00254
2486 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00254-2020-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Рудозем 000615075
бул. България №15
Рудозем BG424 4960 България
Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД +359 306-99191
ob.rudozem@gmail.com +359 306-99141

Интернет адрес/и

http://www.rudozem.bg/bg

http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rudozem.bg/currentNews-130-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем "
45112711      
Строителство

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП с наименование: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.
Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1953000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112711      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ПИ 63207.99.13 с ЕКАТТТЕ 63207 по плана на гр.Рудозем, общ. Рудозем

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП с наименование: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.
Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1953000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
450

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимално ниво:
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група трета категория съгласно от чл.5, ал.6, т. 4.3.2. от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а именно строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "е" ЗУТ - паркове и градини с площ над 1 хектар;.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност чрез изписване на данните за вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и период на валидност) и обхвата на регистрацията (групата и категорията строежи, описани в него).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Доказване:При сключване на договора възложителят изисква Заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват: Четвърта група, трета категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или да извърши съответна регистрация" .
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Изискване за наличие на застраховка:
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелствата относно наличието на изисканите застраховки за проектант и за строител се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, съгласно горепосочените изисквания за минимално ниво. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръката.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват трета категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен/еквивалентен документ, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато предоставената застраховка или гаранция, покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.


1.1.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни проекти с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгласно чл.171 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 1, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.Обектът, предмет на поръчката е строеж с обхват трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "е" ЗУТ - паркове и градини с площ над 1 хектар.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява проектиране или авторски надзор, както и за всеки подизпълнител или трето лице, което ще изпълнява проектиране и/или авторски надзор.
1.2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгласно чл.171 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Обектът предмет на поръчката е с обхват трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "е" ЗУТ - паркове и градини с площ над 1 хектар.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява дейности по строителсвото, както и за всеки подизпълнител за който е предвидено да изпълнява строителни работи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване за опит при изпълнението на сходни обекти:
1.1 Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет,идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 5 години,считано от датата на подаване на офертата
Удостоверяване: При подаване на офертата,на основание чл. 67, ал.1 отЗОП,участникът декларира съответствие с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП,попълнен в съответната част,а именно:Част IV: Критерии за подбор,раздел В. Технически и професионални способности с посочване и описание на СМР (предмета), стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема.
Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл.64, ал.1,т.1 от ЗОП-списък на ст-вото,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
1.2 Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет,идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата.
Удостоверяване:При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП,Част IV:Критерии за подбор,Раздел В:ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ с посочване и описание на дейностите (предмета), стойността, датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема.
Доказване:Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП-списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с документи, които доказват извършената услуга;
2. Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката:
Участникът трябва да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка, с лица, които да отговарят за изпълнението на проектирането и строителството
Удостоверяване:При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност (ПК) на лицата:
- образованието или ПК на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;
- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организиция, което/която е провела обучението, номер на документа,дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.
- номера на вписване на лицето в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност, съответно на издаденото му в тази връзка удостоверение и срока му на валидност.
Доказване:При сключване на договора Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, акто и документи, достоверяващи декларираните обстоятелства.
3. Изискване за прилагане на системи за управление на качеството и за опазване на околната среда
Удостоверяване:При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г – Сертификати от независими органи,удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството (Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление).
Доказване: Преди сключване на договора участникът представя заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.


По т.1.1 Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, на минимум 1 обект.
Под „строителство идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на парк или благоустрояване на паркови пространства и/или благоустрояване и озеленяване на зелени площи.
По т.1.2 Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил проектиране с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, на минимум 1 обект.
Под „проектиране, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изработването на технически инвестиционен проект за: изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на парк или благоустрояване на паркови пространства и/или благоустрояване и озеленяване на зелени площи
По т.2 Изисквания към проектантският екип.Участникът следва да разполага с екип от проектанти вписани в съответния регистър към КАБ или КИИП на проектантите с ППП за изработването на части от инвестиц. проекти съответстващи на частта,която експерта ще изработи при изпълнение на поръчката,както следва:Архитект с ППП по Част„Архитектура“; Ландшафтен архитект с ППП по „Паркоистройство и благоустройство”; Строителен инженер с ППП по Част„Конструктивна“;Инженер-геодезист с ППП по част „Геодезия“; Инженер ВиК с ППП по Част„Водоснабдяване и канализация“; Електроинженер с ППП по Част„Електрическа“ Инженер по част Пожарна безопасност с ППП по Част„Пожарна безопасност“;Проектант по част ПБЗ с ППП по Част План за безопасност и здраве или Организация и изпълнение на строителството.
Един експерт не може да съвместява повече от две позиции от изискуемия екип за изпълнение на поръчката.
Изисквания към строителния екип.Участникът следва да разполага с екип от след експерти:1 Техническият р-тел – техн. правоспособно лице,по смисъла на чл.163а,ал.2 от ЗУТ-лица,получили дипломи от акредитирано висше училище с квалиф."строителен инженер", "инженер" или "архитект",както и лицата със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита проф.квалиф.в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".
2. Длъжностно лице по безопасност и здраве в стр-вото -Да притежава необходимата квалиф.,за длъжностно лице по БЗ при работа съгласно Наредба №2/22 март 2004г.за мин.изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР,удост.с документ в срок на валидност издаден от имащата право да извършва обучение организация.
3. Отговорник по контрола на качеството-да притежава необх. квалиф.,удост.с документ за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строит.,за съответствие на влаганите в строежите строит. продукти със същест. изисквания по ЗУТ
По т.3 Участникът трябва да има въведена и да прилага:
1. система за управление на качеството,съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областа на проектирането и строит. на паркове, за което да има издаден валиден сертификат.
2. система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на проектирането и строит. на паркове, за което да има издаден валиден сертификат.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Настоящата обществена поръчка се обявява и се провежда в хипотезата на чл.114 от ЗОП. При откриването и НЕ Е ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ за дейностите по нея. В съответствие с нормативното изискване в проекта на договор са заложени клаузи за отлагане на изпълнението след осигуряване на необходимия финансов ресурс и получаване на уведомление за това под формата на Възлагателно писмо.
ВАЖНО!
Към момента на откриване на процедурата НЕ Е ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ. Договорът ще бъде сключен при условията на чл.114 от ЗОП
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0.5 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в документацията на общ. поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Рудозем, бул. Българя №15, заседателната зала на Община Рудозем, ет.3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия или дейност (свързани с изпълнението на поръчката) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП.
2. При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.
3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва