Деловодна информация
01175
12-00-48 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
01175-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска академия на науките (БАН) 000662018
ул. “15-ти ноември” № 1
София BG411 1040 България
инж. Ивайло Петров - ст. експерт, БАН +359 29795298
i.petrov@cu.bas.bg +359 29817262

Интернет адрес/и

http://www.bas.bg/

http://www.bas.bg/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bas.bg/профил-на-купувача/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Българска академия на науките (БАН) 000662018
ул. “15-ти ноември” № 1
София BG411 1040 България
акад. Юлиан Ревалски - Председател на БАН +359 29795298
i.petrov@cu.bas.bg +359 29817262

Интернет адрес/и

http://www.bas.bg/

http://www.bas.bg/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Научна дейност.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва 4 (четири) обособени позиции, както следва:
• Обособена позиция № 1: „Текущи строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София“;
• Обособена позиция № 2: „Текущи строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив“.
• Обособена позиция № 3: „Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София“;
• Обособена позиция № 4: „Аварийни строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив“.
Един участник може да участва само за една обособена позиция, за повече от една обособена позиция или за всички четири обособени позиции. Всяка обособена позиция ще бъде предмет на отделна оценка и на отделен договор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
380000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Текущи строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София“; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сгради и обекти на БАН на територията на Р България, гр. София.

Обособена позиция номер 1 включва Текущи строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София. Работите включват ремонти ВиК, Покривни работи, ОВК, Архитектурно - строителни работи и Електро работи. За повече подробности виж Техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за започване на работа на обекта на Възложителя за изпълнение на текущ ремонт (С).    10
Ценови показатели за образуване на единични цени на видове работи, които не са включени в количествената сметка на Възложителя, но може да възникнат по време на изпълнение на поръчката (ЦТ).    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
230000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Евентуално подновяване след изтичане на срока по настоящата поръчка.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, Възложителят предвижда опция за удължаване на 24-месечния срок на договора по взаимно съгласие на страните при условие, че максималната стойност на съответната обособена позиция не е достигната в рамките на 24-месечния срок и няма да бъде достигната след удължаване срока на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената по-горе в раздел II.2.6) прогнозна стойност е максимална стойност на Обособена позиция № 1 за срок от 24 + 6 месеца. В образеца на Ценовата оферта за обособена позиция № 1 има заложена максимална обща цена на офертата, която не може да се надвишава.
Финансирането на поръчката се осигурява от централизирани средства на Възложителя БАН.

II.2) Описание 1

„Текущи строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Р България, Сграда на Българска академия на науките в гр. Пловдив.

Обособена позиция номер 2 включва Текущи строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив. Работите включват ремонти ВиК, Покривни работи, ОВК, Архитектурно - строителни работи и Електро работи. За повече подробности виж Техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за започване на работа на обекта на Възложителя за изпълнение на текущ ремонт (С).    10
Ценови показатели за образуване на единични цени на видове работи, които не са включени в количествената сметка на Възложителя, но може да възникнат по време на изпълнение на поръчката (ЦТ).    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Евентуално подновяване след изтичане на срока по настоящата поръчка.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, Възложителят предвижда опция за удължаване на 24-месечния срок на договора по взаимно съгласие на страните при условие, че максималната стойност на съответната обособена позиция не е достигната в рамките на 24-месечния срок и няма да бъде достигната след удължаване срока на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената по-горе в раздел II.2.6) прогнозна стойност е максимална стойност на Обособена позиция № 2 за срок от 24 + 6 месеца. В образеца на Ценовата оферта за обособена позиция № 2 има заложена максимална обща цена на офертата, която не може да се надвишава.
Финансирането на поръчката се осигурява от централизирани средства на Възложителя БАН.

II.2) Описание 1

„Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София“; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Р България, гр. София.

Обособена позиция номер 3 включва Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София. Работите включват ремонти ВиК, Покривни работи, ОВК, Архитектурно - строителни работи и Електро работи. За повече подробности виж Техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за започване на работа по отстраняване на аварийни строително-ремонтни работи (С).    10
Ценови показатели за образуване на единични цени на видове работи, които не са включени в количествената сметка на Възложителя, но може да възникнат по време на изпълнение на поръчката (ЦА) .    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Евентуално подновяване след изтичане на срока по настоящата поръчка.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, Възложителят предвижда опция за удължаване на 24-месечния срок на договора по взаимно съгласие на страните при условие, че максималната стойност на съответната обособена позиция не е достигната в рамките на 24-месечния срок и няма да бъде достигната след удължаване срока на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената по-горе в раздел II.2.6) прогнозна стойност е максимална стойност на Обособена позиция № 3 за срок от 24 + 6 месеца. В образеца на Ценовата оферта за обособена позиция № 3 има заложена максимална обща цена на офертата, която не може да се надвишава.
Финансирането на поръчката се осигурява от централизирани средства на Възложителя БАН.

II.2) Описание 1

„Аварийни строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив“. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Р България, гр. Пловдив.

Обособена позиция номер 4 включва Аварийни строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив. Работите включват ремонти ВиК, Покривни работи, ОВК, Архитектурно - строителни работи и Електро работи. За повече подробности виж Техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за започване на работа по отстраняване на аварийни строително-ремонтни работи (С).    10
Ценови показатели за образуване на единични цени на видове работи, които не са включени в количествената сметка на Възложителя, но може да възникнат по време на изпълнение на поръчката (ЦА) .    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Евентуално подновяване след изтичане на срока по настоящата поръчка.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, Възложителят предвижда опция за удължаване на 24-месечния срок на договора по взаимно съгласие на страните при условие, че максималната стойност на съответната обособена позиция не е достигната в рамките на 24-месечния срок и няма да бъде достигната след удължаване срока на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената по-горе в раздел II.2.6) прогнозна стойност е максимална стойност на Обособена позиция № 4 за срок от 24 + 6 месеца. В образеца на Ценовата оферта за обособена позиция № 4 има заложена максимална обща цена на офертата, която не може да се надвишава.
Финансирането на поръчката се осигурява от централизирани средства на Възложителя БАН.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискване за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2: Участникът трябва да притежава към датата, определена като краен срок за получаване на оферти, регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) при Камарата на строителите в България, която регистрация дава право на участника да изпълнява строежи от трета категория, съгласно категоризацията по чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, а за чуждестранните участници – регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, която регистрация им дава право да изпълняват строежи, аналогични на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.
Изискване за Обособена позиция № 3 и за Обособена позиция № 4: Участникът трябва да притежава към датата, определена като краен срок за получаване на оферти, регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) при Камарата на строителите в България, която регистрация дава право на участника да изпълнява строежи от пета категория, съгласно категоризацията по чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, а за чуждестранните участници – регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, която регистрация им дава право да изпълняват строежи, аналогични на строежите от пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в Част IV: „Критерии за подбор”, раздел А: „Годност”, т. 1), в съответствие с указанията за попълването на ЕЕДОП, описани във файл „Указания към участниците, включващи и указания за подготовка на офертата“ от документацията за участие. Изпълнението на изискването се доказва с представяне на копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС на Камарата на строителите в Р България за изпълнение на посочения вид строежи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изискване за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2: Участникът трябва да има валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, която застраховка да покрива професионалната отговорност на участника за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на участника. Застраховката трябва да бъде за минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г./ за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Ако участникът е чуждестранно лице, той трябва да има еквивалентна застраховка, издадена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, при спазване на разпоредбите на чл. 171а от ЗУТ.
Изискване за Обособена позиция № 3 и за Обособена позиция № 4: Участникът трябва да има валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, която застраховка да покрива професионалната отговорност на участника за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на участника. Застраховката трябва да бъде за минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г./ за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. Ако участникът е чуждестранно лице, той трябва да има еквивалентна застраховка, издадена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, при спазване на разпоредбите на чл. 171а от ЗУТ.
Информацията се попълва в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5). Съответствието с изискването се доказва с копие от застрахователна полица за посочената сума.


Изискване за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2: Участникът трябва да има валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, която застраховка да покрива професионалната отговорност на участника за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на участника. Застраховката трябва да бъде за минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г./ за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Ако участникът е чуждестранно лице, той трябва да има еквивалентна застраховка, издадена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, при спазване на разпоредбите на чл. 171а от ЗУТ.
Изискване за Обособена позиция № 3 и за Обособена позиция № 4: Участникът трябва да има валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, която застраховка да покрива професионалната отговорност на участника за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на участника. Застраховката трябва да бъде за минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г./ за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. Ако участникът е чуждестранно лице, той трябва да има еквивалентна застраховка, издадена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, при спазване на разпоредбите на чл. 171а от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.3. Изисквания за технически и професионални способности – изпълнени дейности
За всяка Обособена позиция участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата две или повече строително-ремонтни работи на обща стойност за съответната обособена позиция, съгласно посоченото в другата графа по този раздел.
Под „изпълнена работа“ се разбира строителните работи да са изпълнени и приети от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вид и дата на съответния документ/и.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Информацията относно изискването се попълва в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 1а), в съответствие с указанията за попълването на ЕЕДОП, описани в описани във файл „Указания към участниците, включващи и указания за подготовка на офертата“ от документацията за участие. Съответствието с изискването се доказва със списък на строителството, съдържащ изпълнените работи, посочени в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
1.4. Изисквания за технически и професионални способности – наличие на квалифициран персонал
Изискване за Обособена позиция № 1, за Обособена позиция № 2 и за Обособена позиция № 3 - участникът трябва да разполага с:
1) Технически ръководител – 1 брой, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който да има опит като технически ръководител на строителен обект/и минимум 2 (две) години. Чуждестранните лица трябва да притежават еквивалентно образование на посоченото в чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ.
2) Специалист ВиК – най-малко 1 брой, с трудов стаж по специалността минимум 3 (три) години.
3) Специалист Покривни работи – най-малко 1 брой, с опит в изпълнението на покривни работи на поне един обект.
4) Специалист част АС (Архитектура и строителство) - най-малко 1 брой, с опит в изпълнението на строителни работи на поне един обект.
Изискване за Обособена позиция № 4 - участникът трябва да разполага с:
1) Технически ръководител – 1 брой, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който да има опит като технически ръководител на строителен обект/и минимум 2 (две) години. Чуждестранните лица трябва да притежават еквивалентно образование на посоченото в чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ.
Информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, т. 6) от част IV, раздел „В”, в съответствие с указанията за попълването на ЕЕДОП, описани в описани във файл „Указания към участниците, включващи и указания за подготовка на офертата“ от документацията за участие. Съответствието с изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, както и с документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


1.3. Изисквания за технически и професионални способности – изпълнени дейности
Изискване за Обособена позиция № 1: Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата две или повече строително-ремонтни работи на обща стойност минимум 20 000 лева без ДДС.
Изискване за Обособена позиция № 2: Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата две или повече строително-ремонтни работи на обща стойност минимум 10 000 лева без ДДС.
Изискване за Обособена позиция № 3: Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата две или повече строително-ремонтни работи обща стойност минимум 5 000 лева без ДДС.
Изискване за Обособена позиция № 4: Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата две или повече строително-ремонтни работи обща стойност минимум 2 500 лева без ДДС.
Общи Указания за всички четири обособени позиции:
Под „изпълнена работа“ се разбира строителните работи да са изпълнени и приети от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вид и дата на съответния документ/и.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
1.4. Изисквания за технически и професионални способности – наличие на квалифициран персонал
Изискване за Обособена позиция № 1, за Обособена позиция № 2 и за Обособена позиция № 3 - участникът трябва да разполага с:
1) Технически ръководител – 1 брой, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който да има опит като технически ръководител на строителен обект/и минимум 2 (две) години. Чуждестранните лица трябва да притежават еквивалентно образование на посоченото в чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ.
2) Специалист ВиК – най-малко 1 брой, с трудов стаж по специалността минимум 3 (три) години.
3) Специалист Покривни работи – най-малко 1 брой, с опит в изпълнението на покривни работи на поне един обект.
4) Специалист част АС (Архитектура и строителство) - най-малко 1 брой, с опит в изпълнението на строителни работи на поне един обект.
Изискване за Обособена позиция № 4 - участникът трябва да разполага с:
1) Технически ръководител – 1 брой, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който да има опит като технически ръководител на строителен обект/и минимум 2 (две) години. Чуждестранните лица трябва да притежават еквивалентно образование на посоченото в чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За всяка обособена позиция се сключва отделен договор.
За Обособена позиция № 1 се изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от максималната стойност на договора без ДДС, тоест гаранция за изпълнение в размер на 6900 лева и Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане за съответния текущ ремонт, в случай, че авансовото плащане е на стойност над 1800 лева без ДДС;
За Обособена позиция № 2 не се изисква гаранция за изпълнение на договора, но се изисква Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане за съответния текущ ремонт, независимо на каква стойност е;
За Обособена позиция № 3 се изисква само гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от максималната стойност на договора без ДДС, тоест гаранция за изпълнение в размер на 2 000 лева.
За Обособена позиция № 4 не се изисква нито гаранция за изпълнение на договора нито гаранция за авансово плащане.
За повече подробности виж проектите на договори от документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

сградата на Българска академия на науките, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, Зала 207.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, при спазване на разпоредбите на чл. 57 ЗОП. По отношение на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът не трябва да е лишен от правото да упражнява професия или дейност свързана с извършване на строителни работи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и/или за други лица, съгласно посоченото в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
3. Възложителят отстранява от процедурата участник, за който са налице някое от посочените по-долу специфични национални основания за отстраняване.
Специфичните национални основания за изключване, които се прилагат за тази поръчка са:
а) осъждане на участника с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 от Българския Наказателен кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
б) установено за участника с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
в) установено за участника с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
г) наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП между участници в една и съща обособена позиция от настоящата поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
д) наличие за участника на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.);
е) наличие за участника на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Основанията по буква „а“ се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП и при прилагането на чл. 40 от Правилника за прилагането на ЗОП.
Участникът декларира липсата или наличието на обстоятелства свързани със Специфичните национални основания за изключване в ЕЕДОП – Част III - Раздел Г, в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“.
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, в офертата трябва да бъде приложено копие на договора (документа) за обединение, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и допълнителна информация, съгласно посоченото в документацията за участие.
5. Участниците в обществената поръчка могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, както и да използват подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, съгласно разпоредбите на чл.65 от ЗОП и чл.66 от ЗОП.
6. Посочената по-горе в раздел II.1.5) прогнозна обща стойност е максимална стойност на поръчката за всички Обособени позиции № 1 + № 2 + № 3 + № 4 за срок от 24 + 6 месеца. В образеца на Ценовата оферта за всяка обособена позиция има заложена максимална обща цена на офертата, която не може да се надвишава.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. 'Витоша' № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

1. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) срещу Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
2. Ред за подаване на жалби - съгласно Глава двадесет и седма от ЗОП.
3. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
4. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1.
5. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. 'Витоша' № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва