Деловодна информация
00212
92-00-1860 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00212-2020-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ПЕТРИЧ 000024916
ул.Цар Борис III№ 24
Петрич BG413 2850 България
инж. Николай Попов +359 74569131
oa_petrich@mbox.contact.bg +359 74562090

Интернет адрес/и

www.petrich.bg

http://info-m.eu/petrichnew/?p=7802


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://info-m.eu/petrichnew/?p=7802
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение - гр. Петрич“
45211200      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за изграждане на Социални жилища за групи в неравностойно положение - гр. Петрич, изпълнение на необходимите строително – монтажни работи за реализация на проекта и упражняване на ефективен авторски надзор по време на строителството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
610944.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211200      
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Петрич, Община Петрич

Община Петрич предвижда Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение.
Сградата ще бъде триетажна, с идентични етажни разпределения. На всеки етаж ще бъдат разположени по 6 апартамента – едно студио (едностаен апартамент), четири двустайни апартамента и един тристаен апартамент. Всеки апартамент ще има тераса, като на първия етаж терасите ще са отворени към прилежащия терен, а на втория и третия ще бъдат обезопасени с парапети. Предвижда се сградата да бъде с един вход, достъпен и за хора с увреждания, като за преодоляване на разликата във височините на входа и на прилежащия терен ще бъде изградена стационарна рампа. Достъпът до апартаментите на всеки етаж ще се осъществява през обслужващ коридор. Вертикалната комуникация между трите етажа е решена с една стълбищна клетка и един асаньор.
Подовите настилки ще бъдат ламиниран паркет в дневните и спалните, теракота в кухненските зони и баните, гранитогрес в коридорите и по стълбищата, и мразоустойчив теракот/гранитогрес по терасите. Стените в сухите помещения ще бъдат боядисани с латексова боя, а в баните ще бъдат облицовани с фаянс. Покривът ще бъде плосък, хидро-, топло- и пароизолиран. По фасадата се предвижда интегрирана топлоизолационна система с финишно покритие цветна минерална мазилка над цокълната зона и мозаечна мазилка по цокъла. Предвижда се петкамерна PVC дограма с стъклопакети 24 мм с две стъкла – едно високоенергийно (четири сезона) и едно обикновено. Входната врата на сградата ще бъде от алуминиеви профили с прекъснат термомост. Входните врати на апартаментите и интериорните врати към стаите ще бъдат тип МДФ.
Водоснабдяването и отвеждането на отпадните води ще се осъществи посредством сградни отклонения от съществуващите улични водоснабдителни и канализационни мрежи. Предвиждат се сградни инсталации за питейно – битово водоснабдяване и за отвеждане на битово – фекалните води. Отводняването на покрива ще се осъществява посредством водосточни тръби по фасадата, които ще се изливат повърхностно по терена.
В сградата се предвижда изграждането на следните електрически инсталации: Силова инсталация, Осветителна инсталация, Фасадно осветление, Мълниезащита и заземление, Структурно окабеляване за телефонна, интернет, кабелна инсталация.
Отоплението и климатизацията на сградата ще се осъществява с климатици. Водата за битово горещо водоснабдяване ще се осигурява от бойлери във всеки апартамент.
Околното пространство ще бъде оформено по начин, създаващ необходимите условия за достъп на хора с увреждания до входа на сградата. Предвиждат се паркинг за автомобили и подходящо озеленяване.
За обекта е изработен идеен проект в част Архитектура. Проектът е приложен към Техническите спецификации и се явява неразделна част от тях.
Критериите по-долу
 
ДА Подказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    30
Подказател „Организация за изпълнение на поръчката"    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
610944.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
600

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Срокът за изпълнение на поръчката включва: срок за изработване на инв.проект с макс.продължителност 60 кал. дни и срок за изпълнение на строителството с макс. продължителност 540 кал. дни.Срокът за упражняване на авт. надзор е от откриване на стр.площадка до подписване на Конст.акт за установяване годността за приемане на строежа.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В съответствие с чл. 60 ал. 1 от ЗОП Възложителят изисква участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ), съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, за изпълнение на строежи от „Първа група: Строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения” - строежи от „Пета категория”, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Забележка: Участниците следва да имат предвид, че съгласно чл.25а, ал.1 от Закона за камарата на строителите в случаите на временно или еднократно предоставяне на строителни услуги лицата, които имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, уведомяват комисията по чл. 26 от закона за пълното и точно наименование на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж на основание чл. 148 от Закона за устройство на територията или пълното и точно наименование на строителните и монтажните работи по сключения с главния изпълнител договор и следва да се снабдят с удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на този строеж.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на това изискване преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, пета категория или еквивалентен документ за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени чуждестранните лица.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, удостоверението за регистрация в ЦПРС/еквивалентният документ, се изисква от членове на обединението, който ще изпълняват строителни дейности.
ВАЖНО: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ, за изработване на инвестиционни проекти и за цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ (т. 5 от ЕЕДОП във формат .doc).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи доказателства за наличие на застраховки „Професионална отговорност“ по чл.171, ал. 1 от ЗУТ, или еквивалентни документи за чуждестранните участници, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за проектирането и/или отделните видове строителни и монтажни работи, които ще извършват, с лимит на отговорност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ВАЖНО: Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.


Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ, за изработване на инвестиционни проекти и за цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за проектирането и/или отделните видове строителни и монтажни работи, които ще извършват, с лимит на отговорност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил:1.1. през посл.5г. от датата на под.на офертата дейности с предмет, идент.или сх. с този на поръчката, ИЛИ 1.2. през посл.3г. от датата на под.на офертата мин.1 услуга с предмет, идент.или сх. с този на поръчката И през посл. 5 г. от датата на подаване на офертата мин.1 строителство с предмет,идент. или сх. с този на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съотв. с кр-я в ч.IV, р.В, т. За поръчки за услуги: изв.услуги от конкр.вид (т. 1б) от ЕЕДОП и т.За поръчки за стр-во: извършени стр.дейности от конкр.вид (т.1а) от ЕЕДОП. Доказване: по 1.1.Списък на инженеринга, идент. или сх. с предм.на поръчката, придр.с Удостоверения за добро изпълнение, съд.стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв.с норм.изисквания; по т.1.2 Списък на услугите, идент.или сх.с предмета на общ.поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват изв.услуга.Списък на стр-вото, идент. или сх. с предмета на поръчката, придр.с Удостоверения за добро изпълнение, съд.стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв.с норм.изисквания. Изп. услуга и изп. строителство могат да бъдат изпълнени на 1 строеж или на разл.строежи.
2.Участникът да разполага с персонал за изпълнението на проек.и упр.на авт.надзор:2.1.Проектант ч.„Архитектурна“;2.2.Проектант ч.„Конструктивна“;2.3.Проектант ч.„ВиК“;2.4.Проектант ч.„Електрическа“;2.5.Проектант ч.„ОВК“;2.6.Проектант ч.„Геодезическа“;2.7.Проектант ч.„Паркоустройство и благоустройство“;2.8.Проектант ч.„Енергийна ефективност“;2.9.Проектант ч.„Пожарна безопасност“.
При подаване на офертата участникът декларира съотв. с кр-я в ч.IV, р.В, т. Обр. и проф. квалификация (т. 6) от ЕЕДОП, като посочва: лице (3 имена и поз./длъжност на лицето при изп.на поръчката; Образование (спец./проф.квалификация, № диплома/№документ, уч.заведение); пълна проект.правосп. (част на инв.проект, удостов./екв.документ за ППП).
Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява проектирането и упражняването на авт.надзор, и документи, които доказват проф.компетентност на лицата.
3. Участникът да разполага с персонал, който ще отговаря за изп.на стр-вото:3.1Техн.ръководител;3.2.Отговорник Контрол по качеството;3.3.Отговорник по безопасност и здраве в стр-вото.
При подаване на офертата участникът декларира съотв. с кр-я в ч.IV, р.В, т. „Техн.лица или органи за контр.на к-вото“ и „За поръчки за стр-во: Техн. лица или органи, които ще извършат стр-вото“ (т. 2) от ЕЕДОП, като посочва: лице (3 имена и поз./длъжност на лицето при изп.на поръчката); Образование, когато се изисква (степен, спец., № диплома/№ документ, уч.заведение); Проф.квалификация, когато се изисква (направление, год. на придобиване, № документ, издател); Опит (месторабота, период, длъжност/осн.функции).
Доказване: Списък на персонала, който ще отговаря за изп. на стр-вото, и документи, които доказват проф.компетентност на лицата.
4. Участникът да прилага система за управление на качеството,съотв.на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или екв.,с предм.обхват в област строителство.
При подаване на офертата участникът декларира съотв.с кр-я в ч.IV, р.Г на ЕЕДОП.
Доказване: Сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или екв.
При участие на обединения, които не са юрид.лица, съотв.с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, вкл.в него, с изкл.на съотв.регистрация, представяне на сертификат или др.условие, необх.за изп. на поръчката, съгл.изисквания на норм. или адм. акт и съобр.разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите в договора за създ.на обединението.
Съгл.чл.67 ал.5 ЗОП възложителят може да изисква по вс.време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите,чр.които се доказва информацията, пос.в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобр.възлагане на поръчката.


1.Участникът да е изпълнил: 1.1. през посл.5г. от датата на под.на офертата дейности с предмет, идент.или сх. с този на поръчката -инженеринг за изграждане и/или осн.ремонт и/или реконструкция на жил.или смесени сгради, или сгради за общ.обслужване мин.Vкат. съгл.чл. 5 ал. 6 т.1.5.1 ПРВВЦПРС, вр.чл.137 ал.1 т.5 б.а) ЗУТ или на сгради с екв.характеристики изв.страната ИЛИ 1.2. през посл.3г. от датата на под.на офертата мин.1 услуга с предмет, идент.или сх.с този на поръчката, И през посл.5г. от датата на под.на офертата мин.1 строителство с предмет идент.или сх.с този на поръчката. Услуга с предмет идент.или сх.с този на поръчката:Изработване на инв.проект за изграждане и/или осн.ремонт и/или реконструкция на жил.или смесени сгради, или сгради за общ.обслужване мин.Vкат. съгл.чл. 5 ал. 6 т.1.5.1 ПРВВЦПРС, вр.чл.137 ал.1 т.5 б.а) ЗУТ или на сгради с екв.характеристики изв.страната. Стр-во с предмет идент.или сх. с този на поръчката:Изграждане и/или осн.ремонт и/или реконструкция на жил.или смес.сгради, или сгради за общ.обслужване мин.Vкатегория съгл.чл.5 ал.6 т.1.5.1 ПРВВЦПРС, вр.чл.137 ал.1 т.5 б.а) ЗУТ или на сгради с екв.х-ки изв.страната.
2.Участникът да разполага с персонал за изп. на проектиране и упражн.на авт.надзор:2.1.Проектант ч.Архитектурна-висше обр.,обр.ст.„магистър” в област на висше образование „Техн.науки“,проф.направление „Архитектура,стр-во и геодезия“ (ш.5.7) или екв,когато образов.е придобито в чужбина;проф.квалификация „Архитект“ или екв, или призн.проф.квалификация по реда на ЗППК;пълна проект. правосп. съгл.ЗКАИИП или екв; вал.удостоверение за проект.правосп.за 2020г или екв;2.2.Проектант по ч.Конструктивна-висше обр.,обр.ст.„магистър” в ОВО „Техн.науки“,ПН „Архитектура, стр-во и геодезия“ (ш.5.7) или екв, когато образов.е прид.в чужбина; проф.квалификация „Стр.инженер“,спец.ПГС или ССС или екв,или призн.проф.квалификация по реда на ЗППК;ППП съгл.ЗКАИИП или екв;вал.удостоверение за ППП за 2020г или екв;2.3.Проектант по ч.ВиК-висше обр.,обр.ст.„магистър” в ОВО „Техн. науки“,ПН „Архитектура,стр-во и геодезия“ (ш.5.7) или екв,когато образов.е прид.в чужбина;ПК „Стр. инженер“,специалност ВиК или екв,или призн.проф.квалификация по реда на ЗППК;ППП съгл.ЗКАИИП или екв;вал.удостоверение за ППП за 2020г или екв;2.4.Проектант по ч.Електрическа-висше обр.,обр.ст.„магистър” в ОВО „Техн. науки“,ПН„Електротехника,електроника и автоматика“ (ш.5.2) или екв, когато образованието е прид.в чужбина;проф.квалификация „Електроинженер“ или призн.проф.квалификация по реда на ЗППК;ППП съгл.ЗКАИИП или екв; вал.удостоверение за ППП за 2020г или екв;2.5.Проектант по ч.ОВК-висше обр.,обр.ст.„магистър” в ОВО„Техн. науки“,проф.направление „Машинно инженерство“ (ш.5.1) или екв,когато образов.е прид.в чужбина;проф.квалификация „Машинен инженер“,спец.Топлотехника или екв,или призн.проф.квалификация по реда на ЗППК;ППП съгл.ЗКАИИП или екв;вал.удостоверение за ППП за 2020г или екв;2.6.Проектант по ч.Геодезическа-висше обр.,обр.ст.„магистър” в ОВО„Техн. науки“,ПН„Архитектура, стр-во и геодезия“ (ш.5.7) или екв,когато образованието е прид.в чужбина;проф.квалификация „Инженер Геодезист“или призн.проф.квалификация по реда на ЗППК;ППП съгл.ЗКАИИП или екв;вал.удостоверение за ППП за 2020г или екв;2.7.Проектант по ч.Паркоустройство и благоустройство-висше обр.,обр.ст.„магистър” в ОВО„Аграрни науки и вет.медицина“,ПН„Горско стопанство“ (ш.6.5) или екв,когато образов.е прид.в чужбина;проф. квалификация „Ландшафтен архитект“ или екв,или призн.проф.квалификация по реда на ЗППК;ППП съгл. ЗКАИИП или екв; вал.удостоверение за ППП за 2020г или екв;2.8.Проектант по ч.Енергийна ефективност-висше обр., обр.ст.„магистър” или екв;ППП съгл. ЗКАИИП или екв;правосп.да изработва част Ен.ефективност или екв.част на инв.проекти; вал.удостоверение за ППП за 2020г или екв;2.9.Проектант по ч.Пожарна безопасност-висше обр.,обр.ст.„магистър” или екв;ППП по част Пож. безопасност съгл.ЗКАИИП или екв; вал.удостоверение за ППП за 2020 г или екв.
(продължава в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Избраният изпълнител преди сключване на договора за поръчката следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията може да се предостави като Парична сума, Банкова гаранция или Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранция. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция/вносител на сумата по гаранцията/титуляр на застраховката. Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Условията и сроковете за представяне, за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за поръчката. Като условие за извършване на авансовото плащане по Договора изпълнителят трябва да представи гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Петрич, ул.Цар Борис III№ 24, Общинска администрация-Петрич

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице и някое от обстоятелствата, възникнали преди или по време на процедурата и посочени в чл.55 ал.1 т.1,2,3,4 и 5 ЗОП. Информация относно липса или наличие на обстоятелства по т.1 се попълва в ч.ІІІ р.В на ЕЕДОП.
2.Основанията по чл.55 ал.1 т.5 ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54 ал.2 и 3 ЗОП.
3.Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физ. и/или юрид. лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т.1 основания за отстраняване.
4.Основанията за отстраняване по чл.55 ал.1 т.2 и 3 ЗОП се прилагат до изтичане на 3г. от влизането в сила на акт на комп.орган,с който е установено наличието на обстоятелствата, освен ако в акта е посочен друг срок,а по чл.55 ал.1 т.4 ЗОП до изтичане на 3г. от влизането в сила на съд. или арбитр.решение или на др.документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата.
5.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 5.1.Участник,който няма право да участва в общ.поръчки на осн.чл.3 т.8 вр.чл.5 ал.1 т.3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл.4 от закона; 5.2.Участник,който няма право да участва в общ.поръчки на осн.чл.69 ал.1 и ал.2 ЗПКОНПИ; 5.3.Участник, за когото е налице основание по чл.107 ЗОП; 5.4.Участник, предложил цена, надхвърляща прогн.стойност на поръчката, и/или цена за дейност от предмета ?, надхвърляща прогн.стойност на тази дейност. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 5.1 и 5.2 се попълва в ч.ІІІ р.Г от ЕЕДОП.
Продължава от раздел III.1.3): По отношение на проектантите се допуска 1 лице да изработи 2 и повече части на инв.проект, ако има ППП да изработи всяка от тях. Под „екв.образование” или „екв.специалност” се разбира придобито образование или специалност, приравнени към посочените,т.е. при които уч.програма на специалността покрива мин.80% от уч.програма на някоя от посочените специалности.
3. Участникът да разполага с персонал,отговарящ за изп.на стр-вото,със сл.проф.компетентност: 3.1.Технически ръководител с квалификация „стр.инженер”, „архитект“ или „стр.техник” и отговаря на изискванията за обр.ценз съгл.чл.163а ал.2 ЗУТ или екв, с проф.опит като техн.ръководител мин. 3г.; 3.2.Отговорник Контрол по качеството, притежаващ Удостоверение за прем.обучение за контрол в/у качеството на изпълнение на стр-вото, за съответствие на влаганите в строежите стр.продукти със същ.изисквания за безопасност или екв.документ, с проф.опит като Отговорник Контрол по качеството или екв.мин. 2г.; 3.3.Отговорник по безоп.и здраве в стр-вото,притежаващ удостоверение за Експерт за безоп.и здраве съгл.Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009г или екв.документ,с проф.опит като Отговорник по безоп.и здраве в стр-вото или екв.мин.2 г.
По отношение персонала, който ще отговаря за изпълнението на стр-вото, не се допуска едно лице да съвместява повече от една позиция.
За т. 2 и т. 3: По отношение експертите - чужденци се прилагат разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, ЗППК и др. приложими актове, уреждащи условията и реда за призн.на проф.квалификации.
4. Участникът да прилага система за управление на качеството, съотв.на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с предм.обхват в областта на стр-вото.
Сертификатът трябва да е издаден от незав.лица,акредитирани по съотв.серия европ.стандарти от ИА „БСА“ или от друг нац.орган по акредитация, който е страна по Многостр.споразумение за взаимно признаване на Европ.организация за акредитация, за съотв.област или да отговарят на изискванията за признаване съгл.чл.5а ал.2 ЗНАООС.
Възложителят приема и др.доказателства за екв.мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съотв.срокове по незав.от него причини.В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивал.на изискванията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва