Деловодна информация
00712
ОП-20-21 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00712-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Поморие 000057179
ул. Солна №5
Поморие BG341 8200 България
Мирослав Динолов - Директор Дирекция Обществени поръчки +359 59622004
dop@pomorie.bg +359 59625236

Интернет адрес/и

www.pomorie.bg

https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=477


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=477
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на дейности по СМР, свързани с консервация и опазване на местообитания и видове на територията на МИГ Поморие”
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е „Изпълнение на дейности по СМР, свързани с консервация и опазване на местообитания и видове на територията на МИГ Поморие”. В проекта се предвижда да се изгради дъждовен колектор - Дъжд.кол.1. , който да отвежда дъждовните води от уличното платно на републикански път 1-9 “Варна - Бургас” в участъка от кръстовището с общински път с.Каменар до разклон(кръгово) за гр.Поморие и прилежащите водосборни площи към него.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
610680.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на община Поморие
на територията на община Поморие

Настоящият проект има за цел да реши проблема с нарушения отточен режим в обхвата на републикански път 1-9 между пътя за с.Каменар и ул.“Манастирска“ на гр. Поморие. Съществуващите отводнителни канали са в лошо експлоатационно състояние, което е причина за периодично наводняване на републиканският път при интензивни дъждове. Също така Поморийско езеро и защитените зони около него, през последните години са станали водоприемник на значителни обеми сладки дъждовни води, от които солеността на езерото намалява и се компрометира соледобива и добива на лечебна кал, от нарушаване екосистемата, флора и фауната в защитените зони. С настоящият проект се предвижда отводняване и пренасочване на повърхностния поток от дъждовни (сладки) води в обхвата на републикански път 1-9 между пътя за с.Каменар и ул,“Манастирска“ на гр. Поморие и заустването им в съществуващ облицован канал с трапецовиден профил.
В проекта се предвижда да се изгради дъждовен колектор - Дъжд.кол.1. , който да отвежда дъждовните води от уличното платно на републикански път 1-9 “Варна - Бургас” в участъка от кръстовището с общински път с.Каменар до разклон(кръгово) за гр.Поморие и прилежащите водосборни площи към него.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложените организация и начин на изпълнение на строителството    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
610680.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16M1OP002-3.008-0001 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Проект № BG16M1OP002-3.008-0001„ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката: строежи от четвърта група, втора категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП.Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил за последните пет години,считано от датата на подаване на офертата строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.При участие на обединение,което не е юридическо лице,изискването по т.1.се прилага за обединението като цяло.При посочване на участие с използване на подизпълнител,изискването по т.1.се отнася и за всеки един от подизпълнителите,съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП,отнасяща се за строителство с предмет,идентичен или сходен с този на поръчката.При участие на обединение,което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението,чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.Доказване: списък на строителството,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника,определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл.67,ал.5 и ч.112 ЗОП.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица,ако има такива.
2.Участникът следва да разполага с ръководен състав-квалифициран и опитен инженерно - технически екип с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката,включващ най-малко: Ръководител на обекта-1 (eдин) брой; Инженер по част „ВиК“- 1 (eдин) брой; Отговорник по контрол на качеството- 1 (eдин) брой; Координатор по безопасност и здраве -1 (eдин) брой; Едно лице не може да заема повече от една позиция.При участие на обединение,което не е юридическо лице,изискването по т.2.се прилага за обединението като цяло.При посочване на участие с използване на подизпълнител,изискването по т.2.се отнася и за всеки един от подизпълнителите,съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV,"Критерии за подбор","В.Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за професионалната компетентност на ръководния състав и следва да съдържа:За всеки експерт се посочва (трите имена и позиция (длъжност),която ще заема лицето при изпълнение на общ.поръчка);Професионален опит и образование - за удовлетворяване на поставените изисквания (дипломи,месторабота,период,длъжност,основни функции,участие в договор/ извършено строителство/проект/дейност,изисквани от възложителя);Информация за друг изискуем документ от възложителя като например име и други данни,ако последните данни са приложими на документа,с който се доказва посочената информация за професионалния опит,образование и/или друго.При участие на обединение,което не е юридическо лице съответната информация се попълва в част IV,"Критерии за подбор","В.Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението,чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.Доказване: списък на членовете на персонала и на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,както и документи,които доказват професионална компетентност на лицата.Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника,определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл.67,ал.5 и чл.112 ЗОП.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица,ако има такива.


1.Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. Под строителство сходно с предмета на поръчката се разбира: Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство.
2. Участникът следва да разполага с ръководен състав-квалифициран и опитен инженерно - технически екип с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: Ръководител на обекта-1 (eдин) брой: Професионална област (квалификация): висше образование, образователна степен „Магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидротехническо строителство”или „Пречистване на водите” или “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 5 години професионален опит, да е ръководил минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката- Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура. Инженер по част „ВиК“- 1 (eдин) брой:Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Хидротехническо строителство“ „Водоснабдяване и канализация“, “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения”, “Пречистване на водите“, „Хидромелиоративно строителство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката- Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.Отговорник по контрол на качеството- 1 (eдин) брой:Наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно; Специфичен професионален опит: да е участвал в екип, на подобна позиция свързана с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи (или еквивалентно ) на минимум 1 строителен обект.Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)- 1 (eдин) брой:Наличие на валидно удостоверение/сертификат за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за УППОИРСПООЗБУТ или еквивалентно. Едно лице не може да заема повече от една позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът избран за изпълнител преди сключване на договор представя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3% (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б). банкова гаранция в полза на Възложителя.
в).застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант с изключение на застраховката, когато е избрана такава.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на заст
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на общинска администрация - Поморие, на адрес: гр. Поморие, ул. Солна №5

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице основанията за отстраняване, съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП.
При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Възложителят може да не отстрани от процедурата участник, за когото са налице основания за отстраняване, ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 ЗОП възможност за доказване на предприети мерки за надеждност, за времето, определено с присъдата или акта.
2. Специфични национални основания за изключване са следните:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва