Деловодна информация
00111
15-00-93 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00111-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Котел 000590540
пл.Възраждане №1
Котел BG342 8970 България
инж.Яна Гавова, инж. Дорина Митева +359 45342336
dmiteva@kotel.bg +359 45342105/+359 45342540

Интернет адрес/и

https://kotel.bg

https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop-2020/4-2020-004
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел” 4-2020-004
45233252      
Строителство

Предметът на поръчката включва изпълнение на пътни строително-монтажни и ремонтни работи за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел, включени в в бюджета на Община Котел за 2020 г.
Обектите включени в предмета на поръчката и основните видове СМР, които ще се изпълняват на обектите включени в предмета на поръчката, са посочени в съответните количествено-стойностни сметки, приложени към документацията за обществената поръчка.
В процеса на изпълнение на договора, изпълнението на обектите включени в предметния обхват на поръчката, ще се възлага с писмени задания, в които ще се определят всички изисквания, свързани с изпълнението на съответния/ите обект/и.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1339946.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

обекти от уличната мрежи на територията на община Котел

Предметът на поръчката включва изпълнение на пътни строително-монтажни и ремонтни работи за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел, включени в в бюджета на Община Котел за 2020 г.
Обектите включени в предмета на поръчката и основните видове СМР, които ще се изпълняват на обектите включени в предмета на поръчката, са посочени в съответните количествено-стойностни сметки, приложени към документацията за обществената поръчка.
В процеса на изпълнение на договора, изпълнението на обектите включени в предметния обхват на поръчката, ще се възлага с писмени задания, в които ще се определят всички изисквания, свързани с изпълнението на съответния/ите обект/и.
Критериите по-долу
 
ДА “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП)    35
“Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР ” (МНЗ)    15
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1339946.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източниците за финансиране на поръчката ще са целеви средства от ДБ и собствени средства от общинския бюджет 2020 г. за ремонт и поддръжка на уличната мрежа в населените места на община Котел.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - IІ-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ – улици от второстепенна улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях, а за чуждестранно лице се посочва еквивалентна регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да попълни приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква А, т. 1).
Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той следва да представи Удостоверение за временно или постоянно вписване в ЦПРС към Камарата на строителите.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 (три) приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.), в зависимост от датата на която участникът е създаден или e започнал дейността си не по-малко 1 500 000.00 (един милион петстотин хиляди) лева, без ДДС.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Участникът попълва точка 1 а) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП: справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция на поръчката на участника.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.
2. Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да попълни приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква Б, т. 5).
Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 (три) приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.), в зависимост от датата на която участникът е създаден или e започнал дейността си не по-малко 1 500 000.00 (един милион петстотин хиляди) лева, без ДДС.
2. Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория по чл. 137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Всеки участник следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Предложеният от участника ръководен състав за изпълнение на поръчката трябва да включва:-Технически ръководители на обектите–минимум 2бр.,изисква се да са назначени по трудов договор,съгласно чл.163а от ЗУТ,да са строителни инженери или строителни техници или еквивалентни, със специалност Транспортно и/или Пътно строителство,Геодезия или еквивалентна,с минимум 5 години професионален опит в пътно-строителния сектор и реализирани поне два пътно строителни обекти.-Експерт–контрол на качеството,притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ,със стаж не по-малко от 1 (една) година като ЕКК.Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект като изпълняващ длъжността, за която е предложен.-Експерт по ЗБУТ-изисква се да има валидно удостоверение за обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно.Да има най-малко 2 (две) години опит като контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд.Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект като изпълняващ длъжността, за която е предложен.За доказване на изискването по т. 2 участникът следва да попълни членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, образованието и професионалния опит на лицата, в приложения към документацията за обществена поръчка образец–ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 6,буква „б”). Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника,определен за изпълнител да представи Списък на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението на поръчката включително и доказателства за минимални изисквания към ръководителя обект и техническия ръководител.ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.2.Участникът следва да разполага с инструменти,съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка,както следва:Тежка механизация:-Асфалтополагач–2бр.;-Пневматичен валяк–2бр.;-Двубандажен валяк–2бр.;-Комбиниран вибрационен валяк–2бр.;-Пътна фреза–1бр.;-Машина за напръскване с емулсия (автогудронатор)–1бр.;-Багер с обем на коша от 0,6 до 1м3–2бр.;-Товарни камиони над 10 тона–4бр.;-Товарачна машина–2бр.;-Водоноска с четка–1бр.;-Машина за ремонт и обработка на пукнатини и фуги–1бр.;Малогабаритна механизация:-Фугорез за асфалтова настилка–2бр.;-Ръчен къртач за асфалтова настилка–1бр.;-Валяк-ръчен вибрационен /до 2,5 т/-1бр.;-Компресор над 6 атм.–1бр.;-Компресор за чистене основи при кръпки–1бр.;За доказване на изискването по т.2. участникът следва да попълни инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква „В”, т. 9).Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.
3. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентна,с обхват, приложим към предмета на поръчката–за строителство (изграждане),реконструкция и ремонт на пътища,улици,пътни съоръжения и пътна инфраструктура и система система за управление на околната среда по международен стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват,приложим към предмета на поръчката–за строителство (изграждане),реконструкция и ремонт на пътища, улици, пътни съоръжения и пътна инфраструктура.Продължава в VI.3)Допълнителна информация.


1.Всеки участник следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Предложеният от участника ръководен състав за изпълнение на поръчката трябва да включва:-Технически ръководители на обектите–минимум 2бр.,изисква се да са назначени по трудов договор,съгласно чл.163а от ЗУТ,да са строителни инженери или строителни техници или еквивалентни, със специалност Транспортно и/или Пътно строителство,Геодезия или еквивалентна,с минимум 5 години професионален опит в пътно-строителния сектор и реализирани поне два пътно строителни обекти.-Експерт–контрол на качеството,притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ,със стаж не по-малко от 1 (една) година като ЕКК.Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект като изпълняващ длъжността, за която е предложен.-Експерт по ЗБУТ-изисква се да има валидно удостоверение за обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно.Да има най-малко 2 (две) години опит като контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд.Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
2.Участникът следва да разполага с инструменти,съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка,както следва:Тежка механизация:-Асфалтополагач–2бр.;-Пневматичен валяк–2бр.;-Двубандажен валяк–2бр.;-Комбиниран вибрационен валяк–2бр.;-Пътна фреза–1бр.;-Машина за напръскване с емулсия (автогудронатор)–1бр.;-Багер с обем на коша от 0,6 до 1м3–2бр.;-Товарни камиони над 10 тона–4бр.;-Товарачна машина–2бр.;-Водоноска с четка–1бр.;-Машина за ремонт и обработка на пукнатини и фуги–1бр.;Малогабаритна механизация:-Фугорез за асфалтова настилка–2бр.;-Ръчен къртач за асфалтова настилка–1бр.;-Валяк-ръчен вибрационен /до 2,5 т/-1бр.;-Компресор над 6 атм.–1бр.;-Компресор за чистене основи при кръпки–1бр.
3. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентна,с обхват, приложим към предмета на поръчката–за строителство (изграждане),реконструкция и ремонт на пътища,улици,пътни съоръжения и пътна инфраструктура и система система за управление на околната среда по международен стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват,приложим към предмета на поръчката–за строителство (изграждане),реконструкция и ремонт на пътища, улици, пътни съоръжения и пътна инфраструктура.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Усл. за изпълн. на поръчката са указани в докум. за общ. поръчка.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54,ал.1,чл.101,ал.11 от ЗОП,чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ.Гаранц. за изп. на договора за е в размер на 3% от стойността на д-ра за общ. поръчка без включен ДДС. Условията, размера и начина на плащане са посочени в раздел XI от документацията за обществена поръчка.
Възложителят сключва писмен договор за общ. поръчка с опред. изпълнител по реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора определения изпълнител изпълни условията на чл. 112 ал. 1 от ЗОП.
В съотв. с чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП участникът,избран за изпълнител предоставя валидни докум. удостов. липсата на основ. за отстраняв. от процедурата, както и съотв. с поставените критерии за подбор,съгл. чл.112,ал.9 и ал.10 от ЗОП.Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица,ако има такива,,съгл. чл.112,ал.9 и ал.10 от ЗОП
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Заседателна зала, ет.1 в административната сграда на Община Котел с адрес: гр.Котел, пл.Възраждане №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Лицата се легитимират с документ за самоличност и съответните пълномощни, когато е приложимо.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от поле ІІІ.1.3):При подаване на офертата Участникът попълва поле раздел Г:Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV:Критерии за подбор от ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка,Възложителят изисква от участника,определен за изпълнител да представи заверени копия на валидни акредитирни сертификати за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват, приложим към предмета на поръчката – за строителство (изграждане), реконструкция и ремонт на пътища, улици, пътни съоръжения и пътна инфраструктура и система система за управление на околната среда по международен стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на поръчката – за строителство (изграждане), реконструкция и ремонт на пътища, улици, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, издадени от независими лица,които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице,когато уч-кът определен за изпълнител е обединение от физически и/или ЮЛ, което не е ЮЛ.Забележка: На основание чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително и в електронен вид.Възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид са следните:1.Цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът,в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 2.Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.Забележки:Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на смартфони и таблетни компютри.Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адреси: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242.
Методическото указание на АОП относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП може да бъде намерено на адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.
Брошурата на ЕК „е-ЕЕДОП - често задавани въпроси“ може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на приложимите обстоятелства по чл.197, ал.1, т.4 и по чл.197, ал.2 от ЗОП.
Жалбите се подават едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
---------------
продължение от поле ІІІ.1.3) "Изисквано минимално/ни ниво/а"/:
Когато уч-кът е чуждестранно ФЛ или ЮЛ, установено извън РБългария, техн.правоспособност може да бъде призната на чуждестранното лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.
2.2.Експерт–контрол на качеството–притежаващ Удостоверение за преминато обучение за Контрол върху качеството на изпълнение на стр-вото и за съответствие на стр. продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен док-т, със стаж не по-малко от 1 (една) година като Експерт–КК. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) стр.обект като изпълняващ длъжността,за която е предложен.
2.3.Експерт по ЗБУТ-изисква се да има валидно удостоверение за обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно.Да има най-малко 2 (две) год.опит като контрол по спазването на ЗБУТ. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) стр.обект като изпълняващ длъжността,за която е предложен.
Указания:
- Едно физическо лице може да заема длъжността на един ключов експерт от инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката, определен от възложителя.
- Участникът може да предвиди по своя преценка и допълнителни ключови и неключови експерти, необходими за качествено изпълнение на поръчката, като ги посочи в техническото си предложение за изпълнение на поръчката.
- във вр. с изискванията по т.3 и 4 от поле III.1.3) - Сертификатите да са валидни и да са с обхват приложим към предмета на поръчката-строителство/изграждане, реконструкция и/или ремонт на пътища, улици, пътни съоръжения и пътна инфраструктура.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва