Деловодна информация
00373Тракийски университет
1366 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00373-2020-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат, Деловодство - ет. 3, стая 335
Стара Загора BG344 1000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/admin/?q=porachka/editstep&porachkaid=279
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора
15800000      
Доставки

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
2. Обект на поръчката по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е доставка на стоки.
Обществената поръчка е за периодична доставка по предварителна заявка на хранителните продукти за задоволяване на потребностите на Студентски стол – Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68470.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Доставката на хран. продукти ще се извършва периодично до франко склада на студентски стол – Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение” № 48

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка по отделните обособени позиции са подробно ндивидуализирани в Техническите спецификации от Указанията на Възложителя, където са посочени видовете хранителни продукти прогнозните количества, включени в предмета на съответната обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Доставката на хран. продукти ще се извършва периодично до франко склада на студентски стол – Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение” № 48

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка по отделните обособени позиции са подробно ндивидуализирани в Техническите спецификации от Указанията на Възложителя, където са посочени видовете хранителни продукти прогнозните количества, включени в предмета на съответната обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29170.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Варива, подправки и сосове 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Доставката на хран. продукти ще се извършва периодично до франко склада на студентски стол – Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение” № 48

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка по отделните обособени позиции са подробно ндивидуализирани в Техническите спецификации от Указанията на Възложителя, където са посочени видовете хранителни продукти прогнозните количества, включени в предмета на съответната обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3350.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Захарни изделия 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Доставката на хран. продукти ще се извършва периодично до франко склада на студентски стол – Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение” № 48

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка по отделните обособени позиции са подробно ндивидуализирани в Техническите спецификации от Указанията на Възложителя, където са посочени видовете хранителни продукти прогнозните количества, включени в предмета на съответната обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10850.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сокове и консерви 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Доставката на хран. продукти ще се извършва периодично до франко склада на студентски стол – Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение” № 48

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка по отделните обособени позиции са подробно ндивидуализирани в Техническите спецификации от Указанията на Възложителя, където са посочени видовете хранителни продукти прогнозните количества, включени в предмета на съответната обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има издадено на свое име Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за групите храни от съответната обособена позиция, за която се подава оферта, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Изискването се отнася в съответсвие за обособена позиция.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП.
Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване по т. 5.1, се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на хранителни продукти.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи:
- заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ, на името на участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира дейности по доставка на хранителни продукти от предмета на обособената позиция, за която се участва, а именно: доставка на „Мляко и млечни продукти“, „Месо и месни продукти“, „Варива, подправки и сосове“, „Захарни изделия“ и „Сокове и консерви”.
Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените доставки.
Изискването се отнася за всяка обособена позиция.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи:
- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.
2. Участникът следва да разполага с определени инструменти, съоръжения или техническо оборудване за изпълнение на доставките по договора.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи:
- списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по отношение на обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“ и обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти“.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Възложителят поставя изискване участникът да разполага с минимум 1 (едно) транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, което е вписано в Списъка на транспортните средства за превозване на суровини и храни в ОДБХ по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Изискването се отнася по отношение на обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“ и обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти“.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, избран за Изпълнител, внася гаранция за изпълнение на договора в размер 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция, за която се сключва договора за обществена поръчка. Условията, формата на гаранциите, реда и начина за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

04/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Стая 340 - ет. 3 на Тракийски университет, Ректорат, Студентски град, гр. Стара Загора

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва