Деловодна информация
257
00 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
257-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ботевград 000776089
пл. Освобождение № 13
Ботевград BG412 2140 България
Румен Христов op@botevgrad.org +359 072369152/072366611
obshtina@botevgrad.org +359 072366635

Интернет адрес/и

www.botevgrad.bg

https://bit.ly/2UzlAyj


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://bit.ly/2UzlAyj
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на СМР по проект: виж VI.3
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка включва дейности по въвеждане на мерки за ЕЕ в сградите на кметства в с. Литаково (РЗП 543,05м2), с. Врачеш (РЗП 546,20м2.), с. Елов дол (РЗП 406.0 м2) и с. Скравена (РЗП 543,05м2). ЕЕ мерки за всяка сграда включват изпълнение на топлинно изолиране на външните стени на сградата с графитни сфери EPS –10см, топлинно изолиране на покрив, Подмяна на дограма с 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло”, Подмяна на осветителни тела с LED осветителни елементи, изграждане на заземление и мълниезащита. За сградите на кметствата в с. Врачеш и с. Скравена е предвидено и топлоизолиране на под.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
363426.61      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

:  4

II.2) Описание 1

„Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с.Литаково“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Литаково

Сградата на кметство с . Литаково е с РЗП от 543,05м2. В нея трябва да се изпълнят следните мерки за ЕЕ: 1. Топлинно изолиране на външните стени на сградата: с графитни сфери EPS – F с дебелина 10см., външно, 2. Топлоизолиране на покрива на сградата: топлооизолиране с минерална вата с дебелина 5 см, доставка и монтаж на окачен таван система "Армстронг" с височина 60 см., полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система полагане на топлоизолация ХРS с дебелина 100 mm ( ?=0,032 W/mK) по таванска плоча, 3. Подмяна на дограмата на сградата: нова дограма от 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло”, 4. Подмяна на осветителни тела с LED осветителни елементи. За сградата следва да се изпълни и заземление и мълниезащита.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение"    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
116626.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

Максималният срок за изпълнение е 210 (двеста и десет) календарни дни, но не по-късно от 18.11.2022г. Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 116 626.12 лева без ДДС, от които 114 681.14 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 - 2020, останалите 1944.98 са средства от бюджета на Община Ботевград.

II.2) Описание 1

„Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Врачеш

Сградата на кметство с. Врачеш е с РЗП от 546,20м2. За нея трябва да се изпълнят следните енергоспестяващи мерки: 1. Топлинно изолиране на външните стени на сградата: с графитни сфери EPS – F с дебелина 10см., външно, 2.Топлоизолиране на под - Предвижда се полагане на топлоизолационна система от ЕPS с дебелина 10 см. по пода над въздух, 3. Топлоизолиране на покрива на сградата - полагане на топлоизолиращ слой XPS с дебелина 10 см. по таванска плоча с допълнителен слой циментова замазка, 4. Подмяна на дограмата на сградата - с нова от 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло”, 5. Подмяна на осветителни тела с LED осветителни елементи.
За сградата следва да се изпълни и заземление и мълниезащита.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение"    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
100122.69      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

Максималният срок за изпълнение е 210 (двеста и десет) календарни дни, но не по-късно от 18.11.2022г. Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 100 122.69, от които 98 134.35 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 – 2020, а останалите 1 988.34 лева без ДДС са средства от бюджета на Община Ботевград.

II.2) Описание 1

„Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Елов дол

Сградата на кметство Елов дол е с РЗП 406.0 м2.
За сградата следва да се изпълнят следните енергоспестяващи мерки: 1. Топлинно изолиране на външните стени на сградата: с графитни сфери EPS – F с дебелина 10см., 2. Топлоизолиране на покрива на сградата: с алуминиево фолио с дебелина 0,10 м, 3. Подмяна на дограмата на сградата: с нова от 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло”, 4. Подмяна на осветителни тела с LED осветителни елементи. За сградата следва да се изпълнят и мълниезащита и заземление.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение"    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
32095.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

Максималният срок за изпълнение е 210 (двеста и десет) календарни дни, но не по-късно от 18.11.2022г. Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 32 095.42 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 – 2020, а останалите 1 901.62 са средства от бюджета на Община Ботевград.

II.2) Описание 1

: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Скравена

Сградата на кметство Скравена е с РЗП 543,05м2. В сградата трябва да се изпълнят следните енергоспестяващи мерки: 1. Топлинно изолиране на външните стени на сградата: с графитни сфери EPS – F с дебелина 100 мм, външно, 2. Топлоизолиране на покрива на сградата: полагане на топлоизолиращ слой XPS с дебелина 0,10 м по таванска плоча, 3. Подмяна на дограмата на сградата: с нова от 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло”, 4. Топлоизолиране на подове: полагане на топлоизолационна система от ЕPS с дебелина 0,100 m по пода над въздух, 5. Подмяна на дограмата на сградата - с LED осветителни елементи. За сградата ще се изпълни зазамление и мълниезащита.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение"    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
114582.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

Максималният срок за изпълнение е 210 (двеста и десет) календарни дни, но не по-късно от 18.11.2022г. Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 114 582.38 лева без ДДС, от които 112 626.56 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 – 2020, а останалите 1 955.82 лева без ДДС са средства от бюджета на Община Ботевград.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Участниците, регистрирани на територията на РБългария следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от: пета категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" – „жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители" от ЗУТ и първа група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.5.1 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) в сила 01.01.2018г., към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване на посоченото изискване за годност:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от пета категория, първа група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, които изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
При участие на обединения, документите се представят за участника/ците в обединението, които ще изпълняват строителство.
Прилагане на критерия за годност:
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. Участниците следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмет и обем с тези в обществената поръчка, за последните пет години от датата на подаване на офертата.Под строителство сходно с предмета на обществената поръчка следва да се счита ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сграда/и.Под сходен обем следва да се разбира изпълнение на едно строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част IV Критерии за подбор, раздел В, Технически и професионални способности, 1 а в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване: Списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015- система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2015- системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критериите за подбор по т. 2 и 3 като попълват част IV Критерии за подбор, раздел Г, Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Единен европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП).
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване насъответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 2 и 3:
За доказване на тези технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
В случаите по горе кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП от участника, определен за изпълнител, от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на този критериите за подбор.


т. 1.: Участниците следва да са изпълнили поне една дейност/строителство, идентично или сходно с тези в обществената поръчка, за последните пет години от датата на подаване на офертата.
Под строителство сходно с тези в обществената поръчка следва да се счита ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сграда/и.
2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2015 - системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта настроителството.
Прилагане на критериите по т. 1, 2 и 3 за технически и професионални способности
Минималните изисквания по т. 1, т. 2 и 3, в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло.
Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор по т. 1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(„Чл. 54. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по- ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.“).
Възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция изискванията по критериите за подбор не се кумулират.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Начина на плащане: виж проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Ботевград, пл. Освобождение № 13

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Пълно наименование: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, с четири обособени позиции.
От участие в общ. поръчка се отстранява участник, по отношение на който са налични обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП, описани тук:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
-лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Определената професия или дейност съгласно законадателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълнява строителство.
- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
- доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
-опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, когато:
- участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
- са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- участници, които са свързани лица
-за които е налице наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК
- e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен
- e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Възложителят отстранява от участие и участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва