Деловодна информация
0846
 
не
0846-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Сливница 000776517
пл. Съединение №1
Сливница BG412 2640 България
Радостин Ялъмов +359 727-42354
r.yalamov@slivnitsa.bg +359 727-42354

Интернет адрес/и

www.slivnitsa.bg

https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-2-zop/a2-0006452.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-2-zop/a2-0006452.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на гр. Сливница - Подобект 1: бул. "Юрий Гагарин"
45230000      
Строителство

Обект на поръчката: проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи за цялостна реконструкция и рехабилитация на бул.“Юрий Гагарин“. В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: пътни работи, отводняване, осветление, обсобяане на велоалея и озеленяване на прилежащата територия
Местоположение: участъка от булевард “Юрий Гагарин”, находяш се в юго-източната част на гр. Сливница. Булевардът започва от ул. „Патриарх Евфтимий“ и завършва при трасето на републикански път III-811 (съвпадащ с трасето на ул."кап. Радко Димитриев").
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Сливница, ул."Юрий Гагарин"

Обект на поръчката: проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи за цялостна реконструкция и рехабилитация на бул.“Юрий Гагарин“. В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: пътни работи, отводняване, осветление, обсобяане на велоалея и озеленяване на прилежащата територия
Местоположение: участъка от булевард “Юрий Гагарин”, находяш се в юго-източната част на гр. Сливница. Булевардът започва от ул. „Патриарх Евфтимий“ и завършва при трасето на републикански път III-811 (съвпадащ с трасето на ул."кап. Радко Димитриев").
Критериите по-долу
 
ДА Подход за изпълнение на предмета на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
5000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи втора група, втора категория и /или еквивалентно, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването по т. 1 се декларира в Част IV раздел А от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За доказване на изискването по т. 1 участникът, избран за изпълнител преди подписване на договора представя копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП,
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Всеки участник трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност за проектиране и строителство“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за втора група, втора категория строежи. Обектът – предмет на поръчката е втора категория, съгласно чл. 8, ал.1 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137 от ЗУТ, и/или еквивалентно.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 1. участникът избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства за притежаваната от него застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверени с „Вярно с оригинала“.или съответен еквивалентен документ за чуждестранните участници, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответните национални бази данни и/ или съответен еквивалентен документ за чуждестранните участници, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответните национални бази данни.


1.Всеки участник трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност за проектиране и строителство" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за втора група, втора категория строежи,покриващи минималната застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка, за лица регистрирани на територията на Република България или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Всеки участник през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил проектиране с предмет и обем идентично или сходнос с предмета на поръчката .
2.Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в урабанизирана територия с дължина не по-малка от 2000 м. и/или екв.
1. Участника декларира изпълнените услуги в ЕЕДОП, като преди сключване на договор за изпълнение представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга
2. участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП, и съдържа информация за стойността, датите и получателите на строителството.
3.Всеки участникът в процедурата трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на същата:
1.Проектант по част „Инженерна геология и хидрогеология“, пълна ППП. 2Проектант по част „Конструктивна“- пълна ППП.3. проектант по част "ВиК" - пълна ППП. 4. проектант част "Пътна" -пълна ППП, 5.ландшафтен архитект- пълна ППП.
Всеки от членовете на проектантския екип следва да притежава опит в изп. на идент. или сходен обект
4.Участниците следва да разполагат със следния персонал и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
1) Технически ръководител - лице, което отговаря на изискванията по чл. 163 а от ЗУТ, притежаващ опит като технически ръководител минимум един един обект схододен с обекта предмет на настоящата поръчка
2) експерт - контрол на качеството - притежаващ Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти притежаващ опит като специалист контрол на качеството по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект сходен с предмета на поръчката.
3) експерт - по безопасност и здраве в строителството - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, или за координатор по безопасност и здраве или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект сходен с предмета на поръчката.
За док. на изискването по т. 3 и т.4 участникът декларира съответствие е чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в това число:
? Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
? Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);
5.Всеки участник следва да прилага в работата си и да притежава сертификати за внедрени с-ми с обхват: строителство и/или ремонт и/или рехабилиатция на пътища и улици и /или еквивалентно
- EN ISO 9001:2015 - С-и за управление на качеството и/ или еквивалентно;
- EN ISO 14001:2015 - С-и за управление на околната среда и/или еквивалентно
Участникът предоставя (декларира) изискуемата информация в еЕЕДОП) част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качество и стандарти за ек. уп-е“. Следва да се предоставят данни за минимум: вид сертификат, предметен обхват, срок на валидност, издател, данни за достъп по електронен път (ако е приложимо).


1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил проект/и за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в урабанизирана територия с дължина не по-малка от 2000 м. и/или еквивалентно
2.През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в урабанизирана територия с дължина не по-малка от 2000м. и/или еквивалентно
3.Ключови експерти необходими за изпълнението на проектирането:
3.1.Проектант по част „Инженерна геология и хидрогеология“.
3.2.Проектант по част „Конструктивна
3.3 Проектант по част „В и К“.
3.4. Проектант по част „Пътна“
3.5. ландшафтен архитект
4.Ключови експерти необходими за изпълнението на строителството:
4.1.Технически ръководител на обекта
4.2.Експерт „Контрол по качеството“
4.3.Експерт по безопасност и здраве в строителството
5. Внедрени системи за упавление на качеството
5,1.система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2015
5.2. система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, е отложено на основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки. Възложителят и Изпълнителят имат право да поискат прекратяване на договора без предизвестие преди осигуряване на финансиране, при условията на чл. 114 от ЗОП.
Поръчката, въз основа на която се сключва настоящият договор, е открита при условията на чл. 114 от ЗОП и изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране, а в случай, че към датата на подписване на договора се осигури финансиране то чл.5, ал.3 от договора ще отпадне. В случай на частично осигуряване на финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кои клонове на водопроводната мрежа, предмет на обществената поръчка, да изпълнява, съобразно ос
Начин на плащане - съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   15:30 (чч:мм)

гр. Сливница, пл. Съединение 1, ет.3, заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
От участие в процедурата се отстранява участник, когато:
1.е осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление
б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от НК;
в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от НК
г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от НК;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 352-353е от НК.
2.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5.е установено, че:
5.1 е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
5.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
8.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;
9.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
10.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
продължава в раздел VI.4.3

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 ал.1, т.4 от ЗОП
продължава от раздел VI.3.
11.опитал е да:
- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,
- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
12. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които са налице следните национални основания за отстраняване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва