Деловодна информация
00022
10.00.271 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00022-2020-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Мая Василева +359 33120280
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

https://www.asenovgrad.bg/

http://op.assenovgrad.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612IcJN2145340
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по 2 об.поз.
71521000      
Услуги

Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на Рамково споразумение с 5 /петима/ участника за всяка от двете обособени позиции, в което не са определени всички условия, за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на дейностите по упражняване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на Община Асеновград.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

община Асеновград

„Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с догово 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

община Асеновград

„Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“ и Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор , включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“:
Участникът следва да притежава Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за упражняване на строителен надзор, придружено от поименен списък на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри съгласно законодателството на държавата членка в която е установен или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, придружено с превод на български език.
Участникът следва да представи изискуемата информация в поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация относно вписването в съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1. Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ - (заверено копие). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава – чл. 60, ал. 1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. За Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“ :
Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, , съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, а именно първа категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал.3, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
2. За Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор , включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“: Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, , съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, а именно първа категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл.5, ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 2.1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“ :
1. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, , съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, а именно първа категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал.3, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
За Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор , включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“:
2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, , съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, а именно първа категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл.5, ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1. Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“: Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се разбират „дейности по извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Доказване на посоченото изискване : Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
1.2. Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“: Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се разбират „дейности по упражняване на независим строителен надзор по време на строителството“.Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. За обособена позиция №1 и обособена позиция №2: Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителен надзор.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
Продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация.


1. Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“: Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се разбират „дейности по извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги.
2. Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“: Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се разбират „дейности по упражняване на независим строителен надзор по време на строителството“.Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги.
3. За обособена позиция №1 и обособена позиция №2: Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителен надзор.
4. За обособена позиция №1 и обособена позиция №2: Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
– Ръководител екип - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър по инженерна специалност или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина.
– Експерт „Координатор по безопасност и здраве” - да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
– Експерт „Контрол по качеството” – да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1.под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2.парична сума (платежно нареждане в копие)
3.застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  5
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на Община Асеновград - гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №9, ет.5, стая 517

На отварянето могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.1.3 "Технически и професионални възможности" :
3. За обособена позиция №1 и обособена позиция №2: Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
– Ръководител екип - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър по инженерна специалност или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина.
– Експерт „Координатор по безопасност и здраве” - да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
– Експерт „Контрол по качеството” – да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от експертния състав.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания, в това число: номер, дата и учебно заведение, издало дипломата за висше образоване;
I. Възложителят отстранява от участие в процедурата лицата, за които са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата и лица, за които са налице следните обстоятелства:
1. Ако свързани лица са подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. Ако за участника са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
3.Ако за участника и за лицата, които го представляват са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва