Деловодна информация
00962
 
не
00962-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Якимово 000320979
с.Якимово, ул. Европа № 8, п.к.3640
Якимово BG312 3640 България
Сияна Борисова +359 97422323 / +359 97429900
qkimovo@net-surf.net +359 97429900

Интернет адрес/и

http://www.iakimovo.org

http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Инженеринг за изпълнение на "Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритото на река Душилница в района на село Комощица, община Якимово"
45246200      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП - проектиране и изпълнение на строеж. В рамките на възлагания инженеринг, в обхвата на поръчката се включва: изготвяне на работен проект, извършване на СМР, изпълнение на авторски надзор. Точния обхват на дейностите и изискванията към тях, са посочени в документацията на поръчката, раздел II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
825930.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45246200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Село Комощица, Община Якимово

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП - проектиране и изпълнение на строеж. В рамките на възлагания инженеринг, в обхвата на поръчката се включва: изготвяне на работен проект, извършване на СМР, изпълнение на авторски надзор. Точния обхват на дейностите и изискванията към тях, са посочени в документацията на поръчката, раздел II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала за качество на изпълнението    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
825930.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
140

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката се обявява без към този момент да е осигурено финансиране, поради което се прилага чл.114 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да изпълняват строителство на обекти четвърта група, първа категория съгласно ПРВВЦПРС (Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя).
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство. Членове на обединение, които не са ангажирани с изпълнението на строителство, не е необходимо да доказват изпълнението на настоящото изискване.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство. Подизпълнители, които не са ангажирани с изпълнението на строителство, не е необходимо да доказват изпълнението на настоящото изискване.
Участникът следва да представи изискуемата информация в поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация относно вписването в съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на прогнозната стойност на поръчката. Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.1 в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1 а) от ЕЕДОП.
2. 2.2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането И строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка – четвърта група, първа ктегория;Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
За доказване на посочените изисквания,участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, документите, които ЗОП допуска за всеки от поставения критерий за подбор.


1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на прогнозната стойност на поръчката.
2. 2.2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането И строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка – четвърта група, първа ктегория;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП за дейностите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, получател, дата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности.
2. Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчкатаУчастникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за дейностите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, получател, дата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.
3.Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката. Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.3. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания,в това число: номер, дата и учебно заведение, издало диплома/сертификат, описание на идентичното или сходно строителство с посочване на конкретен обект.
4. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
За доказване на посочените изисквания,участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, документите, които ЗОП допуска за всеки от поставения критерий за подбор.


1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изготвяне на инвестиционен проект, фаза работен проект и/или фаза технически проект за изпълнение на дейности във връзка с коригиране на речни корита, защитни действи по брегоукрепване, почистване на речни корита или други еквивалентни дейности за сходни обекти. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.
2. Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: извършване на дейности за коригиране на речни корита, защитни действи по брегоукрепване, почистване на речни корита или други еквивалентни дейности за сходни обекти.
3. Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
3.1.За проектирането: - Проектант по част „Геодезическа" - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници; - Проектант по част „Хидрология" - да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници.
3.2. За строителството: - Технически ръководител – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „строителен техник“ или еквивалентна специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ.
- Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
- Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
4. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят ще изиска от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 1 на сто ( 1 %) от цената по договора и е със срок на валидност до 30 дни след датата на приключване на договора .
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с. Якимово, ул. "Европа" № 8

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен - освен при условията на чл.54, ал.4 от ЗОП.
1.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност - строителни работи - съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
1.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
1.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
1.5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
2. Възложителят отстранява от процедурата участници когато/за които се установи:
2.1.Осъждания за престъпления по чл.чл. 172, 194-208, 213а-217, 219-252, 254а-260 и 352-353е от НК;
2.2.Наличие на свързаност по смисъла на чл.101, ал.11 във връзка с параграф 2, т.45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в една и съща процедура
2.3. Наличието на основание по чл.3, т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДР), както и някое от условията по чл.59 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
За описаните обствоятелства участниците следва да предоставят/декларират съответната информация в съответните части на ЕЕДОП (Част III, Раздел Г).
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България:
> Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg.
> Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: http://www3.moew.government.be/ .
> Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443, Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда": София 1000, бул. Дондуков№3, тел.:02 8101759; 0700 1 7670; e-mail: secridirecfordsli. government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва