Деловодна информация
00080
2 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00080-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на здравеопазването 000695317
пл. Света Неделя № 5
София BG411 1000 България
Румяна Ставрева +359 29301-314
rstavreva@mh.government.bg +359 29301-451

Интернет адрес/и

https://cop.mh.government.bg/

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-4/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-4/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
ДА https://cop.mh.government.bg/
ДА https://cop.mh.government.bg/

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система".
33600000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система", посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9568633.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Лечебните заведения на територията на цялата страна.

C05BB56, Glucose, sodium chloride, парентер., 500 ml – 271572600; C01AA05, Digoxin, парентер. – 85193; C01AA05, Digoxin, пер. тв. – 169686; C01AA08, Metildigoxin, пер. тв. – 8956; C01BC03, Propafenone, пер. тв. – 24534224; C02AC01, Clonidine, пер. тв. – 372459; C02AC01, Clonidine, парентер. – 212215; C02AC05, Moxonidine, пер. тв. – 88900; C02AC06, Rilmenidine, пер. тв. – 22896; C02CA01, Prazosin, пер. тв. – 82946; C02CA04, Doxazosin, пер. тв. – 148076; C03AA03, Hydrochlorothiazide, пер. тв. – 3406470; C03BA11, Indapamide, пер. тв. – 211084; C03CA01, Furosemide, парентер. – 73489830; C03CA01, Furosemide, пер. тв. – 28616982; C03CA04, Torasemide, пер. тв. – 2956799; C03CA04, Torasemide, парентер. – 6791542; C03DA01, Spironolactone, пер. тв. – 32179057; C03DA04, Eplerenone, пер. тв. – 588800; C03EA01, Triamterene, Hydrochlorothiazide, пер. тв. – 275898; C04AD03, Pentoxifylline, пер. тв. – 143813362; C04AD03, Pentoxifylline, парентер. – 54349123; C04AE02, Nicergoline, пер. тв. – 3118700; C04AX21, Naftidrofuryl, пер. тв. – 9360026; C07AA05, Propranolol, пер. тв. – 3142923; C07AA07, Sotalol, пер. тв. – 4888120; C07AB02, Metoprolol, пер. тв. – 18146945; C07AB02, Metoprolol, парентер. – 275995; C07AB03, Atenolol, пер. тв. – 3324600; C07AB07,Bisoprolol, пер. тв. – 4752516; C07AB12, Nebivolol, пер. тв. – 939076; C07AG02, Carvedilol, пер. тв. – 1419589; C07BB07, Bisoprolol, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 10 mg/6,25 mg – 8340; C07BB07, Bisoprolol, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 5 mg/12,5 mg – 28880; C07BB07, Bisoprolol, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 2,5 mg/6,25 mg – 10860; C07BB07, Bisoprolol, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 5 mg/6,25 mg – 14480; C07BB1, Nebivolol, hydrochlorothiazide, пер. тв. – 33067; C07FB07, Bisoprolol, Amlodipine, пер. тв., 5 mg/5 mg – 7600; C08CA01, Amlodipine, пер. тв. – 2932187; C08CA02, Felodipine, пер. тв. – 382331; C08CA05, Nifedipine, пер. тв. – 2651290; C08CA06, Nimodipine, парентер. – 481816; C08CA06, Nimodipine, пер. тв. – 1663512; C08CA09, Lacidipine, пер. тв. – 96016; C08CA13, Lercanidipine, пер. тв. – 1712700; C08DA01, Verapamil, парентер. – 1098810; C08DA01, Verapamil, пер. тв. – 14951877; C08DA51, Verapamil, Trandolapril, пер. тв., 180mg/2mg – 7970; C08DA51, Verapamil, Trandolapril, пер. тв., 240mg/4mg – 7320; C08DA51, Verapamil, Trandolapril, пер. тв., 240mg/2mg – 7040; C08DB01, Diltiazem, пер. тв. – 3236320; C08GA02, Indapamide and amlodipine, пер. тв., 1,5 mg/5 mg – 6000; C09AA02, Enalapril, пер. тв. – 5068974, C09AA03, Lisinopril, пер. тв. – 1664058; C09AA05, Ramipril, пер. тв. – 1044608; C09AA06, Quinapril, пер. тв. – 3900; C09AA09, Fosinopril, пер. тв. – 302280; C09AA10, Trandolapril, пер. тв. – 19685; C09AA15, Zofenopril, пер. тв. – 1438098; C09BA02, Enalapril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 20 mg/12,5 mg, - 139694; C09BA02, Enalapril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 10 mg/25 mg – 2120; C09BA02, Enalapril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 10 mg/12,5 mg – 13660; C09BA03, Lisinopril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 20 mg/12,5 mg – 4530; C09BA03, Lisinopril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 10 mg/12,5 mg – 7380; C09BA04, Perindopril, Indapamide, пер. тв., 5 mg/1,25 mg – 19108; C09BA04,Perindopril, Indapamide, пер. тв., 4 mg/1,25 mg – 9246; C09BA04, Perindopril, Indapamide, пер. тв., 10 mg/2,5 mg – 34450; C09BA04, Perindopril, Indapamide, пер. тв., 2 mg/0,625 mg – 1520, C09BA04, Perindopril, Indapamide, пер. тв., 2,5 mg/0,625 mg – 4120; C09BA04, Perindopril, Indapamide, пер. тв., 8 mg/2,5 mg – 360; C09BA05, Ramipril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 10 mg/12,5 mg – 510; C09BA05, Ramipril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 10 mg/25 mg – 360; C09BA05, Ramipril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 5 mg/12,5 mg – 610; C09BA05, Ramipril, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 5 mg/25 mg – 360; C09BA09, Fosinopril, Hydrochlorothiazide, пер. тв. – 2780; C01BC04, Flecainide, пер. тв. – 13634500; C01BD01, Amiodarone, парентер. – 69793719; C01BD01, Amiodarone, пер. тв. – 106679793.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6117518.77      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Лекарствените продукти посочени по-горе са обособени в самостоятелни номенклатури в зависимост от тяхната група по ATC (Анатомо-терапевтичен код, INN (Международно непатентно наименование), начин на приложение, забележка, прогнозни количества, актуална цена за единица мярка за съответния лекарствен продукт, както и прогнозна стойност на съответната номенклатура.

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Лечебните заведения на територията на цялата страна.

C09BB03, Lisinopril and amlodipine, пер. тв., 20 mg/5 mg – 3720; C09BB03,Lisinopril and amlodipine, пер. тв., 10 mg/5 mg – 5836; C09BB03, Lisinopril and amlodipine, пер. тв., 20 mg/10 mg – 1260; C09BB04, Perindopril, Amlodipine,пер. тв., 5 mg/5 mg – 29932; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/5 mg – 29748; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв. 4 mg/5 mg – 3460; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/10 mg – 8993; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв., 2,85 mg/2,5 mg – 1800; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв., 4 mg/10 mg – 1800; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв., 5 mg/10 mg – 8040; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв., 8 mg/10 mg – 1800; C09BB04, Perindopril, Amlodipine, пер. тв., 8 mg/5 mg – 3450; C09BB07, Ramipril, Amlodipine, пер. тв., 5 mg/5 mg – 3810; C09BB07, Ramipril, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/10 mg – 1800; C09BB07, Ramipril, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/5 mg – 4308, C09BX01, Perindopril, Amlodipine, Indapamide, пер. тв., 2 mg/5 mg/0,625 mg – 1800; C09BX01,Perindopril, Amlodipine, Indapamide, пер. тв., 4 mg/10 mg/1,25 mg – 1400; C09BX01, Perindopril, Amlodipine, Indapamide, пер. тв. , 4 mg/5 mg/1,25 mg – 3030; C09BX01, Perindopril, Amlodipine, Indapamide, пер. тв., 8 mg/10 mg/2,5 mg – 1200; C09BX01, Perindopril, Amlodipine, Indapamide, пер. тв., 8 mg/5 mg/2,5 mg – 1500; C09BX01, Perindopril, Indapamide, Amlodipine, пер. тв., 4 mg/1,25 mg/5 mg – 150; C09BX01, Perindopril, Indapamide, Amlodipine, пер. тв., 5 mg/1,25 mg/5 mg – 7338; C09BX01, Perindopril, Indapamide, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/2,5 mg/10 mg – 13440; C09BX01, Perindopril, Indapamide, Amlodipine, пер. тв., 5 mg/1,25 mg/10 mg – 1100; C09BX01, Perindopril, Indapamide, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/2,5 mg/5 mg – 10020; C09BX02, bisoprolol, perindopril, пер. тв. , 10 mg/ 10 mg – 600; C09BX02, bisoprolol, perindopril, пер. тв., 10 mg/ 5 mg – 600; C09BX02, bisoprolol, perindopril, пер. тв., 5 mg/ 10 mg – 600; C09BX02, bisoprolol, perindopril, пер. тв., 5 mg/ 5 mg – 900; C09CA01, Losartan, пер. тв. – 4014870; C09CA02, Eprosartan, пер. тв. – 2308800; C09CA03, Valsartan, пер. тв. – 21947928, C09CA04, Irbesartan, пер. тв. – 7200800; C09CA06, Candesartan, пер. тв. – 1617691, C09CA07, Telmisartan, пер. тв. – 3705128; C09CA08, Olmesartan medoxomil, пер. тв. – 345800; C09DA01, Losartan, Hydrochlorithiazide, пер. тв., 100 mg/12,5 mg – 2460; C09DA01, Losartan, Hydrochlorithiazide, пер. тв., 50 mg/12,5 mg – 21170; C09DA01, Losartan, Hydrochlorithiazide, пер. тв., 100 mg/25 mg – 300; C09DA03, Valsartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 160 mg/25 mg – 22868; C09DA03, Valsartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 160 mg/12,5 mg – 57403; C09DA03, Valsartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 320 mg/12,5 mg – 3370; C09DA03, Valsartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 320 mg/25 mg – 710; C09DA04, Irbesartan and diuretics, пер. тв., 150 mg/12,5 mg – 28045; C09DA04, Irbesartan and diuretics, пер. тв., 300 mg/12,5 mg – 1899; C09DA06, Candesartan, Hydrochlortiazide, пер. тв., 8 mg/12,5 mg – 9510; C09DA06, Candesartan, Hydrochlortiazide, пер. тв., 16 mg/12,5 mg – 25516; C09DA06, Candesartan, Hydrochlortiazide, пер. тв., 32 mg/12,5 mg – 450; C09DA07, Telmisartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 80 mg/12,5 mg – 16952; C09DA07, Telmisartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 80 mg/25 mg – 9644; C09DA08, Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 20 mg/12,5 mg – 3460; C09DA08, Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 20 mg/25 mg – 810; C09DA08, Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 40 mg/12,5 mg – 1260; C09DA08, Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 40 mg/25 mg – 810; C09DB01, Amlodipine, Valsartan, пер. тв., 10 mg/160 mg – 3524; C09DB01, Amlodipine, Valsartan, пер. тв., 5 mg/160 mg – 2650; C09DB02, Olmesartan medoxomil and amlodipine, пер. тв., 20 mg/5 mg – 3280; C09DB02, Olmesartan medoxomil and amlodipine, пер. тв., 40 mg/5 mg – 780. Продължава в Раздел VI.3)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3451114.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Лекарствените продукти посочени по-горе са обособени в самостоятелни номенклатури в зависимост от тяхната група по ATC (Анатомо-терапевтичен код, INN (Международно непатентно наименование), начин на приложение, забележка, прогнозни количества, актуална цена за единица мярка за съответния лекарствен продукт, както и прогнозна стойност на съответната номенклатура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) – издадени по реда на ЗЛПХМ.
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „А“ от еЕЕДОП, като се посочва: номер и дата на издаване на разрешението за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ или за търговия на едро с лекарствени продукти или на удостоверението за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или на разрешението за внос.
На основание чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключено рамково споразумение или при поискване в хода на процедурата е: заверено копие на валидно разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос. Възложителят не изисква заверено копие на разрешението или на друг документ, удостоверяващ правото за търговия с лекарствени продукти или разрешение за производство или внос, когато има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или когато същите могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения №2 и №3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. (важи само за номенклатурите на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества от Приложения №2 и №3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.)
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „А“ от еЕЕДОП, като се посочва: номер и дата на издаване на лицензията, издадена по реда на ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
На основание чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключено рамково споразумение или при поискване в хода на процедурата е: заверено копие на валидна лицензия, издадена по реда на ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Възложителят не изисква заверено копие на лицензията по предходното изречение, когато има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или когато същата може да бъде осигурена чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания

Възложителя не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания

Възложителя не поставя изисквания
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

Във връзка с възникналата през месец март 2020 г. епидемиологична обстановка в страната и спирането на сроковете свързани с процедурите по Закона за обществените поръчки с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за министъра на здравеопазването е било невъзможно да обяви обществената поръчка за заявените от лечебните заведения за периода 01.01.2020 - 31.12.2021 г. прогнозни количества лекарствени продукти. Предвид важността на процедурата и с оглед на технологичните срокове за нейното провеждане, както и необходимите срокове за провеждане на процедури по вътрешен конкурентен избор/ допълване на оферта от страна на лечебните заведения след сключване на рамковите споразумения, настоящата обществена поръчка се обявява при условията на спешност със съкратени срокове, при подробни мотиви изложени в документацията и решението за откриване.

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  10
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   23:59 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/03/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

гр. София, площад "Света Неделя" № 5. Отварянето ще е публично и може да бъде наблюдавано и на електронния адрес на Електронната система , както следва: https://cop.mh.government.bg/

На публичното заседание, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомянане.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел II.2.4) на Обособена позиция № 2:C09DB04, Telmisartan, Amlodipine, пер. тв., 80 mg/10 mg – 1620.; C09DB04, Telmisartan, Amlodipine, пер. тв., 80 mg/5 mg - 4970; C09DX01, Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 5 mg/160 mg/12,5 mg – 750; C09DX01, Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide, пер. тв., 10 mg/160 mg/12,5 mg – 300; C09DX04, Sacubitril, Valsartan, пер. тв., 24 mg/26 mg – 280; C09DX04, Sacubitril, Valsartan, пер. тв.,49 mg/51 mg – 80; C10AA01, Simvastatin, пер. тв. – 1471620; C10AA03, Pravastatin, пер. тв. – 142160; C10AA04, Fluvastatin, пер. тв. – 224000; C10AA05, Atorvastatin, пер. тв. – 2691129; C10AA07, Rosuvastatin, пер. тв. – 4226993; C10AB05, Fenofibrate, пер. тв. – 17330; C10AB08, Ciprofibrate, пер. тв. – 365800; C10BA04, Fenofibrate, Simvastatin, пер. тв. – 810; C10BA05, Ezetimibe, atorvastatin, пер. тв., 10 mg/10 mg – 330; C10BX03, Amlodipine, Atorvastatin, пер. тв., 10 mg/10 mg – 1500; C10BX03, Amlodipine, Atorvastatin, пер. тв., 5 mg/10 mg – 5580; C10BX03, Atorvastatin, Amlodipine, пер. тв., 20 mg/10 mg – 360; C10BX03, Atorvastatin, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/10 mg – 360; C10BX03, Atorvastatin, Amlodipine, пер. тв., 10 mg/5 mg – 360; C10BX03, Atorvastatin, Amlodipine, пер. тв., 20 mg/5 mg – 360; C01CA04, Dopamine, парент. – 84828082; C01CA07, Dobutamine, парент. – 16296275; C01CA24, Epinephrine, парент. – 352019; C01DA02, Glyceryl trinitrate, парент. – 6749201; C01DA05, Pentaerithrityl, пер. тв. – 669500; C01DA08, Isosorbide dinitrate, пер. тв. – 3602598; C01DA08, Isosorbide dinitrate, перална течна – 2247477; C01DA14, Isosorbide mononitrate, пер. тв. – 2111903; C01DX12, Molsidomine, пер. тв. – 153763, C01EB15, Trimetazidine, пер. тв. – 10823354; C01EB17, Ivabradine, пер. тв. – 476537.
1. Рамковите споразумения (РС), които ще бъдат сключени въз основа на настоящата обществена поръчка, обхващат заявилите лекарствени продукти, включени в предмета й, които са част от 203-те лечебни заведения, подали заявки в рамките на проведена процедура за събиране на заявки чрез Електронната система, посочени в документацията на поръчката.
2. По РС, които ще бъдат сключени въз основа на настоящата обществена поръчка не са определени всички условия. Въз основа на сключените РС лечебните заведения – възложители, сключват договор/договори за обществени поръчки на стойност, съобразена с техните нужди и в рамките на бюджета им, при предварително определен критерий „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
3. Определените изпълнители по всяко РС не дължат гаранция за изпълнение при сключване на конкретното РС. Гаранцията за изпълнение на всеки конкретен договор, сключен след проведен вътрешен конкурентен избор/допълване на офертата от участник, въз основа на сключено РС е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Редът и начинът за задържане или освобождаването на гаранцията за изпълнение е указан в проекта на договор.
4. Достъпът до интернет адреса на системата се осъществява през последните три версии на следните интернет браузъри Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera и Safari. Достъпът до функциите на системата става след регистрация. Регистрацията се извършва с КЕП. В настоящата обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия на обществената поръчка и се е регистрирал в Електронната система. Конкретните стъпки за участие в процедурата и изготвянето на предложение и неговото изпращане, подаването на предложение за промяна, изпращането на искане за разяснение по документацията, участието в електронен търг, участието във вътрешен конкурентен избор/допълване на оферта, са описани в Ръководство за потребителя (търговци на едро), неразделна част от документацията. Подаването на предложението е възможно единствено в установения от възложителя срок, който е посочен в обявлението за обществената поръчка и в Електронната система.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП, жалби могат да се подават в пет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 5 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва