Деловодна информация
00694
K-1872 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00694-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Гурково 123092756
бул. Княз Александър Батенберг № 3
Гурково BG344 6199 България
Румяна Драганова +359 43312260
gurkovo_obs@abv.bg +359 43312884

Интернет адрес/и

http://gurkovo.bg/

http://gurkovo.bg/results/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://gurkovo.bg/results/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“
45221110      
Строителство

ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“.
Предвидените дейности са:
1.Изграждане на мост при км 3+165 с габарити: ширина между парапетите – 910 см., ширина на настилката – 700 см., тротоари – 2 бр. по 75 см., дължина на моста – 18 м.
2.Реконструкция на път SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-
Жълтопоп от км 3+090 до км 3+283.
Предметът на поръчката представлява ЕТАП № 1 „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“ от обект: Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница.
Всички дейности за изпълнение са подробно описани в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
407999.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45221110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Поръчката ще се осъществява на територията на гр. Гурково, общ. Гурково.

ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“.
Предвидените дейности са:
1.Изграждане на мост при км 3+165 с габарити: ширина между парапетите – 910 см., ширина на настилката – 700 см., тротоари – 2 бр. по 75 см., дължина на моста – 18 м.
2.Реконструкция на път SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-
Жълтопоп от км 3+090 до км 3+283.
Предметът на поръчката представлява ЕТАП № 1 „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“ от обект: Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница. Предвидените дейности, предмет на поръчката са посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
407999.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка в която е установен или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Регистрацията следва да отговаря на предмета на поръчката – четвърта група, трета категория.
Удостоверяване: за удостоверяване на поставеното изискване, участниците декларират в ЕЕДОП- в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, данните за вписване в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата-членка, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал. 1 от ЗОП: Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т.1 от ЗКС.
Документите за доказване на изискването се представят от участника, определен за изпълнител и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Удостоверяване: за удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП- в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка „Професионална отговорност“, по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалент, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката
Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП (за доказване на икономическото и финансово състояние):
• Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, придружена от декларация от участника в свободен текст, че за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застрахователна полица, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка. В случай, че данните са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, участникът не следва да представя доказателства за наличието на застраховка „Професионална отговорност“. Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или третите лица, които ще изпълняват дейности свързани с проектирането и строителството.
В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума за строител за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ в размер на 200 000,00 лева, съгласно чл.5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171а, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата където е установен/ регистриран участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1/Участникът следва да разполага с ръководен състав-квалифициран и опитен инженерно-технически екип с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: Ръководител обект (1 брой) - кв.строителен инженер, отг. на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица екв. съгл. аконодателството на държавата, в която са установени; проф. опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ. поръчка - мин.3 г. Тех. ръководител (1 брой)– тех. правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с проф.опит в областта на строителството–мин.1г.;Специалист–контрол на качеството(1 брой), притежаващ Удост. за преминато обучение за контрол в/у качеството на изп.на строителството и за контрол на съотв. на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или екв. документ.
Специалист – КБЗ(1 брой)-Да отговаря на изискв. по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за мин. изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгл. Наредба № 2/22.03.2004г. или екв.Заб.: 1 лице не може да съвместява две и повече длъжности. Удост.: Участникът декларира съотв. си с така поставеното мин.изискване по т.1 за технически и проф. способности, само посредством попълване на изискуемата инф.в Част IV, Раздел В „Тех. и проф.способности“ от ЕЕДОП–в ел.вид, като предостави данни и инф.относно експертите. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Док.: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП –С-к на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. комп. на лицата. 2/Участниците следва да притежават сл.валидни сертификати: -Изисква се участника да има внедрена с-ма за упр. на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или екв. с мин. обхват строителство. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.- Изисква се участника да има внедрена с-ма за упр.на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или екв. с мин. обхват строителство. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.Удост: При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2 се декларира в Част IV, Раздел „Г“ от ЕЕДОП – в ел. вид, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгл.чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, ч/з които се доказва инф., посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Док: За док. на изискването по т.2. участникът, определен за изпълнител представя копие на посочените сертификати, зав. „Вярно с оригинала“ и подпис на лице с представителни ф-и. 3/Участникът следва през последните 5г, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата ОП.Под „строителство с предмет, идентичен или сходен“ следва да се разбира: Изв.на стр.дейности по изграж.и/или рекон. и/или рехаб.и/или осн.ремонт на мост и/или реконструкция и/или рехаб. и/или основен ремонт на подходи към мост. Възл. няма изискване за мин.обем на идентичност или сходни дейности. Удост.Участникът декларира съответствие с поставеното изискване посредством попълване на изискуемата инф. в ЕЕДОП-в електронен вид, Част IV, раздел В. Док. Преди скл.на договор участникът представя документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - с-к на строителството и удостоверение за добро изп.


1/Участникът следва да разполага с ръководен състав-квалифициран и опитен инженерно-технически екип с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: Ръководител обект (1 брой) - квалификация строителен инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно аконодателството на държавата, в която са установени; професионален опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 3 г. Технически ръководител (1 брой)– технически правоспособно лице съгласно чл.163а от ЗУТ, с професионален опит в областта на строителството – мин. 1г.;Специалист – контрол на качеството (1 брой), притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) (1 брой) - Да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. или екв.Заб.: Едно лице не може да съвместява две и повече длъжности.2/Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
- Изисква се участника да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с минимален обхват строителство. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
- Изисква се участника да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с минимален обхват строителство. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
3/Участникът следва през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне едно строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
Под „строителство с предмет, идентичен или сходен“ следва да се разбира: Извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на мост и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на подходи към мост.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за допускане и отстраняване на участниците в процедурата са подробно описани в документацията за общ.поръчка. Възложителят отстранява участниците при наличие на основания по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, при наличие на специф. основания за отстраняване, в случаите на чл. 107 от ЗОП и др. основания, предвидени в документацията.Начините на плащане са посочени в проекта на договора за общ. поръчка. При скл. на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Възложителя предвижда 20% (двадесет процента) от Гаранцията за изпълнение да бъде задържана за обезпечаване на гар. поддържане на изпълнените дейности. При изпълнение на договора, изпълнителят има право на аванс.плащане в размер до 50 % от договорната цена без ДДС за изп. на СМР срещу предоставяне на възложителя на гаранция за обезпечаване на авансово плащане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в сградата на Общиснка администрация- Гурково, гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг "3

Получените оферти се отварят на публ. заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Дейностите, предмет на поръчката са посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка, неразделна част от настоящата документация. С оглед по-голяма яснота при изготвянето на офертата и изпълнение на поръчката, Възложителят представя електронен достъп до инвестиционни проекти по отношение на изпълнението на предвидените СМР на обекта /Инвестиционни проекти - Приложение № 4 към документацията за участие/.
Начин на плащане: 1/Аванс, до 50 % (петдесет процента) от Договорната цена без включен ДДС, платим в срок до 5 дни, считано от датата на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), представяне на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума/част от цената. 2/Междинно - до 80 % (кумулативно с авансовото плащане) от Договорната цена без включен ДДС, платимо в срок до 30 дни от одобрените от упълномощено лице от страна на Възложителя, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума/част от цената.3/Окончателното плащане - останалите 20% от стойността на договора, платимо в срок до 30 дни, считано от датата на подписване, без забележки на съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и представяне от Изпълнителя на Възложителя на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите когато е сключил договор за подизпълнение. Спец.нац. основания за отстраняване:– осъден е за престъпления по чл. 194–208, чл.213а–217, чл.219–252 и чл.254а–255а и чл.256–260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);- установено е нарушение по чл. 61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3, чл.63,ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- установено е нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТД;- наличие на обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. Изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;.
2. В случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва