Деловодна информация
00912ДПБ Карлуково
РД-4-1066 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00912-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна психиатрична болница - Карлуково 000289067
с.Карлуково, обл.Ловеч, общ.Луковит, ул.Железничарска №14
с.Карлуково BG315 5782 България
Цветинка Мартинова - Началник склад +359 882809101
dpbkarlukovo@abv.bg +359 882809072

Интернет адрес/и

www.dpbkarlukovo.bg

www.dpbkarlukovo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dpbkarlukovo.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест/ обособени позиции
15000000      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково" - по 6/шест/ обособени позиции, както следва 1. ОП №1 "Доставка на месо и месни продукти", 2. ОП №2 "Доставка на риба и други водни животни", 3. ОП №3 "Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/, 4. ОП №4 "Доставка на млечни продукти", 5. ОП №5 "Доставка на птичи яйца", 6. ОП №6 "Доставка на различни хранителни продукти". Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция е 12 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
177412      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на месо и месни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково - с.Карлуково, обл.Ловеч, общ.Луковит, ул.Железничарска №14

Доставка на месо и месни продукти, съгласно техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30162.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС

II.2) Описание 1

Доставка на риба и други водни животни 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково,с. Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит, ул.Железничарска №14

Доставка на риба и други водни животни, съгласно техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3304.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС

II.2) Описание 1

Доставка на плодове и зеленчуци/пресни и консервирани/ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково с.Карлуково, обл.Ловеч, общ.Луковит, ул.Железничарска №14

Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и косервирани/, съгласно техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39087.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за изпълнението на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС

II.2) Описание 1

Доставка на млечни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково, с.Карлуково, обл.Ловеч, общ.Луковит, ул.Железничарска №14

Доставка на млечни продукти, съгласно техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25269.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС

II.2) Описание 1

Доставка на птичи яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково, с.Карлуково, обл.Ловеч, общ.Луковит, ул.Железничарска №14

Доставка на птичи яйца, съгласно техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС

II.2) Описание 1

Доставка на различни хранителни продукти 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково с. Карлуково, обл.Ловеч, общ.Луковит, ул.Железничарска №14

Доставка на различни хранителни продукти, съгласно техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
78338.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изисквания за годност за упражняване на професионалната дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.3.1 През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да имат успешно изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Под еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка се има предвид доставка на хранителни стоки, независимо от техния вид.
3.3.2. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 /един/ обект за производство или търговия на храни /собствен или нает/, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За чуждестранните участници – регистрация/разрешение/уведомление от аналогичен орган, че може да изпълни предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
3.3.3. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно санитарно разрешитено – удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на суровини и храни. За чуждестранните участници – регистрация/разрешение/уведомление от аналогичен орган, че може да изпълни предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай, че не отговаря на горните изисквания, участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.


За удостоверяването на техническите и професионалните възможности на участниците същите попълват част IV, Буква В от ЕЕДОП:
• Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, като се описва стойността, период на доставката и получателя.
• Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за наличие на обект, с който участника разполага, за производство или търговия на хранителните продукти, предмет на поръчката;
• Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползва. Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер, собственост, категория и технически допустимата му максимална маса.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките на хранителните продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове,както и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби на действащото национално и европейско законодателство, гарантиращи качественото изпълнение на обекта на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката. Хранителните продукти задължително да бъдат придружени от сертификати за произход, сертификати за качество и означен срок на годност на продуктите, които трябва да имат не по-малко от 60 % остатъчен срок на годност към момента на доставката. Всички хранителни продукти да са пакетирани и етикирани.Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля прогнозното количество за всеки продукт от тех. спецификация в зависимост от конкретните нужди на лечебното заведение за периода на действие на скл. договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административната сграда на ДПБ Карлуково - с.Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит, ул.Железничарска" №14

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техните писмено упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Оферти на участници, които надхвърлят прогнозната стойност на поръчката, вкл. по обособени позиции, ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя. Поръчката ще се финансира от бюджета на болницата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби свързани с настоящата процедура се подават съгласно чл.196 от ЗОП и сроковете по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва