Деловодна информация
00127
8 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00127-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмета на община Дългопол 000093524
ул. Георги Димитров 105
град Дългопол BG331 9250 България
Атанас Запрянов; Диляна Николова +359 051722185
eu_pr@dalgopol.org +359 051722135

Интернет адрес/и

www.dalgopol.org

https://sop.bg/dalgopol-361/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dalgopol-361/proceduri-20-2-zop/a2-0006446.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол”
45214220      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е изпълнение на „строителство”.
Строежът е IV (четвърта) категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. «б», съгласно Разрешение за строеж № 18/09.07.2018г. на главния архитект на община Дългопол.
Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към настоящата Документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
894364.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Община Дългопол, Област Варна
Подообект 1: СОУ „Св. Климент Охридски“, находящ се на ул. „Васил Левски“ № 2
Подобект 2: СОУ „Св. Климет Охридски“, находящо се на ул. „Цар Симеон“ № 48

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е изпълнение на „строителство”.
Строежът е IV (четвърта) категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. «б», съгласно Разрешение за строеж № 18/09.07.2018г. на главния архитект на община Дългопол.
Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към настоящата Документация.
Критериите по-долу
 
ДА КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (КТП)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
894364.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 07/04/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
За проектa е осигурено финансиране в размер на 853 638,36 лв. по подмярка 7.2. по ПРСР 2014-2020 Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-С01 от 07.04.2020г

Остатъка от сумата до пълния размер на прогнозната стойност на поръчката,а именно: 40 725,94 лв,може да бъде заплатен със собствени средства на общината и/или чрез безвъзмездно финансиране по Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-С01 от 07.04.2020г.Срокът за изпълнение,предмет на настоящата общ.поръчка е съгласно Техн.предложение на участника,но не повече 30мес. и не покъсно от 07.04.23
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2, 3 и 4 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи, попадащи в обхвата на първа група, минимум четвърта категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи на минимум първа група, четвърта категория, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Залагането на изискването произтича от разпоредбите на Закона за устройство на територията, чл. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и категорията на строителните обекти, включени в предмета на обществената поръчка. Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена и в чл. 60, ал. 1 от ЗОП.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща поне минималната застрахователна сума за вида строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, а именно: четвърта категория, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строежа - предмет на поръчката, а именно: четвърта категория строежи.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ произтича от разпоредбата на чл. 171 от Закона за устройство на територията. Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена и в чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Застраховката осигурява покритие за професионалната отговорност на участник в строителството, в настоящия случай – строителя, за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи; Посочените участници в строителството са задължени по силата на закона да застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.


При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 5 години от датата на подаване на офертата,участникът трябва да е изпълнил поне едно строителство,идентично или сходно с предмета на поръчката.
* За „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности,свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда,попадаща в обхвата на минимум четвърта категория строежи по смисъла на чл.137, ал.1, т.4, б.„б“ и/или б.„д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики–за строежи,изпълнени извън страната.За изпълнен,се счита, обект,приет с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба №3 от 31юли2003 г. или друг еквивалентен документ,удостоверяващ предаването на строежа от изпълнителя на възложителя.
Възложителят не се интересува от обема на изпълненото строителство.
2.Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,включващ най-малко:
2.1.Технически ръководител на обекта–правоспособно лице,притежаващо степен на образование,отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ, а именно:да е строителен техник или инженер или архитект, или с еквивалентно образование или специалност,както и притежаващо професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне едно строителство за:изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда,попадаща в обхвата на минимум четвърта категория строежи по смисъла на чл.137,ал.1,т.4, б „б“ и/или б.„д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
2.2.Експерт по здравословни и безопасни условия на труд–лице, притежаващо валиден сертификат или удостоверение или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „длъжностно лице по ЗБУТ“ или еквивалентна,съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.на МРРБ или еквивалентен, както и притежаващо професионален опит като длъжностно лице по ЗБУТ при изпълнение на поне едно строителство за: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда,попадаща в обхвата на минимум четвърта категория строежи по смисъла на чл.137,ал.1,т.4, б.„б“ и/или б. „д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
2.3.Експерт по контрол на качеството–лице,притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ,а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата,в която са установени,както и притежаващо професионален опит като експерт по контрол на качеството при изпълнение на поне едно строителство за:изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда,попадаща в обхвата на минимум четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ и/или б. „д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки за качество, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи на сгради или еквивалентно.
4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи на сгради или еквивалентно.


1. При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1 се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, изискването се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2 се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 ичл. 112 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
3.При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3 се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).
4.При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 4 се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП изискванията по т. 3 и т. 4 се доказват с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Изискванията по т.3 и т.4 в случай на обединение се отнасят за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и/или посочените в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП и/или при наличие на някое от следните национални основания за отстраняване:обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако е налице изключение по чл. 4 от същия закон; обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; някое от основанията, посочени в чл. 107 ЗОП. Забележка: По отношение на основанието за отстраняване, посочено в чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът не трябва да е лишен е от правото да упражнява професия (строител) или дейност (строителство), съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

заседателната зала или стая в сградата на Община Дългопол, намираща се в гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 105, Област Варна.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на настоящата поръчка. Ком. оценка има макс. стойност 100т.КО = КТП + ФП, където: КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (КТП) – Оценява предложените от участника организация и начин на изпълнение на строителството и е с относителна тежест 50 точки, а ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява предложената от участника цена за изпълнение на поръчката и е с относителна тежест 50 %.Методиката за оценка е подробно описана в документацията на процедурата, в Раздел II,т.13 "Критерии за оценка на офертите и Методика за определяне на комплексна оценка"
Избраният изпълнител преди подписване на договора следва да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 1 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на пари по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция или в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При парична сума, същата се внасят по: IBAN BG 05CECB97903377536601, БАНКА: „Централна Кооперативна банка” АД, клон Дългопол. При банкова гаранция или застраховка срокът на валидност следва да е с 30 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.
3. Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва